00TB00D EITKBYF Samordnet byggeprosess

00TB00D EITKBYF Samordnet byggeprosess

Emnekode
00TB00D EITKBYF
Studieprogram
Bygg, Fredrikstad
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
20
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Gry Ulvedalen
Emnets innhold

Bygg- og anleggskonstruksjoner (7 stp)

 • Prinsipper i vegbygging, tunneldrift, va-anlegg, brubygging, kraftlinjebygging, peling, fundamentering og arbeid under vann
 • Sikring av grøfter og byggegruber
 • Sikkerhet på bygg og anleggsplasser
 • Utstyr som brukes i bygg og anleggsbransjen
 • Enkle statiske beregninger med spenninger og likevektsbetraktninger
 • Bruke V-, N-, og M-diagrammer
 • Nedbøyningsberegninger
 • Tolke tekniske tabeller og konstruksjonsprofiler
 • Bruke dataverktøy til dimensjonering

 

Tekniske installasjoner i bygg (2 stp)

 • Styringssystemer
 • Brannvarslingssystemer/sprinkling
 • Låsesystemer, sikring av bygg
 • VVS og elektriske installasjoner

Energi- og miljøeffektive bygg og anlegg (1 stp)

 • Prinsipper for ventilering av bygg
 • Hastighet i kanaler
 • Energibehov i bygg

Dokumuntasjonsforståelse og DAK (3 stp)

 • Generell tegningsforståelse, spesielt bygningstegninger med konstruksjonsdetaljer og betongtegninger
 • Grunnleggende tegning i for eksempel SketchUp, ArchiCad, AutoCad og/eller Revit
 • Generelle datakunnskaper som trygghet i lagringsprosesser
 • Kunnskaper om Word, Excel og Outlook
 • Kunnskaper om Internett, epost og PowerPoint

Materialteknologi (3 stp)

 • Densitet, fasthet og deformasjonsegenskaper til bygningsmaterialer
 • Anvende testprosedyrer for betong og tilslag
 • Byggematerialers egenskaper med hensyn til temperatur, brann, lyd og korrosjon
 • Byggematerialers bestandighet og livsløps-syklus
 • Krav til dokumentasjon, kilder og forhold til krav i forhold til leverandører

Geomatikk (4 stp) – Grunnleggende landmåling

 • Hente grunnlagsdata fra tegninger og kart også digitale kartbaser
 • Beregning av stikningsdata fra koordinater og beregning av observasjoner til koordinater
 • Beregning av stikningsdata fra koordinater
 • Utarbeiding av lengde- og tverrprofiler og masseberegning fra innmålte profiler og kart
 • Bruk og kontrollering av vanlige nivelleringsinstrumenter
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om begreper, teorier, modeller og prosesser og verktøy som anvendes innenfor en samordnet byggeprosess
 • har kunnskap om bruk av relevant IT-verktøy i en byggeprosess og utarbeide enkle bransjerelaterte tegninger ved hjelp av et relevant DAK-verktøy
 • kan beskrive krefter som virker på enkle konstruksjonselementer og forklare hvilke belastninger dette vil gi på de ulike deler og sammenføyninger
 • har kunnskap om byggeprosesser for utendørs anlegg og konstruksjoner og har innsikt i tekniske standarder og krav
 • har kunnskap om byggematerialenes oppbygning, karakteristiske egenskaper og bruksområde
 • har kunnskap om bygg-, anleggs- og VVS-tekniske tegninger (både digitale og papirutgaver)
 • har kunnskap om teori, data og utstyr til bransjerelevant geomatikk
 • har kunnskap om energieffektive bygningskonsepter med lav miljøbelastning og godt inneklima
 • har kunnskap om miljøutfordringer knyttet til både det ytre miljø, inneklima, byggematerialer, røranlegg (VA), utendørs konstruksjoner og bearbeiding, og kjenner til vanlig brukt utstyr innenfor bygg og anlegg
 • har kunnskap om lydforhold i bygninger
 • har kunnskaper om branntekniske forutsetninger og brannstrategier i bygninger
 • har kunnskap om krav og sertifiseringsordninger for byggematerialer
 • kan vurdere nøyaktigheten på kart og kartbaser
 • kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende regelverk, som bygningslovgivning, forskrifter, tekniske standarder, avtaler og krav til kvalitet
 • kan vurdere energitekniske løsninger på byggkonstruksjoner og tekniske installasjoner
 • har bransjekunnskap, kjennskap til gjennomføring av byggeprosesser, hvilke aktører som inngår og deres roller
 • kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap
 • kjenner til bygg- og anleggsbransjens historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • har innsikt i egne utviklingsmuligheter
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjøre rede for faglige valg, utstyr og metoder i en byggeprosess
 • kan gjøre rede for krefter i konstruksjonselementer og kan utføre enkle statiske beregninger
 • kan gjøre rede for krav i standarder og sertifiseringer
 • kan reflektere over aktuelle krav og metoder i forbindelse med grunnarbeider knyttet til ulike bygg og anleggskonstruksjoner
 • kan reflektere over brann- og lydtekniske forhold i byggeprosjekter samt prosjektenes innvirkning på miljø og samfunn
 • kan beregne koordinater og stikningsdata på objekter, både med tanke på innmåling og utsetting
 • kan forholde seg til høyder, koter og nivåer på en bygge- og anleggsplass
 • kan finne og henvise til relevant fagstoff og utføre enkle, termodynamiske og energitekniske beregninger, relatert til bygg og anleggsbransjen og aktuelle arbeidsoppgaver
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre bygg- og anleggsprosjekter i alle faser av et bygg eller anlegg, som deltaker eller leder i gruppe i tråd med etiske krav om bærekraftige bygg og anlegg og gjeldende retningslinjer
 • kan utføre arbeidet etter kunders behov og myndigheters krav i en samordnet byggeprosess
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen bygg- og anleggsbransjen og på tvers av fag, samt med byggherrer og myndigheter for å utvide egen kunnskap
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bygg- og anleggsbransjen og delta i diskusjoner om optimale løsninger på utfordrende bygg- og anleggsprosjekter
 • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi innen bygg- og anleggsfaget
 • kan gjøre rede for faglige valg, utstyr og metoder i oppmåling på bygg og anlegg
Arbeidsinnsats
 • Det skal i emnet gjennomføres 4-7 arbeidsoppdrag hvor det legges opp til at minst to av oppdragene er individuelle og to gjennomføres som gruppeoppdrag. Minst ett av arbeidsoppdragene skal også presenteres i plenum for å ivareta kommunikasjonsbiten.
 • Det forutsettes tilstedeværelse i timene med tilbakemelding ved fravær. Dette med tanke på grunnlag for vurdering.
 • Individuelt refleksjonsnotat om egen læring i emnet
Vurdering

Mappevurdering, prosessevaluering og tester danner grunnlaget for emnekarakteren

Forkunnskapskrav

Ingen

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, øvingsoppgaver med veiledning, framlegg og selvstudie

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside, Bygg | Fagskolen Viken (fagskolen-viken.no)

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.