OLA1012 Verdiskapende prosjektledelse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: OLA1001 Innføring i organisasjon, ledelse og arbeidsliv, ØKA1017 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende grunnleggende organisasjonsfag.

Emnets innhold

Prosjekter er en sentral del av virksomheters organisering og arbeidsform for gjennomføring av oppgaver som ikke løses gjennom ordinær drift. Gjennom emnet vil studentene få en generell innføring i prosjekter som fenomen i arbeidslivet. Emnet vil gi en innføring i sentrale aspekter ved prosjekt som styrings-, organisering-, ledelses-, og arbeidsform. Temaer som usikkerhet, læring i prosjekter, innovasjon, interessenters innflytelse på prosjekter, er blant de sentrale temaene som blir belyst. Noe av det mest sentrale ved prosjekter er knyttet til at prosjektet som leveranse er et virkemiddel for å oppnå andre mål og formål. Prosjektenes verdiskapende elementer fra initiering til gevinstrealisering, er derfor noe av det mest sentrale ved prosjekter, og vil gjennomgående bli behandlet ved emnet. Prosjektlederens sentrale rolle for prosjekters potensielle suksess vil også bli behandlet.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten:

 • har innsikt i sentrale teorier innen prosjektarbeid og prosjektledelse
 • har grunnleggende kunnskap og innsikt i hva som kjennetegner verdiskapende prosjekter, hva som er prosjekters særtrekk og hensiktsmessig anvendelse av prosjekter i arbeidslivet
 • har innsikt i prosjektlederens sentrale rolle i prosjekter
 • har innsikt i hvordan usikkerhet og interessenter influerer prosjekters mulighet for målrealisering
Ferdigheter

Studenten:

 • kan anvende grunnleggende metoder for styring, organisering, ledelse og innretning av prosjektet fra initiering til avslutning og evaluering
 • kan skrive resonnerende tekst omkring prosjektarbeid og -styring
Generell kompetanse

Studenten:

 • er i stand til kritisk vurdering av både prosess og fremdrift av prosjekter. Studenten skal forstå kompleksiteten i prosjektarbeid og kunne tilpasse tilhørende verktøy som påvirker prosjektets ressursbruk, resultat og formål.
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet er lagt opp til campusbasert gjennomføring. I gjennomføringsperioden legges det opp til felles undervisning i form av forelesninger, seminarer med case, selvstudier og gruppearbeid. 

Arbeidskrav

Gjennom enten fiktive eller reelle avgrensede prosjekter skal studentene gjennomføre øvelser og oppgaver. Det vil kunne være varierende omfang og antall på arbeidskravene, tilpasset praktisk gjennomføring av annen undervisnings- og læringsmetode, og sett i forhold til emnets omfang.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen, men inntil 2 kan skrive oppgave sammen. 48 timer.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - 2)
48 Time(r)
 • Alle
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
OLA1004 Prosjektledelse
7,5
LEMP2002 Verdiskapende prosjektledelse
7,5
3LED320 Prosjektledelse
7,5
8LED320 Prosjektledelse
7,5
KLED320 Prosjektledelse
7,5
KPL1013 Kulturprosjektledelse
7,5
RLED320 Prosjektledelse
7,5
SLED320 Prosjektledelse
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring