25TB02K EITKANK Anleggsdrift

25TB02K EITKANK Anleggsdrift

Emnekode
25TB02K EITKANK
Studieprogram
Anlegg Kongsberg
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
15
Studienivå
Fagskole nivå 5.2
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
2023 Høst
2024 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Emneansvarlig
Per Anton Hansen
Introduksjon

Temaer:

 • Faglig ledelse drift (integrert)
 • Kommunalteknikk
 • Fjellarbeid
 • Anleggsdrift / byggeplassledelse
 • Geomatikk 2
Emnets innhold

Faglig ledelse (integrert):

 • Etikk og ledelse
 • Produksjonsanalyse
 • Produksjonsplanlegging
 • Produksjonsoptimalisering

Kommunalteknikk

 • Vannbehandling
 • Avløpsbehandling
 • VA – Anlegg
 • Separat anlegg
 • Drift og vedlikehold av vann og avløpsanlegg
 • Kommunal avfallshåndtering
 • Grøftearbeid

Geomatikk

 • Bruk av totalstasjon / rover / målebok
 • Arbeids-stikking
 • Koordinatberegninger og utstikking
 • Innmålinger av bygg og anleggskonstruksjoner

Fjellarbeid

 • Bore- og transportutstyr
 • Fjellboring
 • Sprengning
 • Sikringsarbeid

Anleggsdrift / Byggeplassledelse

 • Planlegging, samordning, kvalitetssikring
 • Organisering, ledelse, teknisk, økonomisk, personell
 • Lover, forskrifter, standarder, vedtekter
 • Endringer og endringsbehandling
 • Framdrift, kapasitet, kostnad/enhetspris
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • Har kunnskap om hvordan en leder byggemøter og gjennomfører endringshåndtering og kanplanlegge, lede og ferdigstille et anleggsprosjekt i henhold til utarbeidede framdriftsplaner,tegninger og tekniske beskrivelser
 • Har kunnskap om aktuelle lover, forskrifter, vedtekter og standarder innen anleggsdrift ogproduksjon
 • Har kunnskap om dimensjonering og utførelse av arbeid i VA-sektoren (vann og avløp)
 • Har kunnskap om forskjellige typer bore- og transportutstyr
 • Har kunnskap om ulike bor mønstre, sprengstoff og tennertyper
 • Har kunnskap om arbeidsstikking av alle typer anleggsarbeid og om hvordan en beregnerstiknings- og mengdedata
 • Har kunnskap om kapasitets- og enhetsprisberegning når det gjelder ressurser ut fra tekniskeog økonomiske forutsetninger
 • Har kunnskap om aktuelle programvarer for kalkulasjoner etter Norsk standard
 • Kan vurdere eget arbeid knyttet til drift og produksjon av anlegg i forhold til gjeldendenormer og HMS-krav
 • Kan vurdere krav til boremønstre, mengde sprengladning og rystelser i forhold tilsikringsarbeid og ulike dekningsmåter
 • Har kunnskap om bransjen som driver med drift og produksjon av anlegg
 • Kan oppdatere sin kunnskap om drift og produksjon av anlegg
 • Kjenner til anleggsbransjens/yrkets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • Har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen drift og produksjons av anlegg
Ferdigheter

Kandidaten:

 • Kan gjøre rede for ledelse av anleggsdrift/byggeplassledelse både når det gjelder dettekniske, økonomiske og personalmessige
 • Kan gjøre rede for prosjektering, planlegging og utførelse av VA-anlegg
 • Kan gjøre rede for utfordringer knyttet til bor mønster, ladningsmengder og rystelser
 • Kan gjøre rede for valg av sprengstoff- og tennertype ut fra et arbeidsoppdrag
 • Kan gjøre rede for beregninger som er nødvendige innenfor måle- og beregningsarbeid
 • Kan reflektere over løsninger som er tatt for drift og produksjon av anlegg og justere disseunder veiledning
 • Kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om drift og produksjon av drift av anlegg ogvurdere relevansen for et anleggsprosjekt
 • Kan kartlegge drift og produksjon av et anlegg og identifisere faglige problemstillinger ogbehov for iverksetting av tiltak
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan planlegge og gjennomføre et anleggsprosjekt med tanke på drift og produksjon, somdeltaker eller leder av gruppe og i tråd med gjeldende krav og regelverk
 • kan drifte et anlegg etter private eller offentlige utbyggeres ønsker og krav
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen drift og produksjon av anlegg og på tvers av fag somoppmålingsvesen, kommunaltekniske avdeling eller bygningsetaten, samt med eksternemålgrupper som private utbyggere eller ingeniører og økonomer i Statens vegvesen
 • kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor drift av anlegg og delta idiskusjoner om sikker, økonomisk og miljøvennlig praksis
 • kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom proaktiv rapportering om eventuelle hendelser
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart.