RLT1007 Markedsføring

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Markedsføringens begreper og perspektiver, nasjonalt og internasjonalt
 • Markeds- og kundeorientering
 • Kundeinnsikt og kjøpsatferd
 • Strategi og markedsplanleggingsprosessen
 • Segmentering, målgruppeutvelgelse og posisjonering
 • Markedsstrategier og bruk av konkurransevirkemidler, i relevante kanaler
 • Utvikling av et markedstilbud og merkevarebygging
 • Bærekraft, markedsetikk og samfunnsansvar

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om sentrale teorier, modeller og begreper i markedsføringsfaget
 • har kjennskap til ulike verktøy som kan brukes for å løse markedsføringsutfordringer i virksomheter, med vekt på reiseliv og arrangementer
 • forstår prosesser og mekanismer i markedsføring av varer, tjenester og opplevelser
 • kan drøfte markedsplanleggingsprosessen og tilhørende begreper, teorier og aktiviteter, med fokus på:
  • hvordan omgivelsene påvirker virksomheten
  • hvordan virksomheten kan segmentere, velge målgruppe og posisjonere seg
 • har kunnskap om sosiale medier som kommunikasjonskanal
 • er kjent med sentrale begreper relatert til vekststrategier
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende teorier og modeller til å drøfte og analysere virksomhetens markedsføringaktiviteter
 • er i stand til å utarbeide en markedsplan og en markedsaktivitetsplan, både for operativ bruk og til bruk i diverse søknadsprosesser
 • kan fatte strategiske beslutninger i virksomheten om valg av markeder, produkter og tiltak for å implementere markedsplanen
Generell kompetanse

Studenten

 • kan samarbeide og dele fagspesifikk innsikt
 • har forståelse for hvordan virksomhetens markedsføringsbeslutninger samspiller med virksomhetens øvrige aktiviteter
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet benytter i hovedsak forelesninger, gruppearbeid og seminarer.

Studentene forventes å jobbe med skriftlige og muntlige oppgaver individuelt og i grupper.

Det brukes enkelte caseeksempler i undervisningen for å knytte teori og praksis.

Arbeidskrav

1-2 skriftlige, muntlige eller digitale arbeidskrav, individuelt eller i gruppe.

Vurdering

4 timers skriftlig, individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
KPL1011 Markedsføring
7,5
ØKA1013 Markedsføring
7,5
3MAR100 Markedsføring
7,5
KMAR100 Markedsføring
7,5
SMAR100 Markedsføring
7,5
HMAR100 Markedsføring
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag