00TX00A EITDTPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)

00TX00A EITDTPK LØM (Ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse)

Emnekode
00TX00A EITDTPK
Studieprogram
Programmering
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
Emneansvarlig
Edutorium Admin
Introduksjon

Temaer

 • Økonomistyring
 • Organisasjon og ledelse
 • Markedsføringsledelse
Emnets innhold

Økonomistyring:

 • Aktuelt lovverk innenfor LØM
 • Etikk
 • Situasjonsanalyse og mål
 • Bedriftsetablering
 • Kostnads- og inntekstforståelse
 • Regnskapsforståelse og regnskapsanalyse
 • Budsjettering
 • Kalkyler og lønnsomhetsbetraktninger
 • Investeringsanalyse

Organisasjon og ledelse

 • Personalledelse og personaladministrasjon
 • Ledelsesteori
 • Organisasjonsteori/struktur
 • Organisasjonsutvikling/endringer
 • Motivasjonsteori
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Bedriftskultur

Markedsføring

 • Markedsplan
 • Segmentering
 • Kjøpsadferd i privat og bedriftsmarked
 • Markedsføringsstrategi, konkurransemidler
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om organisasjonsteori, organisasjonskultur, ledelsesteori og motivasjonsteori
 • har innsikt i aktuelle lover innenfor LØM-emnet og forstår hvilken betydning disse har for bedriftens arbeidsbetingelser.
 • har kunnskap om kjøpsatferd og markedsplanlegging.
 • har kunnskap om sentrale økonomibegreper, bedriftsetablering, enkle kalkyler, lønnsomhetsbetraktninger, budsjettering og regnskapsanalyse.
 • har erfaringsbasert kunnskap om bransjens økonomiske utvikling og bransjens ledelsesutfordringer.
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan forstå og analysere et regnskap, og kan anvende denne informasjon for iverksetting av tiltak.
 • kan utarbeide et budsjett og sette opp enkle kalkyler.
 • kan utarbeide en markedsplan.
 • kan gjøre rede for og vurdere menneskelige, arbeidsmiljømessige, etiske og økonomiske utfordringer i lys av gjeldende lovkrav og bedriftens og bransjens behov.
 • kan kartlegge en bedrifts arbeidsbetingelser, identifisere faglige problemstillinger, utarbeide mål og iverksette begrunnede tiltak.
 • kan innhente, formidle og presentere faglig informasjon, ideer og løsninger både muntlig og skriftlig.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan innen gitte tidsfrister, alene og i samarbeid med andre planlegge, gjennomføre, dokumentere og levere arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor LØM-emnet.
 • kan kommunisere på en tydelig og forståelig måte, og kan utveksle faglige synspunkter med medarbeidere, kunder og andre interessenter.
 • har kompetanse i effektiv bruk av IKT og kan bruke regneark til å løse oppgaver innenfor økonomistyring.
 • kan utarbeide og følge opp planer
 • kan utøve personalledelse og lede medarbeidere
 • kan behandle medarbeidere, kunder og andre med respekt
 • kan utøve samfunnsansvar og bidra til organisasjonsutvikling
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent». 

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.