10AL03C Veiledning i praksis

10AL03C Veiledning i praksis

Emnekode
10AL03C
Studieprogram
Veiledning av lærlinger
Studiested
Bjørkelangen
Rud
Studiepoeng
8
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Fredrik Hæren
Emnets innhold

3a. Metoder

 • Observasjon
 • Dialog
 • Refleksjon
 • Ferdighetstrening/øvelser

 

3b. Veiledning og yrkespedagogikk

 • Erfaringsbasert læring
 • Mesterlære - modellen og andre modeller
 • Kommunikasjonsteknikker som fremmer læring
 • Instruksjon og veiledning

 

3c. Konflikthåndtering

 • Forebygge og håndtere konflikter
 • Samarbeidspartnere i håndtering av konflikter
 • Saksgang i forbindelse med håndtering av konflikter

 

3d. Tilpasset opplæring

 • Bruk av helhetsmodellen (didaktikk)
 • Intern plan for opplæringen
 • Samarbeidspartnere

 

3e. Medvirkning, mestring og motivasjon

 • Betydning av medvirkning, mestring og motivasjon for læring
 • Hvordan legge til rette for medvirkning, mestring og motivasjon
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om metoder og kjennskap til yrkespedagogiske prinsipper som anvendes for opplæring i bedrift
 • har kunnskap om begrepet tilpasset opplæring og didaktisk helhetsmodell som anvendes i veiledning av lærlinger i egen bransje
 • forstår betydningen av konflikthåndtering, medvirkning, mestring og motivasjon for bedriftens og samfunnets verdiskaping
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende ulike metoder for veiledning av lærlinger i bedrift
 • kan anvende kunnskap om veiledning i et yrkes pedagogisk perspektiv
 • kan anvende saksgang og aktuelle samarbeidspartnere for å forebygge og håndtere konflikter
 • kan kartlegge behov og iverksette enkle tiltak for medvirkning, mestring og motivasjon, samt tilpasset opplæring for lærlinger på egen arbeidsplass
Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for yrkespedagogiske og bransjeetiske prinsipper i veiledning av lærlinger
 • kan utføre veiledningsmetoder tilpasset lærlingens behov og læreforutsetninger
 • kan bygge relasjoner med fagpersoner og veiledningstjenester for samarbeid om tilpasset opplæring for lærlinger i bedrift
 • kan bygge relasjoner med bedriftsinterne og eksterne ressurs- og fagpersoner for å forebygge og håndtere konflikter
Arbeidsinnsats

1. Individuell skriftlig oppgave

 • Oppgaven er tre delt:
 • Ta utgangspunkt i veiledning av en lærling i din lærebedrift. Du skal planlegge, gjennomføre og beskrive en praktisk veiledningssituasjon. Begrunn hvordan du vil legge opp veiledningssituasjonen ut fra ditt kjennskap til veiledningsteori og ulike metoder.
 • b) Presenter for dine medstudenter i basisgruppen hvordan du bruker kommunikasjons- og veiledningsteori i din veiledningspraksis.
 • c) Basisgruppen gir tilbakemelding med faglig begrunnelser på medstudenters gjennomføring av en veiledningssituasjon.

 

Muntlig gruppeoppgave (b, c) Presentasjon for medstudenter i basisgruppen før neste samling. Basisgruppen presenterer funn og spørsmål på neste samling.

 • Omfang: maksimum 4 sider, eksklusive maler og skjema. 

 

2. Refleksjonsnotat

 • Skriftlig individuelt notat om egne tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt etter endt emne. Bruk refleksjonene fra b) og c) i notatet.
 • Omfang: maksimum 2 sider   

Arbeidskravene er obligatoriske og gir grunnlag for karakter i emnet.

 

Vurdering

Formell vurdering av skriftlig individuell oppgave med karakter A-F

Formell vurdering av refleksjonsnotat med bestått/ ikke bestått

 

Arbeidskravene må være vurdert til bestått før studenten kan fremstille seg

til eksamen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Samlingene vil legge vekt på erfaringsdeling/diskusjon/refleksjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/case individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning.  Det forutsettes at studenten på egen hånd gjør seg kjent med lærestoffet som er nevnt i litteraturlisten eller oppgis av faglærere og som ikke direkte gjennomgås i plenum.   

Litteraturliste

For oppdatert litteratur henvises studenter til aktuell litteraturliste for studiet

på skolens hjemmeside

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale

læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem