BAKIUA Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse

Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Kunstig intelligens (KI) utvikler seg i en rasende fart og er viktig for arbeidslivet i dag og i fremtiden. KI blir sett på som en av de mest transformative teknologiene i det 21. århundre. Bachelor i kunstig intelligens – utvikling og anvendelse, vil gi studentene ha en solid forståelse av KI- teknologien og være i fronten av fremtidens innovasjoner.

KI har potensiale til å øke effektiviteten og produktiviteten på arbeidsplassen, redusere kostnader og frigjøre tid for ansatte til å fokusere på mer kreative og komplekse oppgaver. KI kan også bidra til å analysere store mengder data raskt og nøyaktig og dermed gi bedre grunnlag for beslutninger. Dette kan være nyttig i for eksempel produktutvikling, innholdsproduksjon, forskning, markedsføring, risikovurdering, rekrutteringsprosesser og markedsutvikling.

Samtidig som KI kan være til stor nytte, kan teknologien også ha implikasjoner for fremtidens arbeidsmarked og hvilke jobber KI kan erstatte helt eller delvis. Vi er i en tid med økt bruk av KI i arbeidslivet. Det er derfor viktig for studenter å være i forkant og utvikle nye ferdigheter for å være relevante. I tillegg til tekniske ferdigheter, vil evner som kreativitet, problemløsning, emosjonell intelligens og mellommenneskelige ferdigheter fortsatt være viktige. Evnen til å samarbeide med og håndtere både mennesker og KI-systemer på en effektiv måte vil være etterspurt. KI vil være en kraftig ressurs i arbeidslivet, og det er viktig å være bevisst på både mulighetene og utfordringene som følger med.

Bachelorgradsprogrammet «Kunstig Intelligens – utvikling og anvendelse» er et studieprogram der studentene kan velge å fokusere kun på utvikling av verktøy for kunstig intelligens eller velge en mer tverrfaglig retning med både utvikling og anvendelse av KI. Studentene kan oppfylle krav til opptak til ett av flere mastergradsprogram ved HINN alt etter hvilken emnesammensetning de velger.

Studiets oppbygging og innhold

Studiets emnesammensetning og progresjon framgår under emneoversikten Studiemodell.Fagområder med relevans og kobling til KI vil være i stor endring de neste årene. Derfor vil valgemner som tilbys på fjerde og femte semester vil variere og kunne endres, og enkelte emner kan også tilbys på andre campus ved HINN. Valgemnene vil tilpasses studieporteføljen på de ulike fakulteter på HINN og behov i samfunnet utenfor. Grunnet rask utvikling av KI, vil nye emner innenfor flere fagområder på HINN bli utviklet rett i forkant av semester 4 og 5, slik at studentene får et mest mulig oppdatert og bredt interdisiplinært tilbud tilknyttet anvendt KI. Nye emner kan være innenfor treningsvitenskap, klinisk beslutningstaking, jordbruk, bioinformatikk, økonomi, sikkerhet og beredskap, helse, utdanning, spillutvikling, TV og film for å nevne noe.

Studiemodeller
Bachelor i kunstig intelligens - utvikling og anvendelse
Bakgrunn for studiet

Kunstig intelligens (KI) en banebrytende teknologi som har potensiale til å forandre og forbedre mange aspekter av vårt samfunn. Ved å utnytte de mulighetene som KI gir, kan vi skape en smartere og mer effektiv verden. Kunstig intelligens (KI) er utvikling av datasystemer som er i stand til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Målet med KI er å utvikle maskiner og algoritmer som kan lære, tenke, forstå og tilpasse seg på samme måte som mennesker.

En av grunnene til at KI er viktig er dens evne til å automatisere repetitivt og tidkrevende arbeid. Ved å utføre oppgaver som tidligere krevde omfattende menneskelig innsats, kan KI frigjøre tid og ressurser til andre formål, slik som innovasjon og kreativt arbeid. Riktig bruk av riktig verktøy og metode kan bidra til økt produktivitet og effektivitet i mange ulike bransjer. En annen viktig fordel med KI er dens evne til å lære og tilpasse seg over tid. KI-systemer kan lære fra erfaringer og justere sine fremgangsmåter basert på tilbakemeldinger. Dette gjør dem i stand til å kontinuerlig forbedre og tilpasse seg ulike situasjoner, noe som er spesielt viktig i en stadig skiftende og kompleks verden. Samtidig er det viktig å være bevisst på utfordringene og etiske spørsmål knyttet til KI. Dette inkluderer blant annet potensiell diskriminering, personvern og avhengighet av teknologi. Det er derfor essensielt å ha etiske retningslinjer og reguleringer som sikrer at KI er til fordel for samfunnet som helhet.

Bachelorprogrammet i Kunstig Intelligens (KI) har emner som fokuserer både på utvikling og anvendelse av KI tilknyttet ulike fagområder, inkludert etikk og juss. Kjernen i studieprogrammet er teknologiutvikling med programmering og programvareutvikling, samt anvendelse av verktøyene. I de tre første semestre vil det gis grunnleggende basiskompetanse for utvikling av KI som muliggjør at studentene i sitt videre studieløp kan gå i ulike retninger. Her vil studentene bli godt kjent med teknologien og hva som kreves for å utvikle gode KI-systemer. I fjerde og femte semester kan studentene velge emner og bygge sitt videre studieløp innenfor KI. Studentene kan gå videre på utviklingsløpet, eller velge å gå videre med anvendelse av KI innenfor valgt fagområde. Fagområdene det vil være mulig å velge valgemner fra møter behovene til ulike samfunnssektorer og er tilknyttet de ulike fakulteter på HINN. Dette er blant annet tilknyttet naturvitenskap og bioteknologi, landbruksteknologi, humaniora og utdanning, økonomi, film, tv og spill, sportsvitenskap, helsevitenskap, filosofi, med mer.

Denne interdisiplinære tilnærmingen gjør at studentene kan dra veksler på varierte perspektiver og kunnskap. De oppnår en dyp forståelse for de tekniske aspektene ved KI med store og komplekse datasett, samtidig som de får innsikt i de menneskelige og samfunnsmessige dimensjonene ved denne teknologien. Studentene vil kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheter til innovasjon, å ta etisk velforankrede avgjørelser, og bidra på meningsfylt vis til kunnskap om og bruk av kunstig intelligens og store og komplekse datasett.

Den tverrfaglige tilnærmingen gir grobunn for samarbeid, kritisk tenking og tilpasningsdyktighet, slik at studentene kan lykkes innen et fagfelt som er i stadig forandring. Ved å tilby emner fra flere ulike fagområder inspirerer programmet studentene til å nærme seg utfordringer fra forskjellige retninger og benytte varierte kunnskaper og ferdigheter for å løse komplekse problemer. Etter endt studie vil de være i besittelse av helhetlig forståelse av KI og store og komplekse datasett, godt utstyrte med evnen til å bidra på en meningsfylt måte innen ulike industrier og til å hanskes med etiske og samfunnsmessige utfordringer knyttet til KI-teknologi.

Valgemner vil være gjenstand for endring. Dette særskilt med bakgrunn i den eksplosive utviklingen av KI hvor verden endrer seg i rask takt og vi må være med. Det som er relevant i dag er kanskje ikke det frem i tid. Valgemner og retninger vil bli annonsert i god tid før fjerde semester.

Læringsutbytte

En student med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om de grunnleggende prinsippene, algoritmene, menneskesentrerte designprinsipper og -teknikker som blir brukt i KI og maskinlæring
 • kunnskap om matematiske og statistiske konsepter for å kunne analysere, modellere og tolke komplekse datasett
 • bred kunnskap om praktiske bruksområder og utviklingen i samfunnet for KI-verktøy
 • kunnskap om etikk og juss rundt KI og «big data» inklusive rettferdighet, innsyn og ansvar
Ferdigheter

Studenten kan

 • anvende programmering, dataprosessering og menneskesentrerte designmetoder i utvikling av KI
 • skape nye løsninger og evaluere hvor effektive disse er i møte med reelle KI- og «big data»-utfordringer
 • jobbe effektivt i ulike team, bidra med ulike faglige perspektiver og tilnærminger for delte målsetninger og resultater
 • kommunisere arbeidslivsrelevante KI-verktøy, teori, uttrykksformer og metoder både muntlig og skriftlig
Generell kompetanse

