00HO01E Hovedprosjekt

00HO01E Hovedprosjekt

Emnekode
00HO01E
Studieprogram
Barn med særskilte behov, Strømmen
Studiested
Indre Østfold
Strømmen
Fredrikstad
Studiepoeng
12
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Fredrik Hæren
Introduksjon

For å kunne gjennomføre hovedprosjektet må emne 1 – 4 og praksis være fullført og bestått.

Emnets innhold

Dette emnet er et obligatorisk fordypningsarbeid. Tema for fordypningen skal være praksisrettet, og konkret knyttet til praksis og et eller flere temaer i utdanningens emner. Studentene skal gjennom fordypningsarbeidet vise refleksjon og bruke både teori og erfaringer fra praksis. Hovedprosjektet skal gjennomføres i grupper på 4 – 6 studenter.

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor et selvvalgt fordypningstema innenfor oppvekstfaget – Barn med særskilte behov
 • har innsikt i relevante lover, forskrifter og planverk som gjelder barn og unge med særskilte behov
 • forstår egen faggruppes betydning i et oppvekstperspektiv og kan drøfte sammenhengen mellom teori om barn og unge med særskilte behov og praksis
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge en situasjon gjeldende barn og unge med særskilte behov, identifisere en faglig problemstilling og behov for iverksetting av tiltak
 • kan finne informasjon og fagstoff fra oppvekstområdet som er relevant for fordypningsoppgavens problemstilling
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har utviklet en etisk grunnholdning og har forståelse for barn og unges behov innen oppvekstfaget
 • har forståelse for yrkesetiske prinsipper i sitt arbeid med barn og unge med særskilte behov og etiske retningslinjer i forhold til skriftlig arbeid
 • kan bygge relasjoner med medstudenter og samarbeide om hovedprosjektet i grupper
Arbeidsinnsats
 • Skriftlig prosjektarbeid i gruppe på 9000 ord +/- 10 %.
 • Presentasjon av prosjektarbeidet
 • Logg
Vurdering
 • Formell vurdering av skriftlig prosjektarbeid, og presentasjon. Karakter A-F
 • Grunnlag for emnekarakteren er at arbeidskravene er bestått. Studentenes arbeidsinnsats, logg, samarbeid og engasjement i gruppa har betydning for emnekarakteren.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Undervisning, veiledning, refleksjon.

Litteraturliste

For oppdatert litteratur knyttet til emnet henvises studenter til vedlegg i studieplanen og aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem