00000000 Pasientsikkerhet i helsetjenesten
00000001 Den geriatriske pasient
00000002 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid
00000003 Psykiske lidelser og rusavhengighet hos eldre
00000004 Akutte tilstander og skader hos eldre
00000005 Palliasjon
00HH14A Felles innholdsdel
00HH14B Helsefremmende og forebyggende arbeid
00HH14C Fagspesifikk kunnskap om brukergrupper
00HH14D Behandlingstiltak, oppfølging og koordinering
00HH14E Hovedprosjekt
00HH14G EIHOPSF Felles innholdsdel
00HH14H EIHOPSF Helsefremmende og forebyggende arbeid
00HO01D Barn og unge med særskilte behov
00HO01E Hovedprosjekt
00TB00D EITKBYF Samordnet byggeprosess
00TB00E EITKBYF Byggesaken
00TB01A EITKBYF Realfaglige redskap
00TB01B EITKBYF Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03A EITKKEK Realfaglige redskap
00TB03B EITKKEK Yrkesrettet kommunikasjon
00TB03H EITKKEK Elektro og automatisering
00TB03J-EITKKEK Hovedprosjekt
00TB03K EITKKEK VVS-prosjektering og systemforståelse
00TD00E EITKDSK Elektroniske systemer med lab
00TD00E EITDTPK Organisering og programmering
00TD00E EITKDSK Organisering og programmering
00TD00L EITKDSK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TD01A EITDTPK Realfaglige redskap
00TD01B EITDTPK Yrkesrettet kommunikasjon
00TD02A EITKDSK Realfaglige redskap
00TD02B EITKDSK Yrkesrettet kommunikasjon
00TE00D EITKAUK Elektriske systemer
00TE00D EITKEKK Elektriske systemer
00TE00D EITKELF Elektriske systemer
00TE00E EITKAUK Elektroniske systemer
00TE00E EITKEKK Elektroniske systemer
00TE00E EITKELF Elektroniske systemer
00TE01A EITKAUK Realfaglige redskap
00TE01B EITKAUK Yrkesrettet kommunikasjon
00TE01F EITKAUK Energitekniske systemer
00TE01G EITKAUK Reguleringstekniske systemer
00TE03A EITKELF Realfaglige redskap
00TE03B EITKELF Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13A EITKEKK Realfaglige redskap
00TE13B EITKEKK Yrkesrettet kommunikasjon
00TE13I EITKEKK Installasjonssystemer og automatiserte systemer med faglig ledelse
00TE13J EITKEKK Elektrisk energiproduksjon og -distribusjon
00TE13K EITKEKK Elektroniske kommunikasjonssystemer
00TE13L EITKEKK Elektriske installasjoner og elenergianlegg
00TI00A EITKBKF PSI (Prosess, Samhandling og Informasjonsflyt)
00TI02B EITKBKF BIM (Bygnings Informasjon Modellering)
00TK00K EITKKMF Innledende kjemi
00TK00K EITKKPF Innledende kjemi
00TK01I EITKKMF Realfaglige redskap
00TK01I EITKKPF Realfaglige redskap
00TK01J EITKKMF Yrkesrettet kommunikasjon
00TK01J EITKKPF Yrkesrettet kommunikasjon
00TT00K EITKMTF HMS-, prosjekt- og kvalitetsledelse
00TT00L EITKMEK Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00L EITKMTF Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00L EITKMTK Innledende konstruksjon og dokumentasjon
00TT00M EITKBTK Materialkunnskap
00TT00M EITKMEK Materialkunnskap
00TT00M EITKMTF Materialkunnskap
00TT00M EITKMTK Materialkunnskap
00TT01A EITKBTK Realfaglige redskap
00TT01B EITKBTK Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04A EITKMTF Realfaglige redskap
00TT04A EITKMTK Realfaglige redskap
00TT04B EITKMTF Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04B EITKMTK Yrkesrettet kommunikasjon
00TT04V EITKMTF Lokalt tilpasset / kvalifiserende spesialisering med faglig ledelse
00TT06A EITKMEK Realfaglige redskap
00TT06B EITKMEK Yrkesrettet kommunikasjon
00TX00A EITDTPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKAUK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKBTK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKEKK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKMEK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITKMTK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
00TX00A EITLOFF LØM
01BP01A EIHOOVF Observasjons- og vurderingskompetanse
01BP01B EIHOOVF Kronisk sykdom
01BP02A EITKFNF Digital kommunikasjon
01BP02B EITKFNF Innsamling og tolkning av digitale data
01BP02C EITKFNF Utvikling og endring i prosess og produksjon
01HH03F EIHOHPF Felles innholdsdel
01HH03G EIHOHPF Kommunikasjon, kundebehandling og saksbehandling
01HH05D Palliasjon (Lindrende pleie og omsorg)
01HH05G EIHOBBF Felles grunnlagsemne
01HH05H EIHOKLF Kreftsykdommer og behandlingsformer
01HH07H EIHOHOF Felles innholdsdel
01HH07I EIHOHOF Svangerskapet
01HH07J EIHOHOF Fødsel- og barseltid
01HH50A EIHODAF Generell del
