BABRA Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse

Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er et heltidsstudium over tre år. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen "Bachelor i reiselivs- og arrangementsledelse". Studiet er organisert som et heltidsstudium, med ukentlig undervisning på dagtid ved studiested Lillehammer.

Studiets oppbygging og innhold

Bachelor i Bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse gir en bred og grundig innføring i sentrale fagdisipliner knyttet til arbeid med ledelse av bærekraftig reiseliv, destinasjoner og arrangement. Dette er et tverrfaglig fagfelt som omfatter blant annet opplevelsesproduksjon, organisasjonsforståelse, markedsføring, prosjektledelse, økonomiforståelse, digitalisering, innovasjon og bærekraft i tillegg til bransjespesifikk kunnskap og forståelse.

I femte semester velger studentene fordypning innen enten bærekraftig arrangementsledelse eller bærekraftig destinasjonsledelse.

I flere av emnene vil en del av aktivitetene være knyttet til praksiselementer og ulike praktiske problemstillinger relatert til reiseliv og arrangement. Studiet kombinerer derfor teoretisk kunnskap fra ulike emner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal komme nærmere den praktiske virkeligheten de skal jobbe i etter endt utdanning.

Studiemodeller
Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType23 H24 V24 H25 V25 H26 V
O
15
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Valgemner eller utenlandsopphold
30
 
V
15
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
15
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
15
 
V
15
 
V
7.5
 
V
7.5
Fordypning i destinasjonsledelse eller arrangementsledelse
15
 
V
15
 
V
15
O
7.5
O
7.5
O
15
Praksisemne eller andre valgemner
15
 
V
15
 
V
7.5
 
V
7.5
Bakgrunn for studiet

Reiseliv og arrangement er satsningsområder for Innlandet, Norge og internasjonalt. Mennesker søker meningsfulle opplevelser hvor reiseliv og arrangement er viktig. Bachelor i Bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse bygger på kompetanse utviklet de siste tiårene ved høgskolen og i regionen.  Å utvikle og legge til rette for bærekraftige opplevelser gir økte verdier for besøkende, næringer og samfunnet. De aktørene som utvikler bærekraftige reiselivs- og arrangementstilbud, vil være de som lykkes i fremtiden. Dette studiet gir studentene kunnskap og verktøy som vil bidra til ledelse av bærekraftig reiseliv og arrangement.

Alle virksomheter, også innen reiseliv og arrangement, har et stort ansvar for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Besøkende legger i større grad vekt på bærekraft når de velger reisemål eller opplevelser. Reiseliv og arrangement kan ses som et paradoks til bærekraft og det er derfor viktig at studentene blir bevisst på dilemmaer og paradokser og hvordan reiseliv og arrangement kan utvikles og ledes for å skape flere positive enn negative ringvirkninger.

Gjennom studiet vil studentene få bred kunnskap om, og innsikt i, bærekraft knyttet til reiseliv og arrangement og de dilemmaer, utfordringer og muligheter dette medfører for drift og vekst i næringene i tida som kommer. Studentene vil lære om et nettverk av virksomheter og ulike koblinger mellom markeder, aktører og aktiviteter. Internasjonale, nasjonale og regionale strategier for reiseliv og arrangementer peker på viktigheten av bærekraft, digitalisering og innovasjon for å skape verdier for besøkende, nærings-, kultur- og organisasjonsliv, så vel som lokalbefolkningen.

Gjennom studiet vil studentene få faglig kunnskap, praktisk erfaring og mulighet til å jobbe med praksisnære problemstillinger. For eksempel vil ekskursjoner og case være knyttet til hvordan destinasjoner og arrangement i både byer og rurale regioner jobber med bærekraft. Virksomhetene knyttet til reiseliv og arrangement har behov for kandidater med denne tverrfaglige kompetansen.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om reiseliv og arrangementer som næring og fenomen, opplevelsesproduksjon, markeder, markedsføring og reiselivets og arrangementenes rolle i samfunnet både nasjonalt, internasjonalt og regionalt/lokalt
 • har en helhetlig forståelse for bærekraftsbegrepet i en reiselivs- og arrangementskontekst knyttet til utvikling og vekst
 • har bred kunnskap om hvordan en bærekraftig destinasjon bør utvikles og ledes, herunder kunnskap om interessenter, samarbeidspartnere og nettverk, samt dilemmaer knyttet til bruk og vern av kultur- og naturarv
 • har kunnskap om hvordan man utvikler, planlegger og gjennomfører ulike arrangementer med hensiktsmessig prosjektledelse, økonomistyring, markedsføring, rekruttering og ledelse av frivillige
 • har kunnskap om hvordan man arbeider med innovasjons- og utviklingsprosesser i bedrifter og nettverk
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeidet innenfor fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan delta aktivt i prosesser for å utvikle bærekraftige destinasjoner og innovative destinasjonsprodukter
 • kan delta aktivt i prosesser for å utvikle bærekraftige og innovative arrangementer
 • kan anvende faglig kunnskap og resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • har kjennskap til ulike samfunnsvitenskapelige metoder og analyseverktøy, kan identifisere kunnskapsgap og gjennomføre ulike typer undersøkelser knyttet til relevante problemstillinger
 • kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon, samt anvende dette og aktuelle faglige verktøy i ulike arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte muligheter og utfordringer med relevante aktører fra reiseliv og arrangement og gjennom dette bidra til utvikling av bærekraftig praksis
 • kan tilegne seg og formidle fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både muntlig og skriftlig
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper
 • kan samarbeide om faglige oppgaver, vurdere og gi innspill til forbedringer i prosesser, prosjekter, virksomheter og arrangementer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger og kan reflektere over egen praksis
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap fra ulike fagdisipliner med praksisnære undervisningsopplegg, for at studentene skal være forberedt på arbeidslivet eller videre studier. Muligheter for prosjektarbeid og kortere praksis inngår i flere emner. Studentene kan blant annet velge å være ute i lengre praksis hos en virksomhet det siste semesteret. Her får de anvendt teorien de har opparbeidet seg gjennom studiet, og reflektert over egen erfaring. De har også mulighet til å skrive om et tema relatert til denne virksomheten i sin bacheloroppgave.

