01HH05D Palliasjon (Lindrende pleie og omsorg)

01HH05D Palliasjon (Lindrende pleie og omsorg)

Emnekode
01HH05D
Studieprogram
Kreftomsorg og lindrende pleie
Studiested
Bjørkelangen
Fredrikstad
Studiepoeng
11
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Fredrik Hæren
Emnets innhold

4a. Palliasjon

 • Hospicefilosofien
 • Palliasjon
 • Livsforlengende behandling
 • Eutanasi
 • Sentrale aktører i et lindrende tjenestetilbud

 

4b. Alvorlig og uhelbredelig sykdom – hva innebærer det?

 • Alvorlig og uhelbredelig sykdom
  • Kreftsykdom
  • Hjertesvikt
  • KOLS
  • Nyresvikt
  • Nevrologiske sykdom – ALS, MS og Parkinson
  • Demens
 • Funksjonssvikt
 • Ivaretakelse av grunnleggende behov
 • Psykiske reaksjoner
 • Sorg og krise og mestring
 • Livskvalitet, håp og mestring
 • Åndelige og eksistensielle utfordringer

 

4c. Kommunikasjon og samhandling

 • Kommunikasjon med den alvorlig syke og døende
 • Kommunikasjon med pårørende
 • Ivaretakelse av pårørende inkludert barn/ unge
 • Forhåndssamtaler
 • Å være den som hjelper

4d. Symptomlindring

 • Hyppig forekommende symptomer i en palliativ fase
  • Smerte
  • Dyspnòe
  • Kvalme/ oppkast
  • Munntørrhet og andre plager fra munn og svelg
  • Redusert appetitt, vekttap og dehydrering
  • Angst/ depresjon
  • Obstipasjon/ diare
  • Delirium
 • Observasjon, kartlegging og vurdering av symptomer
  • Standariserte observasjonsskjemaer og kartleggingsverktøy
  • Observasjons- og vurderingskompetanse
 • Behandling, pleie og omsorg
  • Medikamentell behandling
  • Ikke medikamentell behandling og omsorg
  • Alternativ og komplementær behandling

 

4e. Pleie og omsorg ved livets slutt

 • Ulike syn på døden
  • Døden i et historisk perspektiv
  • Sykdom og død i ulike kulturer og livssyn
 • Den døende pasient- tegn på nær forestående død
 • Tiltaksplan for døende; Livets siste dager (LSD)
 • Etiske utfordringer i livets siste fase
 • Det gode stellet
 • Ivaretakelse av etterlatte
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om hospice filosofiens grunnverdier, egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om palliativ behandling knyttet til uhelbredelig syke og døende
 • har kunnskap om ulike syn på sykdom og død i andre kulturer
 • har kunnskap om sorg- og krisereaksjoner knyttet til det å få en uhelbredelig sykdom
 • har kunnskap om de hyppigst forekommende symptomer og symptomlindring i en palliativ fase og ved nær forestående død
 • har innsikt i nasjonale planer, retningslinjer og anbefalinger knyttet til palliativ behandling
 • har kunnskap om ulike kartleggingsverktøy som benyttes for å observere og kartlegge symptomer hos pasienter som er uhelbredelig syk og døende
 • har kunnskap om begrepene mestring, håp og livskvalitet 
 • har kunnskap om komplementær og alternativ behandling
Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om ulike psykiske reaksjoner for å identifisere angst, frykt, stress, krise og sorg i møte med pasienter og pårørende som er i livets siste fase
 • kan kartlegge situasjoner hos pasienter i livets sluttfase, og identifisere faglige og etiske problemstillinger og behov for å iverksette tiltak
 • kan kartlegge pasientens behov, identifisere symptomer og iverksette lindrende tiltak for å forebygge og lindre plagsomme symptomer hos alvorlig syke og døende pasienter
 • kan anvende ulike kommunikasjonsformer i samtale med pasient og pårørende
 • kan anvende kunnskap om begrepene mestring, håp og livskvalitet og iverksetter tiltak som bidrar til best mulig mestring og livskvalitet for pasienter og pårørende
Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse og kan reflektere over faglige og etiske utfordringer og dilemmaer i livets sluttfase
 • har forståelse for hvordan det er å leve med uhelbredelig sykdom både for pasient og pårørende
 • har utviklet en etisk grunnholdning i arbeidet med alvorlig syke og døende pasienter og deres pårørende som kommer til uttrykk ved at yrkesutøvelsen ivaretar brukermedvirkning, mestring og pasientens integritet
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med kollegaer og andre yrkesgrupper for å ivareta pasientens helhetlige behov knyttet til sykdom, lidelse og død
Arbeidsinnsats
 • Prosjektoppgave i gruppe. Oppgaven skal presenteres i klassen med muntlig høring i etterkant.
 • Individuell refleksjon over egen læring.

 

 

Alle arbeidskrav er obligatoriske for å få karakter i emnet

Vurdering
 • Formell vurdering av individuelt oppsummeringsnotat, karakter A-F.
 • Prosjektoppgave i gruppe og muntlig presentasjon, karakter A-F
 • Refleksjonsnotat vurderes til bestått/ ikke bestått
 • Grunnlag for emnekarakteren er at de obligatoriske arbeidskravene er bestått. Studentenes arbeidsinnsats i OneNote med studieoppgavene, i tillegg til samarbeid og engasjement i undervisningen har betydning for emnekarakteren.
Litteraturliste

For oppdatert litteratur knyttet til emnet henvises studenten til aktuell litteraturliste for studiet på skolens hjemmeside, https://fagskolen-viken.no

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.