25TI01B EITKBIK Prosess, samhandling og informasjonsflyt

25TI01B EITKBIK Prosess, samhandling og informasjonsflyt

Emnekode
25TI01B EITKBIK
Studieprogram
BIM-Installasjon Kongsberg
Studiested
Kongsberg
Studiepoeng
30
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
Emneansvarlig
Per Anton Hansen
Introduksjon

Temaer:

 • Struktur, databehandling og datasikkerhet
 • Digital kommunikasjon
 • Digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering
Emnets innhold

Struktur, databehandling og datasikkerhet

 • Filhåndtering og navngivning i henhold til styringsdokumenter/manualer
 • Komprimeringsmetoder
 • Risikovurderinger
 • Backup

Digital kommunikasjon/tallbehandling

 • 3-dimensjonale koordinatsystemer
 • Tekstbehandling- og presentasjonsprogrammer
 • Fjernstyringsprogrammer, digitale kommunikasjonsprogrammer og nettforum.
 • Mail systemer som planleggings- og kommunikasjonsverktøy
 • Tallbehandlingsverktøy

Samhandling og koordinering

 • BIM-manualer og styringsdokumenter i samhandlingsprosessen
 • Modellservere for faglig og tverrfaglig samhandling
 • VDC og ICE
 • IFC og BCF
 • Framdriftsplanlegging med 4D-funksjonalitet
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap om filhåndtering og risikovurderinger.
 • Har kunnskap om tallbehandling relatert til de programmene og de problemstillingene som er aktuelle i en arbeidssituasjon.
 • Har kunnskap om plattformer og tekniske løsninger som ivaretar kommunikasjonsutveksling mellom byggeplass og digital modell.
 • Har kunnskap om oppbygging og hensikt med BIM manualer og styringsdokumenter i en samhandlingsprosess.
 • Har kunnskap om antivirusprogrammer, samt fordeler og ulemper.
 • Har kunnskap om utarbeidelse av styringsdokumenter for digital samhandling i en byggeprosess.
 • Kan oppdatere sin yrkesrelaterte kunnskap innen BIM‐ prosesser, datasikkerhet og samhandling.
 • Forstår BIM prosesser og samhandlingsbetydning i et verdiskapingsperspektiv.
Ferdigheter

Studenten

 • Kan anvende systemgjenopprettingsprogrammer og synkronisere data.
 • Kan anvende antivirusprogrammer.
 • Kan anvende faglige verktøy for å utarbeide backupplaner og interaktive dokumenter.
 • Kan finne informasjon og dele erfaringer via nettforum.
 • Kan anvende fjernhjelpsprogramvare for å fjernstyre maskiner og servere.
 • Kan anvende multimedia og presentasjonsprogrammer.
 • Kan anvende programmer for tallbehandling for å analysere informasjon og behandle lister fra modelleringsprogrammer.
 • Kan anvende 3‐dimensjonale koordinatsystemer i programmene.
 • Kan anvende IFC‐filer i kalkulasjonsprogrammer.
 • Kan anvende servere/modellservere for å samhandle.
 • Kan anvende faglig kunnskap om datasikkerhet og samhandling på praktiske og teoretiske problemstillinger.
 • Kan kartlegge situasjoner, foreslå forbedringer og iverksette tiltak relatert BIM‐prosesser.
Generell kompetanse

Studenten

 • Har forståelse for eget behov for utvikling av kunnskap og ferdigheter innenfor datasikkerhet
 • Kan bygge relasjoner med yrkesgrupper i forbindelse med BIM‐prosesser og samhandling basert på samarbeid og kommunikasjon
 • Kan delta i planlegging, gjennomføring og presentasjon av et prosjekt/ oppdrag.
 • Kan føre dialog med prosjekteringsgrupper om BIM‐faglige prosesser for sitt fagfelt.
 • Har utviklet grunnholdning og forståelse for oppdragsetiske prinsipper relatert til digital datasikkerhet.
 • Kan utvikle arbeidsmetoder av relevans for BIM‐relaterte prosjekter/prosesser.
Arbeidsinnsats
 • Gjennomføre obligatoriske arbeidskrav 

 Et obligatorisk arbeidskrav innebærer en faglig prøving og må være godkjent for å kunne få sluttvurdering i et emne. Arbeidskrav vurderes som «godkjent» eller «ikke godkjent».

Vurdering

I hvert emne skal det foretas en sluttvurdering av studenten i forhold til emnets læringsutbyttebeskrivelser. Det skal være en helhetsvurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. 

Eksamen, se fagskolens forskrift.

Arbeids- og læringsaktiviteter
 • Forelesning/undervisning
 • Praktisk øving 
 • Digitale arbeidsformer
 • Gruppearbeid
 • Prosjektarbeid
 • Case
 • Skriftlig arbeid til innlevering
 • Praktisk orientert laboratorieundervisning
 • Nettbasert undervisning (gjelder nettstudenter)
 • Veiledning
Litteraturliste

Relevante internettsider blir oppgitt underveis.

Litteraturliste oppdateres ved studiestart