00000000 Pasientsikkerhet i helsetjenesten
00000001 Den geriatriske pasient
00000002 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
00000003 Psykiske lidelser og rusavhengighet hos eldre
00000004 Akutte tilstander og skader hos eldre
00000005 Palliasjon
00H03C Organisering, kvalitetssikring og finansiering
00HH03B Kommunikasjon, kundebehandling og saksbehandling
00HH14A Felles innholdsdel
00HH14B Helsefremmende og forebyggende arbeid
00HH14C Fagspesifikk kunnskap om brukergrupper
00HH14D Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
00HH14E Hovedprosjekt
00HH14F Praksis
00HO01A Felles grunnlagsemne
00HO01B Pedagogikk og didaktikk
00HO01C Helsefremmende og forebyggende arbeid
00HO01D Barn og unge med særskilte behov
00HO01E Hovedprosjekt
00TB00D EITKBYF Samordnet byggeprosess
00TB00E EITKBYF Byggesaken
00TB01A EITKBYF Realfaglige redskap
00TB01B EITKBYF Yrkesrettet kommunikasjon
00TB01F EITKBYF Konstruksjon bygg m/ faglig ledelse
00TB01G EITKBYF Drift/Produksjon bygg m/faglig ledelse
00TB01I EITKBYF Hovedprosjekt
00TB03A EITKKEK Realfaglige redskap
00TB03B EITKKEK Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03H EITKKEK Elektro og automatisering
00TB03J EITKKEK Hovedprosjekt
00TB03K EITKKEK VVS-prosjektering og systemforståelse
00TD00E EITKDSK Elektroniske systemer med lab
00TD00E EITDTPK Organisering og programmering
00TD00E EITKDSK Organisering og programmering
00TD01A EITDTPK Realfaglige redskap
00TD01B EITDTPK Yrkesrettet kommunikasjon
00TD02A EITKDSK Realfaglige redskap
00TD02B EITKDSK Yrkesrettet kommunikasjon
00TE00D EITKAUK Elektriske systemer
00TE00D EITKEKK Elektriske systemer
00TE00E EITKAUK Elektroniske systemer
00TE00E EITKEKK Elektroniske systemer
00TE01A EITKAUK Realfaglige redskap
00TE01B EITKAUK Yrkesrettet kommunikasjon
00TE01F EITKAUK Energitekniske systemer
00TE01G EITKAUK Reguleringstekniske systemer
00TE03A EITKELF Realfaglige redskap
00TE03B EITKELF Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13A EITKEKK Realfaglige redskap
00TE13B EITKEKK Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13I EITKEKK Installasjonssystemer og automatiserte systemer med faglig ledelse
00TE13J EITKEKK Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon
00TE13K EITKEKK Elektroniske kommunikasjonssystemer
00TE13L EITKEKK Elektriske installasjoner og elenergianlegg
00TK00K EITKKMF Innledende kjemi
00TK00K EITKKPF Innledende kjemi
00TK00L EITKKMF Generell kjemiprosess
00TK00L EITKKPF Generell kjemiprosess
00TK01I EITKKMF Realfaglige redskap
00TK01I EITKKPF Realfaglige redskap
00TK01J EITKKMF Yrkesrettet kommunikasjon
00TK01J EITKKPF Yrkesrettet kommunikasjon
00TK01M EITKKPF Kjemiteknisk prosess
00TK01N EITKKPF Teknisk systemforståelse
00TK01Q EITKKPF Hovedprosjekt
00TK02M EITKKMF Kjemi og mikrobiologi i mat
00TK02N EITKKMF Trygg matproduksjon med faglig ledelse
00TK02Q EITKKMF Hovedprosjekt
00TT00K EITKMTF HMS-, prosjekt- og kvalitetsledelse
00TT00L EITKMEK Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00L EITKMTF Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00L EITKMTK Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00M EITKBTK Materialkunnskap
00TT00M EITKMEK Materialkunnskap
00TT00M EITKMTF Materialkunnskap
00TT00M EITKMTK Materialkunnskap
00TT01A EITKBTK Realfaglige redskap
00TT01B EITKBTK Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04A EITKMTF Realfaglige redskap
00TT04A EITKMTK Realfaglige redskap
00TT04B EITKMTF Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04B EITKMTK Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04G EITKMTF Energiteknikk med faglig ledelse
00TT04H EITKMTF Produktutvikling og konstruksjon med faglig ledelse
00TT04J EITKMTF Hovedprosjekt
00TT06A EITKMEK Realfaglige redskap
00TT06B EITKMEK Yrkesrettet kommunikasjon
00TX00A EITDTPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKAUK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKBTK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKBYF LØM
00TX00A EITKEKK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKELF LØM
00TX00A EITKKMF LØM
00TX00A EITKKPF LØM
00TX00A EITKMEK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKMTF LØM
00TX00A EITKMTK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITLOFF LØM
01HH05A Felles grunnlagsemne
01HH05B Kreftsykdommer og behandlingsformer
01HH05C Rehabilitering
01HH05D Palliasjon (Lindrende pleie og omsorg)
01HH05E Hovedprosjekt
01HH07A Felles innholdsdel
01HH07B Svangerskapet
01HH07C Fødsel- og barseltid
01HH07D Det premature barnet
01HH07E Barnesykepleie
01HH07F Hovedprosjekt
01HH08A Felles innholdsdel
01HH14A Felles innholdsdel
01HH14B Helsefremmende og forebyggende arbeid
01HH14C Fagspesifikk kunnskap om brukergrupper
01HH14D Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