Studenten kan

 • vise en forståelse for etiske, juridiske og samfunnsmessige implikasjoner for KI, etiske rammeverk, og ansvarsbevisst praksis i utviklingen og bruken av KI-systemer,
 • bruke en menneskesentrert tilnærming til design for å utvikle KI-drevne produkter og tjenester som imøtekommer virkelige behov
 • samarbeide effektivt i tverrfaglige team, i ulike kontekster og på tvers av fagområder, og benytte ulike perspektiver og ekspertise for å løse komplekse KI-problemer både skriftlig og muntlig
 • forstå de kulturelle, samfunnsmessige og økonomiske implikasjonene av KI
 • formidle effektiv og etisk bruk av KI i ulike sektorer og virksomheter
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er basert på forelesninger, praktiske øvelser, kollokvier / gruppearbeid, presentasjoner og selvstudium. Enkelte emner vil være modulbaserte med omvendt klasseromsmetodikk og problembasert læring. Dette for å gi studenter bedre mulighet for spesialiseringer innenfor ulike fagområder og mer samarbeid på tvers av fagområdene. Læringsplattformen Canvas brukes som kommunikasjonskanal i alle emner.

De fleste emner er praktiske i tilnærmingen med betydelig vekt på problemløsning og inneholder obligatoriske arbeidskrav både individuelt og i gruppe.

Studentene må bruke egne datamaskiner med relevant programvare.

Målgruppe

Studieprogrammet er for studenter som har en interesse for anvendelse og utvikling av kunstig intelligens innen mange forskjellige deler av næringsliv og offentlig sektor. Programmet utstyrer studentene med nødvendige ferdigheter og kunnskap til å jobbe med KI. Studentene vil få ferdigheter og kunnskap om blant annet maskinlæring og dybdelæring, og anvendelsesmuligheter av KI innenfor et valgt fagområde, avhengig av hva de ønsker å spesialisere seg innenfor.

Programmet egner seg for studenter som har en interesse for å løse komplekse problemer ved bruk av KI-teknologier.

Når man jobber med teknologi, er det godt å ha en grunnleggende forståelse for matematikk. For de studenter som ikke har matematikk fra videregående skole eller tilsvarende må ta et forkurs i matematikk. Forkurset er et intensivt kurs som går over to uker, 4 dager i uken og starter i begynnelsen av semesteret. Kurset anbefales også studenter som har matematikk fra tidligere for å få en god oppfriskning. Nærmere informasjon om forkurset blir tilgjengelig for alle søkere i god tid før studiestart.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

 

Rangering

Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 7

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

En bachelorgrad i kunstig intelligens – utvikling og anvendelse vil kunne åpne mange dører. Det er en voksende etterspørsel etter fagpersoner på dette feltet, og en bachelorgrad vil gi deg som student ferdighetene og kunnskapen som er nødvendig for å utnytte karrieremulighetene. KI er kjent for sin evne til å løse komplekse problemer og drive innovasjon. Ved å ta en bachelorgrad i utvikling og anvendelse av KI, får du muligheten til å lære de grunnleggende teknikkene og metodene som kreves for å utvikle KI-systemer og som kan bidra til å løse virkelige problemer. KI-teknologi vil fortsette å utvikle seg i fremtiden, og som KI-utvikler vil du ha muligheten til å påvirke utviklingen og anvendelsen av denne teknologien. KI-utvikling krever en tverrfaglig tilnærming som kombinerer kunnskap fra datavitenskap, matematikk, ingeniørfag og psykologi. En bachelorgrad i KI vil gi deg en bred og mangfoldig utdanning som muliggjør å jobbe på tvers av forskjellige fagområder.

Samlet sett kan en bachelorgrad i utvikling av KI gi en solid karrierevei i et felt med høy etterspørsel og potensial for betydelig påvirkning.

Kunstig intelligens spiller i dag en stadig mer betydningsfull rolle i samfunnet vårt. KI brukes i alt fra helsevesenet og bilindustrien, til markedsføring og banksektoren, og de aller fleste bruker teknologien daglig uten å tenke over det.

KI har potensiale til å gi bedre grunnlag for beslutningstaking. Fordi KI-systemer er i stand til å analysere store mengder data raskt og nøyaktig, kan de gi bedre informasjon og innsikt.

Kunstig intelligens (KI) er viktig i mange yrker og bransjer. Noen av områdene der KI brukes og er relevant inkluderer:

 • Datavitenskap og informatikk: KI er en sentral del av datavitenskap og informatikk, der forskere og ingeniører jobber med å utvikle og implementere KI-algoritmer og -systemer.
 • Utdanningssektoren: KI kan brukes i undervisning, trening og administrative prosesser, blant annet gjennom intelligente veiledningssystemer, virtuelle assistenter, språkbehandling, analyse av databaser for forskning, global interaksjon og kunnskapsdeling og prediktiv analyse.
 • Finans og økonomi: KI brukes i finans for å analysere store mengder økonomiske data, forbedre risikostyring og automatisere handel.
 • Helsevesen: KI har muligheten til å forbedre diagnoseprosesser, personlig medisinering og forutsi sykdomsutbrudd ved å analysere store mengder helsedata.
 • Juridisk sektor: KI kan brukes til å automatisere juridiske prosesser som dokument- og kontrakts-gjennomgang, samt for å forbedre rettslige beslutninger basert på dataanalyse.
 • Film, TV- og spill-produksjon, tekstutvikling, bildeverktøy, animasjon og etterarbeid
 • Markedsføring og reklame: KI brukes til å analysere data om forbrukeratferd, utvikle personlig markedsføring og automatisere rutineoppgaver innen markedsføring og reklame.
 • Logistikk og transport: KI kan brukes til å optimalisere ruteplanlegging, forbedre lagerhåndtering og automatisere kjøretøy i transportsektoren.
 • Energi og fornybar energi: KI kan brukes til å optimalisere energiproduksjon, forutsi energibehov og forbedre energieffektivitet.

KI har potensial til å påvirke nesten alle bransjer og yrker, da det kan automatisere oppgaver, forbedre effektivitet og bidra til å ta beslutninger basert på dataanalyse.

Ved endt grad i Bachelor i kunstig intelligens – utvikling og anvendelse, vil studentene kunne se frem til et spennende og stort utvalg av karrieremuligheter. Etterspørselen etter fagfolk med kompetanse på KI vokser raskt. Denne utdanningen gir deg som student ferdighetene og kunnskapen som trengs for å utmerke deg i dette feltet som er i rask endring hele tiden. Avhengig av valg av fordypning, vil denne utdanningen gi mulige karrieremuligheter som for eksempel maskinlæringsingeniør, dataforsker, KI-forsker, KI-konsulent innen forskjellige felt, slik som utdanning, helse, offentlig sektor og handel, robotingeniør, spesialist på naturlig språkbehandling, promptingeniør og KI-etikk og policyanalytiker.

Dette bachelorprogrammet gir også et grunnlag for å ta videre studier og spesialiseringer innen feltet. Nyutdannede kan søke seg inn på tilgjengelige mastergrader ved HINN relevante for de valgte valgemnene i 4. og 5. semester.

Internasjonalisering

Dette studiet har et klart internasjonalt fokus. Kurslitteraturen er basert på det internasjonale feltet innen KI-utvikling og -bruk. Feltet er også orientert mot det internasjonale og globale fenomenet kunstig intelligens.

Studentene har mulighet til å studere ved andre utenlandsk utdanningsinstitusjon i løpet av fjerde og/eller femte semester. Utenlandsstudiet må forhåndsgodkjennes av HINN, slik at emnene kan innlemmes i studieløpet for studenten.

Andre og tredje studieår passer også for internasjonale studenter. Undervisning i alle emner i løpet av disse årene av programmet kan gis på engelsk.

Studiet har internasjonalt pensum, og deler av undervisningen foregår på engelsk. Mye av pensum er også på engelsk.

I de fleste emnene deltar studentene også i internasjonale fora.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet holdes oppdatert ved å bruke ny litteratur, forskning og metoder.

Studentene har mulighet til å jobbe med interne og eksterne aktører med forskning og utviklingsprosjekter.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det benyttes varierte vurderingsformer, både skriftlige individuelle skoleeksamener og individuelle og gruppebaserte mappevurderinger.

For praktiskrettede emner er beståtte obligatoriske arbeidskrav kun gyldig opp til 12 måneder etter avsluttet semester. Studenter som ønsker å ta opp en eksamen i et emne, 12 måneder etter at de har bestått de obligatoriske arbeidskravene, er nødt til å bestå disse på nytt. Se hver emnebeskrivelse for hvor dette kravet er gjeldene.

Fakultet
Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
Institutt
Institutt for spillutdanninger - Spillskolen