01HH50B EIHODAF Naturlig aldring/utfordringer
01HH50D EIHODAF Organisering, system og ledelse
01HH50E EIHODAF Fordypning/hovedprosjekt
01HH50F EIHODAF Praksis
01HH54A EIHOMMF Felles grunnlag
01HH54B EIHOMMF Utviklingshemming
01HH55F EIHOLSF Hygiene og smittevern
01HH55J EIHOLSF Felles innholdsdel
01HH65E EIHOKVF Mikrobiologi, hygiene og smittevern
01HH65F EIHOKVF Medisinteknisk utstyr, kirurgiske instrumenter og instrumenthåndtering
01HH65G EIHOKVF Det kirurgiske pasientforløpet
01HH68A EIHOALF Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
01HH68A EIHOALF Operativ psykologi og situasjonsbestemt kommunikasjon
01HH68B EIHOALF Ambulanseoperativ ledelse
01HH70A EIHOSEF Pasientsikkerhet i helsetjenesten
01HH70B EIHOSEF Den geriatriske pasient
01HO01C EIHOBBS Helsefremmende og forebyggende arbeid
01HO01F EIHOBBS Praksis
01TI52A FT152D Kommunikasjon
01TI52B FT152D Grunnleggende BIM-forståelse – PSI 1
01TT04V EITKMTF Lokalt tilpasset / kvalifiserende spesialisering m/ faglig ledelse
10AL03A Veileders rolle, ansvar og oppgaver
10AL03B Læreplanverket, vurdering og dokumentasjon
10AL03C Veiledning i praksis
10AL03D Faglig fordypning og eksamen
10HH53A EITHOHVM Helsearbeiderens rolle og oppgaver i morgendagens omsorg
10HH53B EIHOHMR Hverdagsmestring
10HH54A EIHOMMF Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og sosialfag
10HH54B Utviklingshemming
10HH54C Teorier og arbeidsmåter i målrettet miljøarbeid
10hh54d Organisasjon, system og ledelse
10HH54E Fordypningsarbeid/hovedprosjekt
10HH54F Praksis
25AL07A EIRLHR Kommunikasjon, formidling og språk
25AL07B EIRLHR Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
25AL07C EIRLHR Destinasjonsutvikling
25AL07D EIRLHR Entreprenørskap og opplevelsesutvikling
25AL07E EIRLHR Reiselivspraksis
25AL07F EIRLHR Restaurantdrift
25AL07G EIRLHR Hotelldrift
25AL07H EIRLHR Hovedprosjekt
25AL08A EILFPLK Trygghet i lederrollen
25AL08B EILFPLK Leders rammer
25AL08C EILFPLK Utvikling av lederrollen
25AL08D EILFPLK Hovedprosjekt
25AL09A EILGPK Trygghet i lederrollen
25AL09B EILGPK Leders rammer
25AR04A EIRLOPK Kommunikasjon, formidling og språk
25AR04B EIRLOPK Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM)
25AR04C EIRLOPK Destinasjonsutvikling
25AR04D EIRLOPK Entreprenørskap og opplevelsesutvikling
25AR04E EIRLOPK Reiselivspraksis
25AR04F EIRLOPK Lokal og regional opplevelsesutvikling
25AR04G EIRLOPK Bærekraftig reiseliv og reisemålsutvikling
25AR04H EIRLOPK Hovedprosjekt
25TB00G EITKANK Realfaglige redskap
25TB00G EITKBYK Realfaglige redskap
25TB00H EITKANK Yrkesrettet kommunikasjon
25TB00H EITKBYK Yrkesrettet kommunikasjon
25TB00J EITKANK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TB00J EITKBYK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TB00J EITKKEK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TB00K EITKANK Samordnet byggeprosess
25TB00K EITKBYK Samordnet byggeprosess
25TB00L EITKANK Byggesaken
25TB00L EITKBYK Byggesaken
25TB00M EITKANK IKT og prosjektplanlegging
25TB00M EITKBYK IKT og prosjektplanlegging
25TB00M EITKKEK IKT og prosjektplanlegging
25TB02J EITKANK Konstruksjon anlegg
25TB02K EITKANK Anleggsdrift
25TB02Z EITKANK Hovedprosjekt
25TB03J EITKKEK Byggesaken for tekniske installasjoner
25TB03K EITKKEK Energi og miljø i bygg
25TE01Y EITKAUK Industriell digitalisering
25TE56A EITKIDK Realfaglige redskap
25TE56B EITKIDK Yrkesrettet kommunikasjon
25TE56C EITKIDK Tingenes Internett
25TE56D EITKIDK Industriell intelligens og autonome systemer
25TE56E EITKIDK Agil produksjon
25TE56F EITKIDK Hovedprosjekt
25TE56G EITKIDK Elektriske systemer
25TE56H EITKIDK Elektroniske systemer
25TE56I EITKIDK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TE56J EITKIDK Stordata
25TE59A EITKFDK Tingenes Internett og Stordata.
25TE59B EITKFDK Industriell Intelligens
25TE59C EITKFDK Fleksibel digitalisert produksjon
25TI01A EITKBIK Bygningsinformasjonsmodellering
25TI01B EITKBIK Prosess, samhandling og informasjonsflyt
25TI02A EITKBKK Bygningsinformasjonsmodellering
25TI02B EITKBKK Prosess, samhandling og informasjonsflyt
25TT00K EITKKPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)
25TT00M EITKKPK Realfaglige redskap
25TT00N EITKKPK Yrkesrettet kommunikasjon
25TT00S EITKKPK Grunnlagsemne materialkunnskap

No course description matching search criteria. Try a different language or startsemester.