01HH14E Hovedprosjekt
01HH65A Mikrobiologi, hygiene og smittevern
01HH65B Medisinteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering
01HH65C Det kirurgiske pasientforløpet
01HH65D Praksis
01HH68A Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
01HH68B Ambulanseoperativ ledelse
01HHO3D Hovedprosjekt
01HO01F EIHOBBF Praksis
01HO01F EIHOBBS Praksis
01TB01H EITKBYF Lokal tilpassing / spesialisering med faglig ledelse: Bruk av digitale verktøy
01TK01V EITKKMF Lokalt tilpasset: Teknisk analyse og prosjektstyring
01TK01V EITKKPF Lokalt tilpasset: Teknisk analyse og prosjektstyring
01TT04V EITKMTF Lokalt tilpasset / kvalifiserende spesialisering m/ faglig ledelse
10AL03A Veileders rolle, ansvar og oppgaver
10AL03B Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
10AL03C Veiledning i praksis
10AL03D Faglig fordypning og eksamen
10HH53A Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
10HH53B Hverdagsmestring
10HH54A Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
10HH54B Utviklingshemming
10HH54C Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
10hh54d Organisasjon, system og ledelse
10HH54E Fordypningsarbeid/hovedprosjekt
10HH54F Praksis
25AL07A EIRLHR Kommunikasjon, formidling og språk
25AL07B EIRLHR Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
25AL07C EIRLHR Destinasjonsutvikling
25AL07D EIRLHR Entreprenørskap og opplevelsesutvikling
25AL07E EIRLHR Reiselivspraksis
25AL07F EIRLHR Restaurantdrift
25AL07G EIRLHR Hotelldrift
25AL07H EIRLHR Hovedprosjekt
25AL08A EILFPLK Trygghet i lederrollen
25AL08B EILFPLK Leders rammer
25AL08C EILFPLK Utvikling av lederrollen
25AL08D EILFPLK Hovedprosjekt
25AL09A EILGPK Trygghet i lederrollen
25AL09B EILGPK Leders rammer
25AR04A EIRLOPK Kommunikasjon, formidling og språk
25AR04B EIRLOPK Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
25AR04C EIRLOPK Destinasjonsutvikling
25AR04D EIRLOPK Entreprenørskap og opplevelsesutvikling
25AR04E EIRLOPK Reiselivspraksis
25AR04F EIRLOPK Lokal og regional opplevelsesutvikling
25AR04G EIRLOPK Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling
25AR04H EIRLOPK Hovedprosjekt
25TB00G EITKANK Realfaglige redskap
25TB00G EITKBYK Realfaglige redskap
25TB00H EITKANK Yrkesrettet kommunikasjon
25TB00H EITKBYK Yrkesrettet kommunikasjon
25TB00J EITKANK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TB00J EITKBYK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TB00J EITKKEK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TB00K EITKANK Samordnet byggeprosess
25TB00K EITKBYK Samordnet byggeprosess
25TB00L EITKANK Byggesaken
25TB00L EITKBYK Byggesaken
25TB00M EITKANK IKT og prosjektplanlegging
25TB00M EITKBYK IKT og prosjektplanlegging
25TB00M EITKKEK IKT og prosjektplanlegging
25TB01K EITKANK Drift/Produksjon m/faglig ledelse
25TB01L EITKBYK Lokal tilpassing m/ faglig ledelse
25TB02J EITKANK Konstruksjon anlegg
25TB02K EITKANK Anleggsdrift
25TB02K EITKANK Drift/Produksjon med faglig ledelse
25TB02L EITKANK Lokal tilpassing m/ faglig ledelse
25TB02Z EITKANK Hovedprosjekt
25TB03J EITKKEK Byggesaken for tekniske installasjoner
25TB03K EITKKEK Energi og miljø i bygg
25TD00E EITDTPK Kjemi og miljø
25TD00F EITDTPK Tegning og dokumentasjon
25TD00J EITDTPK Realfaglige redskap
25TD00K EITDTPK Yrkesrettet kommunikasjon
25TD00L EITDTPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TD00L EITKDSK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TD01D EITDTPK Lokalt valgte emner
25TD01G EITDTPK Grunnlagsemne IKT
25TD01H EITDTPK Grunnlagsemne Elektro
25TD01I EITDTPK Lokale fordypningsemner m/faglig ledelse
25TD01J EITDTPK Lokalt valgt ledelsesemne
25TD01N EITDTPK E-handel og databaser m/ faglig ledelse
25TD01P EITDTPK Operativsystemer m/ faglig ledelse
25TE01Y EITKAUK Industriell digitalisering
25TE56A EITKIDK Realfaglige redskap
25TE56B EITKIDK Yrkesrettet kommunikasjon
25TE56C EITKIDK Tingenes Internett
25TE56D EITKIDK Industriell intelligens og autonome systemer
25TE56E EITKIDK Agil produksjon
25TE56F EITKIDK Hovedprosjekt
25TE56G EITKIDK Elektriske systemer
25TE56H EITKIDK Elektroniske systemer
25TE56I EITKIDK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TE56J EITKIDK Stordata
25TE59A EITKFDK Tingenes Internett og Stordata.
25TE59B EITKFDK Industriell Intelligens
25TE59C EITKFDK Fleksibel digitalisert produksjon
25TI01A EITKBIK Bygningsinformasjonsmodellering
25TI01B EITKBIK Prosess, samhandling og informasjonsflyt
25TI02A EITKBKK Bygningsinformasjonsmodellering
25TI02B EITKBKK Prosess, samhandling og informasjonsflyt
25TT00K EITKKPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TT00M EITKKPK Realfaglige redskap
25TT00N EITKKPK Yrkesrettet kommunikasjon
25TT00S EITKKPK Grunnlagsemne materialkunnskap
xxxxxxxx slettes

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.