10HH53B Hverdagsmestring

10HH53B Hverdagsmestring

Emnekode
10HH53B
Studieprogram
Hverdagsmestring
Studiested
Bjørkelangen
Rud
Studiepoeng
7
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
Emneansvarlig
Fredrik Hæren
Emnets innhold

2a) Medvirkning, mestring og motivasjon 

 • Hverdagsmestring 
 • Hvordan legge til rette for medvirkning, mestring og motivasjon 
 • Egenomsorg og livskvalitet 
 • Verdighet, deltagelse og likestilling 
 • Bruker- og pårørende perspektiv 
 • Helsefremmende arbeid og forebyggende arbeid 
 • Egenomsorg 
 • Ferdighetstrening 

 

2b) Tidlig innsats med aktiv deltagelse 

 • Kartlegge, hva er viktig for deg 
 • Mestring og trenbarhet 
 • Sjefen i eget liv 
 • Fysisk aktivitet og trening  
 • Trening og smerte 
 • Tverrfaglig samarbeid  
 • Ernæring 

 

3c) Hverdagsrehabilitering

 • Hverdagsrehabilitering – en arbeidsform  
 • Roller i hverdagsrehabiliteringsteamet 
 • Første møte med bruker 
 • Kartleggings verktøy 
 • Medvirkning/ mestring/ motivasjon 
 • Aktivitet og deltagelse 
 • Bruker- og pårørende samspill 
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid 
 • Trenbarhet 
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om begreper og prinsipper i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering 
 • har kunnskap om relevante kartleggingsverktøy, metoder og modeller i hverdagsrehabilitering 
 • har kunnskap om naturlig aldring og hvordan tap av funksjon påvirker mestring og motivasjon 
 • har innsikt i universell utforming 
 • forstår hverdagsmestringens betydning i helsefremmende, forebyggende og vedlikeholdende arbeid   
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevante kartleggingsverktøy i hverdagsrehabilitering 
 • kan anvende kunnskap om ernæring for å styrke tjenestemottagerens egenomsorg og livskvalitet 
 • kan kartlegge hva som er viktig for den enkelte bruker/ tjenesteyter for å oppnå best mulig medvirkning, motivasjon og mestring    
 • kan finne informasjon og fagstoff om fysisk aktivitet og trening 
Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for viktigheten av aktivitet og deltagelse i arbeidet med hverdagsmestring  
 • kan utvikle en etisk grunnholdning som kommer til uttrykk gjennom bruker og pårørendeperspektiv i personorientert omsorg 
 • kan anvende gode arbeidsmetoder for å ivareta brukerens opplevelse av medvirkning, mestring og motivasjon 
 • kan utvikle arbeidsmetoder innen hverdagsrehabilitering på arbeidsplassen, gjennom kunnskapsdeling, veiledning og etisk refleksjon 
Arbeidsinnsats

1. Skriftlig gruppeoppgave med tilhørende muntlig fremlegg. Tema:  Medvirkning, motivasjon og mestring i rehabiliteringsprosessen

 1. Start individuelt med å utarbeide en skisse til et undervisningsopplegg om nevnte tema. 
 2. Gruppa bruker disse skissene til å utarbeide et felles undervisningsopplegg. 
 3. Gruppa demonstrerer opplegget ved å undervise medstudenter (ca. 20 min.). 
 4. Studentene gir en muntlig tilbakemelding på medstudenters arbeid og undervisningsopplegg.

Rammer: 

 • Skriftlig oppgave som besvares i gruppen - teori og undervisningsopplegg beskrives og drøftes 
 • Omfang: maksimum 4 sider, eksklusive vedlegg.
 • Muntlig gruppeoppgave (b, c) Presentasjon av undervisningsopplegget for medstudenter på neste samling.   

 

2. Refleksjonsnotat

 • Skriftlig individuelt notat om egne tanker rundt oppnådd læringsutbytte i forhold til egen innsats og den veiledning som er gitt etter endt emne.
 • Omfang: maksimum 1 side   

 

Arbeidskravene er obligatoriske og gir grunnlag for karakter i emnet.

Vurdering

Formell vurdering av skriftlig gruppeoppgave med karakter A-F

Formell vurdering av refleksjonsnotat med bestått/ ikke bestått

 

Arbeidskravene må være vurdert til bestått før studenten kan fremstille seg

til eksamen.

Litteraturliste

For oppdatert litteratur henvises studenter til aktuell litteraturliste for studiet

på skolens hjemmeside

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale

 • læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem