00TT00M EITKBTK Materialkunnskap

00TT00M EITKBTK Materialkunnskap

Emnekode
00TT00M EITKBTK
Studieprogram
Bilteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
Introduksjon

Temaer:

 • Kjemi og miljølære
 • Materiallære med kompositt
Emnets innhold

Materiallære

 • Materialenes oppbygging og struktur
 • Legeringsystemer og fasediagrammer
 • Størkning, deformasjon og varmebehandling av metaller
 • Jern - stållegeringer
 • Aluminium, Magnesium og Titan
 • Limstoffer brukt i maskinteknikkmaterialer
 • Armerings materialer til komposittmaterialer
 • Korrosjon og korrosjonsbeskyttelse
 • Aktuelle standarder

Kjemi og Miljølære

 • Miljøtoksikologi
 • Energiøkonomisering
 • Livsløpsanalyse og miljømerking
 • Det periodiske system
 • Nomenklaturregler
 • Syrer, baser og fellingsreaksjoner
 • Red-oks reaksjoner og elektrolyse
 • Organisk kjemi oversikt
 • Økologi
 • Livsløpsanalyse og miljømerking
 • Forurensning av luft, vann og jord
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om aktuelle konstruksjonsmaterialer, prosesser og verktøy for fremstilling av produkter som kan anvendes i mekanisk industri
 • kan vurdere konstruksjonsmaterialer i henhold til produktstandarder
 • har kunnskap om emner i kjemi- og miljøfag
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav som gjelder for materialer og miljø
 • kan vurdere egne beregninger i materiallære i forhold til gjeldende normer og krav
 • har kunnskap om mekanisk industri
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen kjemi-, miljø- og materiallære
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen kjemi-, miljø- og materiallære
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for aktuelle konstruksjonsmaterialer i konstruksjoner og produkter
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon som har med miljø og gjøre og identifisere problemstillinger innenfor tekniske fagområder og iverksette tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver, som å utføre miljøtiltak for å sikre en miljømessig forsvarlig drift, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter virksomhetens eller bransjens behov med tanke på miljø og materialvalg
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen mekanisk industri og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter om miljø og materialvalg med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.