00TT01A EITKBTK Realfaglige redskap

00TT01A EITKBTK Realfaglige redskap

Emnekode
00TT01A EITKBTK
Studieprogram
Bilteknikk
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
Emneansvarlig
Olga Karpova Mathisen
Introduksjon

Temaer:

 • Matematikk
 • Fysikk
Emnets innhold

Matematikk

 • Algebra
 • Geometri
 • Trigonometri
 • Likninger/ulikheter/formelregning
 • Funksjoner
 • Praktiske emner
 • Derivasjon og integrasjon
 • Digitale verktøy

Fysikk 

 • Innledende emner
 • Kraft og rettlinjet bevegelse
 • Energi
 • Statikk
 • Fysikk i væsker og gasser
 • Termofysikk
 • Likestrøm
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om realfag som redskap innen sitt fagområde
 • har kunnskap om realfaglige begreper, teorier, analyser, strategier, prosesser og verktøy som anvendes for å utføre nødvendige beregninger, dimensjoneringer, overslag og annen problemløsning med utgangspunkt i relevante praktiske situasjoner og problemstillinger innen fagretningen.
 • har kunnskap om matematiske og fysiske lover, formler og symboler som er relevante for fagretningen
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til matematiske og fysiske lover
 • har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet en har valgt og om hvilken betydning realfaglige redskap har for fagretningen
 • kan oppdatere sine kunnskaper innen realfag
 • kjenner til matematikkens og fysikkens historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen realfag
Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjøre rede for valg av regneoperasjoner som anvendes for fagspesifikke problemstillinger
 • kan gjøre rede for digitale verktøy som anvendes til problemløsninger innen realfaglige tema
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og vurdere resultater av beregninger og justere denne under veiledning
 • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff i formelsamlinger og fagbøker og vurdere relevansen for en realfaglig problemstilling
 • kan kartlegge en situasjon og identifisere realfaglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak.
Generell kompetanse

Studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe med å anvende realfag i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innenfor realfag og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/yrket og delta i diskusjoner for å vurdere fagspesifikke problemstillinger med bruk av realfag
 • kan bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.