RLT1006 Organisasjonsforståelse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Grunnleggende organisasjonsforståelse, med vekt på organisasjonsformer innen reiseliv og arrangement
 • Mål, strategi og effektivitet
 • Organisasjonsstruktur og formelle organisasjonsprosesser
 • Organisasjonskultur, makt og konflikter i organisasjoner
 • Organisasjoners omgivelser
 • Motivasjon og mellommenneskelige relasjoner
 • Beslutnings- og kommunikasjonsprosesser i organisasjonen
 • Læring og innovasjon
 • Endring og organisasjonsutvikling
 • Ulike teorier og tilhørende begrepsapparat om ledelse i organisasjoner

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for grunnleggende organisasjonsprosesser som målsettings-, beslutnings-, kommunikasjons- og informasjonsprosesser
 • har kunnskap om ulike måter å konstruere organisasjoner på for å nå og løse ulike mål og oppgaver
 • har kunnskap om hvordan organisasjoner samhandler med andre organisasjoner, interessenter og omgivelser
 • har kunnskap om hvordan man utvikler effektive strukturer og sterke kulturer i organisasjoner
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende relevante teorier til å identifisere problemområder, særtrekk ved forskjellige typer organisasjoner og konteksten organisasjoner inngår i
 • kan identifisere og beskrive organiseringsformer og ledelsesutfordringer i reiseliv og arrangement
 • kan foreslå tiltak for effektiv ledelse og styring
Generell kompetanse

Studenten

 • kan reflektere selvstendig over hvordan organisasjoner fungerer
 • kan vurdere organisasjonsmessige løsninger, prioriteringer og beslutninger på et faglig grunnlag
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet benytter i hovedsak forelesninger og seminarer som arbeids- og undervisningsform. I tillegg vil det forventes at studenten jobber med skriftlige og muntlige oppgaver individuelt og i grupper.

Arbeidskrav

1-2 skriftlige og/eller muntlige arbeidskrav i gruppe.

For enkelte aktiviteter (presentasjoner) kreves obligatorisk deltagelse.

Vurdering

4 timers individuell skoleeksamen.

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
100
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
KPL1012 Organisasjonen
7,5
ØKA1017 Organisasjonsforståelse
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring