BRA1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold

Emnet tar opp sentrale teorier, begreper og modeller knyttet til ledelse av opplevelsesbedrifter. Spesielt fokuseres det på hvordan en kan legge til rette for økte kundeverdier. Emnet fokuserer spesielt på viktigheten av å ha en god kundeforståelse og hvordan dette kan oppnås.  

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kjennskap til hvordan opplevelser kan iscenesettes og dramatiseres
 • har kunnskap om betydningen av kontekstuelle faktorer for totalopplevelsen
 • har kunnskaper om hvordan opplevelser kan bidra til å skape konkurransefortrinn for en virksomhet og for en destinasjon
 • kunnskap om hva som menes med kvalitet i sammenheng med opplevelser og attraksjoner
 • har kunnskaper om hvordan ivareta aspekter ved service som kan legge til rette for å skape gode opplevelser
Ferdigheter

Studenten

 • kan identifisere faktorer som har betydning for kundenes oppfatning av meningsfull opplevelse
 • kan bruke teoretiske modeller for å legge til rette for opplevelser
 • kan identifisere og foreslå tiltak til hvordan faktorer knyttet til bærekraft kan ivaretas    
 • kan identifisere mulige problemområder knyttet til det å tilrettelegge for gode opplevelser
 • kan ved bruk av kundereisen foreslå forbedringsområder som kan legge til rette for å øke kundenes opplevelsesverdi
Generell kompetanse

Studenten

 • kan utveksle synspunkter og erfaringer knyttet til opplevelses- og attraksjonsutvikling og gjennom dette bidra til utvikling og forbedret praksis
 • kan kommunisere fagstoff både skriftlig og muntlig 
 • kan gjennom samarbeid løse problemstillinger på en kreativ måte
Arbeids- og undervisningsformer
 • Forelesninger
 • Presentasjoner  
 • Seminarer  
 • Ekskursjoner
 • Arbeid med konkrete case
Arbeidskrav

To arbeidskrav. Ett av arbeidskravene vil innebære praksis ved et arrangement. Ett arbeidskrav er individuelt og ett arbeidskrav er gruppebasert med skriftlig innlevering og muntlig presentasjon.

Vurdering

48 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen. Deretter muntlig høring på den skriftlige besvarelsen hvor karakteren kan justeres opp eller ned.  

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
48 Time(r)
 • Alle
Muntlig eksamen
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
RLT1002 Attraksjons- og opplevelsesutvikling
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring