00HO01C Helsefremmende og forebyggende arbeid

00HO01C Helsefremmende og forebyggende arbeid

Emnekode
00HO01C
Studieprogram
Barn med særskilte behov, Strømmen
Studiested
Indre Østfold
Strømmen
Fredrikstad
Studiepoeng
8
Studienivå
Fagskole nivå 5.1
Undervisningssemestere
2021 Høst
2022 Vår
2022 Høst
2023 Vår
Emneansvarlig
Fredrik Hæren
Emnets innhold

3a. Helsefremmende og forebyggende arbeid

 • Sentrale begreper i folkehelsearbeid
  • Livsstil og helse
  • Helseatferd
  • Barns helsetilstand i historisk sammenheng
  • Arv og miljø
 • Dagens helseutfordringer og helseutfordringer i årene fremover
  • Framtidige utfordringer
  • Psykiske lidelser/psykisk helse
  • Barns og unges hverdagsplager
  • Psykisk helse hos ungdom fra etniske minoriteter
  • Helsefremmende tiltak i flerkulturell kontekst
 • Sentrale lovverk, føringer, strategiplaner i folkehelsearbeid
 • Betydningen av tidlig innsats
 • Livsmestring
 • Trivsel
 • Sosiale nettverk for barn og unge
 • Miljøarbeid
  • Trivselsfremmende arbeid
  • Hva påvirker elevenes trivsel?
 • Elevenes skolemiljø
  • Mobbing.
  • Oppvekstvilkår
  •  

3b. Fysisk, psykisk og sosial helse i tilknytning til livsstil, kosthold og fysisk aktivitet

 • Livsstilsrelaterte sykdommer
 • Valg av positiv helseatferd
 • Kosthold
  • Spiseforstyrrelser
  • Forebygging av spiseproblemer
  • Spiseforstyrrelser og selvskading
  • Kroppslige komplikasjoner og konsekvenser ved spiseforstyrrelser
  • Overvekt
  • Kroppsopplevelse og slanking
  • Ernæringsundervisning
  • Matvareallergi, intoleranse og aktuelle dietter
 • Misbruk av rusmidler og tobakk
  • Røyking blant ungdom
  • Bruk av snus
  • Rusmiddelbruk blant barn og ungdom
  • Risikofaktorer for rusmiddelbruk
 • Planlegging og gjennomføring av helserelatert fysisk aktivitet
  • Effekter av fysisk aktivitet
  • Hvordan fremme fysisk aktivitet blant barn og ungdom?
Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om oppvekstmiljø, helsefremmende og forebyggende arbeid i et historisk og flerkulturelt framtidsperspektiv for barn og unge
 • har kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid og hvilken betydning tidlig innsats har for helse, læring og barn og unges helhetlige danning, trivsel og livsmestring.
 • har innsikt i relevante lover, føringer og strategiplaner i folkehelsearbeid herunder Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven)
 • har kunnskap om hvordan livsstil, fysisk aktivitet og kosthold virker inn på psykisk, fysisk og sosial helse for barn og unge
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan kartlegge problemstillinger og identifisere ressurser og utfordringer i barn og unges oppvekstmiljø som har betydning for folkehelsa
 • kan kartlegge og iverksette helsefremmende tiltak innen livsstil, kosthold og fysisk aktivitet for å forebygge problemutvikling, sykdom funksjonsnedsettelse for barn og unge
 • kan finne informasjon om helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har forståelse for innholdet i begrepene, folkehelse, livsstil og oppvekstmiljø i forhold til helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge
 • kan bygge relasjoner i samarbeid med barn, unge, foresatte, kollegaer og andre yrkesgrupper
 • har utviklet en etisk grunnholdning innen helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge med vekt på livsstil, kosthold, fysisk aktivitet, helhetlig danning, trivsel og livsmestring
Arbeidsinnsats

Arbeidskrav

 • Gruppeoppgave i form av prosjektarbeid, med presentasjon, innenfor tema om helsefremmende og forebyggende arbeid
 •  Individuell oppgave med valgfritt tema innenfor livsstil, kosthold og fysisk aktivitet, med presentasjon.
 • Individuell refleksjon.
Vurdering
 • Formell vurdering av gruppeoppgave, med presentasjon. Karakter A-F
 • Formell vurdering av individuell oppgave. Karakter A-F
 • Refleksjonsnotat vurderes til bestått / ikke bestått
 • Grunnlag for emnekarakteren er at arbeidskravene er bestått. Studentenes arbeidsinnsats i Teams med studieoppgavene, i tillegg til samarbeid og engasjement i undervisningen, har betydning for emnekarakteren.
Arbeids- og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, prosjektarbeid, rollespill, presentasjon, refleksjoner og diskusjoner.

Litteraturliste

For oppdatert litteratur knyttet til emnet henvises studenter til vedlegg i studieplanen og aktuell bokliste for studiet på skolens hjemmeside.

Evaluering

Evaluering av emnet gjennomføres i slutten av emnet på skolens digitale læringsplattform. Evalueringen er beskrevet i skolens kvalitetssystem.