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, ekskursjoner, seminarer og workshops i undervisningsopplegget.

Fagområdets internasjonale tilnærming fordrer at studentene kan tilegne seg fagstoff på norsk og engelsk og reflektere over internasjonale perspektiver. Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldende på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste undervisere vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet, offentlig sektor og andre forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Praksis

Det legges opp til obligatorisk praksis i forbindelse med gjennomføring av et arrangement i emnet Attraksjons- og opplevelsesutvikling i første semester og Bærekraftig arrangementsledelse i femte semester. I fjerde semester kan studentene velge Prosjektledelse i praksis dersom de ikke reiser utenlands, her skal de gjennomføre praktiske prosjekter på vegne av eksterne oppdragsgivere. Studentene kan også velge et praksisemne innen reiseliv og arrangement på 15 studiepoeng. Emnet kan studentene velge enten i fjerde eller sjette semester.

Målgruppe

Studiet passer for personer som er interessert i å lære om reiseliv og arrangement og som ønsker å delta i utvikling, organisering og ledelse av bærekraftige destinasjoner og arrangementer i privat og offentlig sektor. Studiet kombinerer teori og praksis.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet utdanner kandidater som vil ha en helhetlig forståelse av bærekraftsparadokser knyttet til utvikling og ledelse i reiselivet og arrangement. Gjennom studiet vil studentene lære om og jobbe med relevante case og problemstillinger i samarbeid med næringen.

Studiet gir grunnlag for å søke opptak til Master i innovasjon, Master i økonomi og ledelse - spesialisering markedsføringsledelse, og Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Studiet gir også mulighet for opptak til andre masterstudier i inn- og utland.

Internasjonalisering

Fagdisiplinene som inngår i studiet, er internasjonale forskningsfelt. Studentene vil bli kjent med internasjonale perspektiver gjennom forelesning, engelskspråklig pensum, internasjonale case og arbeidskrav med refleksjon over globale perspektiver. Undervisningen vil foregå på norsk, men deler av undervisningen kan legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte. Det tilbys flere engelskspråklige valgemner som studentene kan velge.

I en stadig mer global verden, vokser relevansen for språk- og interkulturell kompetanse. Gode språklige evner og forståelse for ulike kulturer, væremåter og verdenssyn er helt grunnleggende for arbeid med mennesker fra hele verden, noe som også inkluderer både turister og fremtidige arbeidskolleger.

Det er mulighet for å ta engelskspråklige emner sammen med internasjonale utvekslingsstudenter ved Høgskolen i Innlandet (HINN), og slik delta i et flerkulturelt studiemiljø og få mer erfaring med å bruke engelsk i praksis. I tillegg blir det tilrettelagt for at studentene kan reise på utvekslingsopphold til utlandet i ett eller to semestre, noe som sterkt anbefales av fagmiljøet.

Dersom du reiser på utveksling i hele 2. studieår hos en av våre to partneruniversiteter i Tyskland som tilbyr dette, kan du få en «dobbeltgrad». Dette betyr at du får et bachelorvitnemål fra både HINN og partneruniversitetet. 

Ønsker du å reise på utveksling i ett semester, er det tilrettelagt for dette i 4. semester. HINN har avtaler med institusjoner over hele verden.

Se hvor du kan reise i destinasjonssøket. Studier i utlandet kan du søke om støtte til gjennom Lånekassen, og det finnes flere finansieringsordninger, avhengig av hvor du reiser. 

Det er også mulig å reise på praksis etter avlagt grad gjennom ordningen Erasmus+. Dette betyr at du, etter at du er ferdig med utdanningen, kan reise på praksisopphold en periode hos en relevant arbeidsgiver i Europa, og få økonomisk støtte for dette. Dette kan gjøres uavhengig av om du har vært på utveksling i løpet av studiet eller ikke.

For mer informasjon om dine muligheter for et opphold som student i utlandet, kontakt internasjonal koordinator på ditt studiested.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studentene vil møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og underviserne som er aktive forskere som tar med seg forskningen sin inn i undervisningen. Dette gir studentene innblikk i aktuelle forskningsprosjekter innen studiets ulike emner. Studentene involveres også i forskningen som medforskere der det er mulig, og får i enkelte emner mulighet til å gjøre egne undersøkelser.

Studentene får opplæring i akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. Gjennom metodeemnene og bacheloroppgaven får studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som kreves for å gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning, etter vitenskapelige prinsipper og metoder.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

I alle emner i studiet er det obligatoriske arbeidskrav. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det brukes ulike eksamensformer, dvs. en blanding av skole- og hjemmeeksamen, samt både skriftlig og muntlig eksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I enkelte innføringsemner der det legges vekt på kunnskap om utviklingsprosesser, gjennomføres evaluering som hjemmeeksamen eller lengre skriftlige arbeider. Det er lagt opp til større hjemmeeksamener i emner hvor studentene skal vise dypere faglig forståelse og selvstendighet. Muntlige presentasjoner og høring benyttes i enkelte emner.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring