01HH05C Rehabilitering

01HH05C Rehabilitering

Emnekode
01HH05C
Studieprogram
Kreftomsorg og lindrende pleie
Studiested
Bjørkelangen
Fredrikstad
Studiepoeng
10
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Fredrik Hæren
Emnets innhold

3a. Rehabilitering

 • Rehabilitering
  • Helsefremmende og forebyggende arbeid
  • Hverdagsrehabilitering – en arbeidsform
  • Hverdagsmestring – et tankesett
 • Å leve med funksjonsnedsettelse pga sykdom og behandling
 • Egenomsorg og livskvalitet – Hva er viktig for deg?
 • Kartlegging og realisering av individuelle mål
 • Empowerment, mestring og aktiv deltakelse
 • Familiens og nettverkets betydning for rehabiliteringen             
 • Aktuelle lovverk
  • Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
  • Helse- og omsorgstjenesteloven
  • Spesialisthelsetjenesteloven
  • Pasient- og brukerrettighetsloven
  • Helsepersonelloven

3b. Deltakere i rehabiliteringsprosessen

 • Pasienten
 • Familien
 • Barn og unge som pårørende
 • Det sosiale nettverket
 • Tverrfaglig og tverretatlig nettverk
 • Kommunikasjon og samhandling
  • Kommunikasjon og veiledningskompetanse
  • Brukermedvirkning og samvalg
  • Helsekompetanse
  • Motiverende intervju (MI)
  • Samarbeid med pasient og pårørende
  • Samhandling og koordinering av tjenestetilbudet
  • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid

3c. Samfunnets tilbud og ressurser til kreftsyke

 • Organisering av den offentlige helsetjenesten
 • Velferdsteknologi og digitale løsninger
 • Sosiale og økonomiske rettigheter og støtteordninger
 • Trygderettigheter
 • Pasient- og brukerorganisasjoner

 

Læringsutbytte
Kunnskap

Studenten:

 • har kunnskap om rehabilitering hos kreftsyke og deltakerne i en rehabiliteringsprosess
 • har kunnskap om brukermedvirkning, samvalg, motivasjon og mestring
 • har kunnskap om rettigheter knyttet til individuell plan, og hvordan en slik plan utarbeides for å sikre en helhetlig og koordinert tjenester for personer med kreftsykdom
 • har kunnskap om den offentlige helsetjenesten innen kreftomsorgen, sosiale støtte- og hjelpeordninger, trygderettigheter og relevante pasientorganisasjoner
Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende kunnskap om rehabilitering slik at kreftpasienten opprettholder og gjenvinner best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse med fokus på økt livskvalitet
 • kan anvende kunnskap om rehabilitering av kreftsyke og deltakerne i en rehabiliteringsprosess for å bidra i rehabiliteringen av kreftpasienten gjennom hele pasientforløpet
 • kan kartlegge og identifisere ressurser og behov og hvordan funksjonsnedsettelse påvirker kreftpasienten og iverksette tiltak ut fra dette
 • kan anvende kunnskap om individuell plan og hvordan en slik plan kan brukes som et verktøy i arbeidet med å sikre et helhetlig og koordinert tjenestetilbud for personer som har kreftsykdom
Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for hvordan en med utgangspunkt i funksjonsnivå ivaretar prinsipper om brukermedvirkning og mestring, og på en måte som møter behovet for meningsfull aktivitet for kreftpasienten
 • har forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid i oppfølging av kreftpasienten og deres pårørende og er bevisst viktigheten av dette samarbeidet slik at pasient og pårørende kan ha en best mulig livskvalitet under og etter behandling
Arbeidsinnsats
 • Individuell skriftlig oppgave
 • Gruppeoppgave med skriftlig og muntlig presentasjon
 • Individuell refleksjon over egen læring

 

 

Alle arbeidskrav er obligatoriske for å få karakter i emnet

Vurdering
 • Formell vurdering av individuell oppgave, karakter A-F.
 • Gruppearbeid og muntlig presentasjon vurderes til bestått/ ikke bestått
 • Refleksjonsnotat vurderes til bestått/ ikke bestått
 • Grunnlag for emnekarakteren er at de obligatoriske arbeidskravene er bestått. Studentenes arbeidsinnsats i OneNote med studieoppgavene, i tillegg til samarbeid og engasjement i undervisningen har betydning for emnekarakteren.
Litteraturliste

For oppdatert litteratur knyttet til emnet henvises studenten til aktuell litteraturliste for studiet på skolens hjemmeside, https://fagskolen-viken.no

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.