00TE03B EITKELF Yrkesrettet kommunikasjon

00TE03B EITKELF Yrkesrettet kommunikasjon

Emnekode
00TE03B EITKELF
Studieprogram
Elkraft Fredrikstad
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
10
Undervisningssemestere
2021 Høst
Emneansvarlig
Tommy Kenneth Moen
Emnets innhold

Norsk
Undervisning om, lærestoff om og arbeid med temaer som

 • læringsteknikker
 • språket som verktøy for god kommunikasjon, muntlig og skriftlig, også på tvers av kulturer
 • vanlige yrkesrettede sjangre, herunder

- brev og e-post

- rapporter

- søknader

- møteinnkalling og -referat

- kontrakter/samarbeidsavtaler

- instruksjoner og beskrivelser

- tekstreferater

- debattinnlegg

- presentasjoner

- resonnerende framstillinger

 • refleksjon over kulturelle forskjeller skapt gjennom arbeidsinnvandring til egen næring
 • tilrettelegging av tekster, muntlige og skriftlige, tilpasset mottaker og situasjon
 • kjennetegn på fagspråk, formelt og uformelt språk
 • grammatikk, språklige, stilistiske og grafiske virkemidler
 • analyse/vurdering av ulike typer tekster, spesielt vanlige yrkesrettede sjangre
 • korrekt kildebruk og referanseteknikk: hvordan unngå plagiering
 • instruksjon og veiledning av andre
 • de viktigste massemediene, hvordan de påvirker oss og hvordan de kan/bør benyttes
 • IKT – hjelpemidler, herunder

            - tekstbehandlings- og presentasjonsprogrammer

- dataprogrammer til å forbedre kvaliteten på sine skriftlige arbeider

            - plattformer for digitalt samarbeid

            - relevante/vanlige sosiale medier

 • tilegnelse av kunnskap og informasjon gjennom ulike kanaler
 • planlegging og gjennomføring av prosjekter, med avtaler og kontrakter
 • dokumentasjon av arbeidet i prosjekter

 

Et spesielt fokus på praktisk øving gjennom arbeidsoppgaver og tverrfaglige arbeidsoppdrag i
 

 • muntlig norsk kommunikasjon, herunder:

- foredrag/presentasjoner

- debatter/diskusjoner

- formelle og uformelle møter

 • skriftlig norsk kommunikasjon, herunder:

- vanlige yrkesrettede sjangre (se over)

- drøftinger/resonnerende tekster

 

Engelsk
Undervisning, lærestoff om og øving i lesing og forståelse av muntlig og skriftlig engelsk språk innen temaer som

 • engelsk som verktøy for god kommunikasjon, skriftlig og muntlig
 • nødvendig engelsk grammatikk
 • engelsk som internasjonalt språk i arbeidslivet
 • tverrkulturelle emner og kulturforskjeller
 • flere varianter av engelsk
 • forskjeller på formelt og uformelt språk og forskjeller mellom formelle og uformelle kommunikasjonssituasjoner
 • relevante fagtekster med teknisk engelsk / engelsk fagterminologi
 • hvordan presentere stoff
 • hvordan kommunisere på en god måte muntlig, med visuelle hjelpemidler og skriftlig
 • hvordan skrive relevante saktekster på engelsk
 • nødvendig grammatikk og språklære, herunder også hvordan skape flyt og sammenheng i tekst
 • innhenting av informasjon gjennom engelske lærebøker/manualer, Internett, aviser og tidsskrifter som brukes i innleveringer/prosjekter
 • bruk av IKT som hjelpemiddel i skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • korrekt kildebruk og referanseteknikk: hvordan unngå plagiering

 

Et spesielt fokus på praktisk øving i relevant skriftlig og muntlig engelsk kommunikasjon, herunder
 

 • samtaler, muntlige innleveringer (lydfiler), framføringer og presentasjoner
 • brev, E-post og søknad, sammendrag, tekstreferat, møteinnkalling og -referat, rapporter, presentasjoner, fagartikler og essay
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om språket som verktøy for god kommunikasjon og kjenner til norsk og engelsk fagterminologi innen sine fagområder
 • har kunnskap om relevante dataverktøy som benyttes ved kommunikasjon samt ulike sosiale medier
 • kjenner til ulike former for prosjektdokumentasjon, avtaler og kontrakter
 • kjenner til ulike metoder for forhandlinger
 • kan reflektere over kulturelle forskjeller som er skapt gjennom arbeidsinnvandring til egen næring
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan bruke engelsk og norsk skriftlig og muntlig i form av yrkesrettede sjangre
 • kan bruke relevante kommunikasjonsverktøy og medier i kommunikasjonsprosessen
 • kan sette opp en agenda og skrive referat fra møter
 • kan holde presentasjoner og innlegg i ulike fora
 • kan instruere og veilede andre
 • kan skrive arbeidsavtaler og kontrakter
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, både i faglige og personlige sammenhenger
 • har kompetanse i effektiv og korrekt kildebruk
 • kan delta i planlegging, gjennomføring og presentasjoner av et prosjekt
 • kan representere sin bedrift i møter og befaringer
 • kan lede arbeidet med løpende og avsluttende prosjektdokumentasjon
 • kan lede og gjennomføre møter med tverrfaglig deltagelse på arbeidsplassen
 • kan vurdere eget behov for utvikling av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav:

Tre obligatoriske arbeidsoppdrag innleveres innenfor tidsfristen i arbeidsmappa, i tillegg til ett integrert linjefaglig oppdrag.

Individuelt: Minst ett mindre individuelt skriftlig og/eller muntlig tekst-/arbeidsoppgave per linjefaglig emne.

I gruppe: Minst ett tverrfaglig prosjekt eller en tverrfaglig innlevering/ presentasjon per linjefaglig emne

Vurdering
 • Arbeidskravene er obligatoriske og gir grunnlag for en emnekarakter fra A- F.
 • Vurdering av arbeidsprosess, progresjon og gruppearbeid.
 • For å kunne levere til vurderingsmappe, må arbeidskravene være levert inn, vurdert og godkjente i forkant.
 • Mappevurdering:

Vurdering av arbeidsoppgaver og arbeidsoppdrag som leveres inn i arbeidsmappen underveis, der studenten får veiledning i hvordan forbedre resultatet. Vurdering også av arbeidsprosess, progresjon og gruppesamarbeid.

En formell sluttvurdering i form av en standpunktkarakter for et utvalg av oppgaver og/eller arbeidsoppdrag i vurderingsmappen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning og eget arbeid i relevante temaer fra kommunikasjonsemnet og også integrert med fagspesifikk plan. Variert arbeid med relevante tekster, både enkeltvis og i samarbeid med andre.

Øvingsoppgaver og arbeidsoppdrag, muntlige og skriftlige, både alene og i gruppe. Tilbakemeldinger med veiledning fra lærerne, både individuelt og i gruppe, om hvordan resultatet vurderes og hvordan studenten kan forbedre seg. Vekt på praktisk rettede tverrfaglige oppgaver og mappemetodikk som beskrevet i generell del av studieplanen.

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Link Elkraft litteraturliste.

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.