00TE03A EITKELF Realfaglige redskap

00TE03A EITKELF Realfaglige redskap

Emnekode
00TE03A EITKELF
Studieprogram
Elkraft Fredrikstad
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
10
Undervisningssemestere
2021 Høst
Emneansvarlig
Tommy Kenneth Moen
Emnets innhold

Fellesdel (8stp) Denne delen er lik for alle nevnte fagretninger.

 • Algebra
 • Formler, likninger og ulikheter
 • Funksjoner og funksjonsdrøfting
 • Trigonometri
 • Funksjoner
 • Logaritmer og eksponentialfunksjoner
 • Integralregning
 • Bevegelse
 • Kraft og bevegelse
 • Energi
 • Fysikk i væsker og gasser
 • Termofysikk

Tilpasset del (2stp) Denne delen skal integreres i linjefagene / tilpasses linjefagene.

Læringsutbytte

Læringsutbytte er sammensatt lokalt på bakgrunn av nasjonale overordnede planer for Bygg (00TB01A), Maskinteknikk (00TT04A), Elkraft (00TE01A), Kjemi prosessteknikk (00TK01A)og Kjemi matteknikk (00TK02I)

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om grunnleggende realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og verktøy (også digitale) som anvendes for å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer, overslag og annen problemløsning med utgangspunkt i relevante praktiske situasjoner og problemstillinger innen fagretningen (bygg, elkraft, TIP, kjemi prosess, kjemi matteknikk)
 • har kunnskap om matematiske og fysiske lover, formler og symboler som er relevante for fagretningen (bygg, elkraft, TIP, kjemi prosess og kjemi matteknikk)
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til matematiske og fysiske lover
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen realfag
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for valg av regneoperasjoner som anvendes for fagspesifikke problemstillinger
 • kan gjøre rede for digitale verktøy som anvendes til problemløsninger innen realfaglige tema
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og vurdere resultater av beregninger og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff i formelsamlinger og fagbøker og vurdere relevansen for en realfaglig problemstilling
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe med å anvende realfag i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utveksle synspunkter med bakgrunn innenfor relevant fagretning (bygg, elkraft, TIP, kjemi prosess og kjemi matteknikk) og delta i diskusjoner for å vurdere fagspesifikke problemstillinger med bruk av realfag
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav:

Tre obligatoriske innleveringer skal være godkjent. I tillegg vil arbeidsoppdrag i de ulike linjefagene kunne inneholde krav til realfag

Vurdering

Mappevurdering, prosessevaluering og tester danner grunnlaget for emnekarakteren

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, framlegg og selvstudie

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Link Elkraft litteraturliste.

Matematikk:

Olderhaug, Orskaug,Volje(2009) Sinus, matematikk forkurs, ingeniørutdanning/ maritim høgskoleutdanning, Cappelen forlag.

Fysikk:

Grimenes, Jerstad, Sletbak Rom Stoff Tid forkurs, Cappelen forlag

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem