01HH07D Det premature barnet

01HH07D Det premature barnet

Emnekode
01HH07D
Studieprogram
Barsel- og barnepleie
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
3
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Edutorium Admin
Emnets innhold

Dette emnet tar for seg det premature barnet med årsaker til prematur fødsel, observasjon, pleie og ernæring av det premature barnet.

 1. Årsaker til prematuritet
 • Tidligere premature fødsler
 • Komplikasjoner som infeksjon hos mor, vannavgang, preeklampsi, blødninger og placentaløsning
 • Dysmaturitet og vekstretardasjon
 • Misdannelser hos barnet
 • Flerfødsel
 • Bruk av rusmidler

 

 1. Observasjoner og pleie
 • Akuttfasen
 • Sykdomsbildet hos det premature barnet
 • Respiratoriske komplikasjoner
 • Sirkulatoriske komplikasjoner
 • Infeksjoner hos barnet
 • Observasjoner av almenntilstand, puls, respirasjon og farge
 • Hypoglykemi
 • Hyperbilirubinemi
 • Hypotermi og hypertermi
 • Fremme samspill mellom foreldre og barn
 • Utviklingstilpasset neonatal omsorg, NIDCAP, kengurumetoden
 • Samspillsveiledning
 • Krisereaksjoner og bearbeidelse av disse
 • Tverrfaglig samarbeid

 

 1. Ernæring
 • Morsmelk og bankmelk
 • Ernæringsmetoder
 • Amming av premature barn
 • morsmelkerstatninger
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om årsaker til prematur fødsel, observasjoner og pleie av det premature barnet
 • har kunnskap om ernæring til premature og om ulike ernæringsmetoder
 • har kunnskap om NIDCAP modellen og viktigheten av samspill mellom det premature barnet og pårørende
 • har innsikt i prosedyrer og retningslinjer som er knyttet opp mot arbeidet med det premature barnet og dennes pårørende
 • kan oppdatere sin kunnskap om det premature barnet og dennes pårørende
Ferdigheter

Studenten

 • kan kartlegge og observere det premature barnet og ut ifra disse utføre hensiktsmessig stell og pleie
 • kan anvende samspillsveilederen og NIDCAP metoden i sitt arbeid med det premature barnet og dets pårørende
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utføre sitt arbeid etter det premature barnet og dennes pårørende sitt behov
 • har utviklet en etisk grunnholdning innen yrket barsel- og barnepleie og kan kommunisere og samhandle med barnets pårørende og søsken 
 • kan utføre, vurdere og reflektere over sitt arbeid med det premature barnet på en profesjonell og etisk forsvarlig måte, i samarbeid med annet helsepersonell og pårørende
 • kan bygge relasjoner med andre yrkesgrupper på prematuravdelingen og samarbeide tverrfaglig til beste for fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

 • Gruppeoppgave
 • Individuell oppgave
 • Individuell refleksjon over egen læring

 

I nettstudiet skal presentasjonen gjennomføres på samling eller over nett.

Alle arbeidskrav er obligatoriske for å få karakter i emnet.

Vurdering
  • Formell vurdering av arbeidskrav i gruppe med bestått/ikke bestått
  • Formell vurdering av individuelt arbeidskrav med karakter A-F
  • Grunnlag for emnekarakteren er at arbeidskravene er bestått. Studentenes arbeidsinnsats i OneNote med studieoppgavene, i tillegg til samarbeid og engasjement i undervisningen har betydning for emnekarakteren.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesning, gruppearbeid, veiledning, presentasjon, individuelt arbeid, refleksjon og diskusjon

Litteraturliste

For oppdatert litteratur knyttet til emnet henvises studenter til aktuell litteraturliste for studiet på skolens hjemmeside.

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem