01HH07C Fødsel- og barseltid

01HH07C Fødsel- og barseltid

Emnekode
01HH07C
Studieprogram
Barsel- og barnepleie
Studiested
Fredrikstad
Studiepoeng
19
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Edutorium Admin
Emnets innhold

Dette emnet tar for seg fødselsprosessen og komplikasjoner om kan oppstå, barseltiden for mor og barn, amming og sykdommer som kan oppstå hos barnet.

 

1. Fødsel

1a. Naturlig fødselsprosess

 • Prosedyre ved innleggelse på fødeavdelingen
 • Kjennetegn på at fødselen er i gang
 • Alternative fødselsmetoder og teknikker
 • Åpningstiden, utdrivningstiden og etterbyrdstiden
 • Den aktive fødselsprosessen
 • Hygieniske prinsipper i forbindelse med fødsel
 • Prosedyrer ved smittsomme sykdommer
 • Bedøvelse- og smertelindrende tiltak
 • Forhold til mennesker med ulik kulturell bakgrunn 

 

1b. Komplikasjoner under fødsel

 • Vanlige komplikasjoner
 • Dødfødsel
 • Iverksetting av tiltak
 • Omsorg for far/pårørende
 • Kriser og traumer

 

1c. Vanlige inngrep i forbindelse med fødsel

 • Igangsetting av fødsel
 • De vanligste inngrepene
 • Virkning og bivirkning av aktuelle legemidler

 

2. Barseltid

2a. Anatomiske og fysiologiske forandringer

 • Normale forandringer
 • Psykiske og sosiale forandringer, - psykoser
 • Normale anatomiske og fysiologiske forhold hos det nyfødte barnet

2b. Pleie- og omsorgsoppgaver tilknyttet mor og det nyfødte barnet

   • Fysiologiske, sosiologiske, psykiske og åndelige forhold
   • Veiledning, undervisning og rådgivning i forhold til stell og observasjon av barnet og mor
   • Rutinemessig undersøkelse av barnet
   • Komplikasjoner i barseltiden
   • Bruk av kartlegging- og observasjonsverktøy i arbeidet med mor og barn på barsel
   • Hygieniske prinsipper
   • Barne- og badestell
   • Navlestell
   • Omsorg til familien når barnet overflyttes til nyfødtintensiv avdeling
   • Krisereaksjoner og bearbeidelse av disse
   • Kriser og traumer
   • Forhold til mennesker med ulik kulturell bakgrunn
   • Ulike prevensjonsmidler og metoder
   • Helsestasjonens virksomhet

 

2c. Amming

 • Brystets anatomi
 • Morsmelkens innhold og betydning
 • Ammestillinger
 • Ammeproblemer
 • Observasjoner, råd og veiledning knyttet til amming
 • Morsmelkerstatninger
 • Håndmelking
 • Hjelpemidler
 • Empati overfor kvinner som av ulike årsaker ikke ammer sitt barn
 • Mor-Barn vennlig initiativ (MBVI)
 • Ammehjelpen

3. Sykdommer og komplikasjoner hos nyfødte

 • Normale anatomiske og fysiologiske forhold hos det nyfødte barnet
 • Vanlige sykdommer, komplikasjoner og tilstander hos nyfødte
 • Observasjon og behandling av sykdommer, komplikasjoner og tilstander hos nyfødte
Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om den naturlige fødselsprosess
 • har kunnskap om den naturlige fødselsprosess
 • har kunnskap om observasjoner og pleie av barselkvinnen og om tilstander og situasjoner som kan forstyrre samspill mellom mor og barn
 • har kunnskap om observasjoner og pleie av det nyfødte barnet
 • har kunnskap om amming og ammeveiledning
 • har kunnskap om de vanligste sykdommer og komplikasjoner som kan oppstå hos det nyfødte barnet og behandling av disse
 • har innsikt i prosedyrer, retningslinjer som er knyttet opp mot arbeidet med fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • kan oppdatere sin kunnskap om fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • forstår barsel- og barnepleierens betydning i det tverrfaglige arbeidet rundt barselkvinnen og det nyfødte barnet, veiledning om amming og for å skape trygge foreldre som ivaretar barnet i barseltiden
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap i sitt arbeide med å veilede, undervise og gi råd til foreldrene i forhold til stell og observasjoner av det nyfødte barnet
 • kan anvende kommunikasjon for å informere, ivareta og ha omsorg for far/pårørende
 • kan anvende ammeveiledning, observere og gi råd i forhold til amming, og kjenner til ulike hjelpemidler
 • kan anvende observasjon og iverksette pleie til barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • kan finne, bruke og henvise til fagstoff som er relevant i arbeidet på føde- barselavdelingen
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utføre sitt arbeid etter barselkvinnen og det nyfødte barnets behov
 • har utviklet en etisk grunnholdning i sin utøvelse av barnepleieryrket i møtet med mennesker fra forskjellige kulturer og med forskjellige behov
 • kan bygge relasjoner med andre yrkesgrupper på føde- og barselavdelingene og samarbeide tverrfaglig til beste for fødende, barselkvinnen og det nyfødte barnet
 • har utviklet en etisk grunnholdning, kjenner og respekterer sitt kompetanseområde og selvstendige ansvar i arbeidet med den fødende, den nyfødte, barselkvinnen og pårørende, i samarbeid med annet helsepersonell
 • kan utvikle og forbedre kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet barsel og barnepleie gjennom å oppdatere sin kunnskap, delta i erfarings- og kunnskapsdeling på arbeidsplassen
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

 • Prosjektoppgave i gruppe, med presentasjon
 • Emnetest
 • Individuell skriftlig oppgave
 • Individuell refleksjon over egen læring

 

 

I nettstudiet skal presentasjonen gjennomføres på samling eller over nett.

Alle arbeidskrav er obligatoriske for å få karakter i emnet.

Vurdering
 • Formell vurdering av prosjektoppgave i gruppe med bestått/ ikke bestått
 • Formell vurdering av presentasjon med bestått / ikke bestått.
 • Formell vurdering av emnetest med karakter A-F
 • Formell vurdering av individuell oppgave med karakter A-F.
 • Refleksjonsnotat vurderes med bestått ved innlevering
 • Grunnlag for emnekarakteren er at arbeidskravene er bestått. Studentenes arbeidsinnsats i OneNote med studieoppgavene, i tillegg til samarbeid og engasjement i undervisningen har betydning for emnekarakteren.
Litteraturliste

For oppdatert litteratur knyttet til emnet henvises studenter til aktuell litteraturliste for studiet på skolens hjemmeside

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem