00TK00K EITKKPF Innledende kjemi

00TK00K EITKKPF Innledende kjemi

Emnekode
00TK00K EITKKPF
Studieprogram
Prosessteknikk
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
18
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Heidi Gamlesanne
Emnets innhold

Tema: Generell og uorganisk kjemi

Tema/innhold

LUB

Atomets oppbygging

DK1

Periodesystemet

DK1 DK2 DF1

Kjemiske formler

DK1 DK2 DF1

IUPAC’s navnsettingsregler for uorganiske forbindelser

DK3

Kjemiske bindinger

DK1 DK2 DF1

Molbegrepet

DK4

Konsentrasjonsberegninger

DK4 DK8 DF7 DF8

Kjemiske reaksjoner og reaksjonsligninger

DK4 DK5 DF2

Støkiometri

DK4 DK5 DK8 DF2

Kjemisk likevekt

DK5 DF7

Løselighet og felling

DK5 DK6 DK8

Syrer og baser

DK5 DK8 DF2 DF7 DF8 DF9 DG1

pH-begrepet

DK7 DK8

Titrering

DK5 DK8 DK10 DF2 DF7 DF8 DF9 DG1

Redoksreaksjoner

DK5 DK8 DF2 DF7

Sikkerhetsdatablader

DK14 DF6 DG2

 

Tema: Organisk kjemi

Tema/innhold

LUB

Struktur

DK9 DF3

Isomeri

DK9 DF3

Klassifisering

DK9 DF3

Navnsetting

DK3 DK9

Reaksjonstyper og reaksjonsmekanismer

DK5 DF3

Påvisning av funksjonelle grupper

DK9 DK10 DF3

Destillering

DK9 DK10

 

Tema: Miljøkjemi

Tema/innhold

LUB

Livsløpsanalyse

DK12 DK13 DF4 DG2

Fornybar energi

DK12

Avfallsbehandling

DK13 DF4 DG2

Vannrensing

DK13 DG2

Miljømerking

DK15 DF4

Nanoteknologi

DK11 DF5

Stoffkartotek

DK14 DF6

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

DK1

Har kunnskap om atomteori og ulike grunnstoffer

DK2

Har kunnskap om det periodiske system og kjemiske bindinger

 

DK3

Har kunnskap om IUPACs navnsettingsregler

 

DK4

Har kunnskap om molbegrepet

 

DK5

Har kunnskap om kjemiske reaksjoner og reaksjonsligninger

 

DK6

Har kunnskap om løselighet

 

DK7

Har kunnskap om pH-begrepet

 

DK8

Har kunnskap om relevante beregninger innen uorganisk og organisk kjemi

 

DK9

Har kunnskap om struktur, isomeri og klassifisering av organiske forbindelser

 

DK10

Har kunnskap om ulike analysemetoder innen uorganisk og organisk kjemi

 

DK11

Har kjennskap til nanoteknologi

 

DK12

Har kunnskap om fornybar energi

 

DK13

Har kunnskap om avfallsbehandling og rensing av vann

 

DK14

Har kunnskap om sikkerhetsdatablader og sikkerhetsutstyr på laboratoriet

 

DK15

Har kjennskap til yrkesfeltet innen kjemi

 

 

Ferdigheter

Kandidaten:

DF1

Kan gjøre rede for periodesystemet som verktøy for å forklare egenskapene til grunnstoffer og deres forbindelser

 

DF2

Kan gjøre rede for reaksjonsligninger og utføre aktuelle beregninger innen uorganisk og organisk kjemi

 

DF3

Kan redegjøre for kjemiske og fysiske egenskaper til organiske forbindelser

 

DF4

Kan gjøre rede for miljømessige konsekvenser av kjemiske industriprosesser

 

DF5

Kan gjøre rede for etiske utfordringer nanoteknologi gir

 

DF6

Kan forstå og anvende et stoffkartotek og benytte aktuelle oppslagsverk

DF7

Kan utføre arbeid på et laboratorium på en sikkerhets- og miljømessig riktig måte

DF8

Kan dokumentere laboratoriearbeid med rapportskriving

DF9

Kan reflektere over egen faglig utøvelse

 

Generell kompetanse

Kandidaten:

DG1

Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeid på et kjemilaboratorium på en sikkerhetsmessig, miljømessig måte riktig måte

DG2

Kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen kjemi

Arbeidsinnsats

Det gjennomføres obligatoriske laboratorieoppgaver i emnet – ved fravær kan individuelt opplegg avtales. For å kunne delta på laboratorieundervisningen, må studenten ha gjennomført sikkerhetsopplæring.

Det skal leveres 6 arbeidskrav i emnet. Disse består av innleveringer, rapporter og fremføringer innen Generell og uorganisk kjemi, Organisk kjemi og Miljøkjemi.

I tillegg kommer tematester og/eller emnetest.

Arbeidskravene er obligatoriske og skal leveres til gitte frister. Alle arbeidsoppdrag skal være levert innen trekket til vurderingsmappa

Vurdering

Mappevurdering: Arbeidsoppdrag (se arbeidskrav) skal leveres inn og vurderes gjennom perioden. Arbeidsoppdragene anses ikke ferdige før enkelte arbeidsoppdrag trekkes ut og leveres på nytt for sluttvurdering i en vurderingsmappe når emnet avsluttes. De ferdige arbeids-oppdragene som leveres i vurderingsmappen vil danne grunnlag for sluttkarakter i emnet, sammen med momenter som faglig interesse, deltakelse og aktivitet i timene, emnetester, samarbeid med medstudenter og lærere etc.

Sluttvurdering gir emnekarakter i skala fra A til F.

Forkunnskapskrav

Opptakskrav til studiet

Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, laboratorieøvelser, tester, diskusjoner, gruppearbeid

Litteraturliste

For litteratur knyttet til emnet vises det til aktuell bokliste for prosessteknikk studiet på skolens hjemmeside, Prosessteknikk | Fagskolen Viken (fagskolen-viken.no)

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.