BRA1003 Bærekraftig design

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt: Reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv (BRA1001)

Emnets innhold

Emnet introduserer utvikling og historie knyttet til bærekraftsbegrepet, sammenhenger mellom de tre dimensjonene av bærekraft (klima og miljø, økonomi og sosiale forhold), samt definisjoner av bærekraft (for eksempel FNs bærekraftsmål). Bærekraftig opplevelsesdesign i konteksten av reiseliv og arrangement står sentralt. Med en tverrfaglig tilnærming løfter emnet forståelse og utfordringer knyttet til arbeid med bærekraft lokalt, nasjonalt og globalt. Dette emnet gir en grunnleggende innføring i problemstillinger, teori og verktøy innen bærekraft, hvor co-design er sentralt.

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte: 

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om ulike definisjoner og dimensjoner av bærekraft, sammenhengen mellom disse, samt utfordringer, muligheter og paradokser
 • har kjennskap til rammebetingelser og sentrale organisasjoner som jobber med bærekraft, både nasjonalt og internasjonalt
 • kjenner til ulike tilnærminger for bærekraftig opplevelsesdesign, og hvilke aktører og ressurser som er sentrale i dette arbeidet 
Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge for utvikling av reiseliv og arrangement som ikke truer en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt
 • kan anvende relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan anvende aktuelle verktøy for å designe og legge til rette for bærekraftige opplevelser, herunder co-design med ulike aktører og brukere
Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i faglige diskusjoner om bærekraftig opplevelsesdesign
 • har en helhetlig forståelse for kultur, natur og samfunn som grunnleggende ressurser for reiseliv og arrangement
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning, prosjektarbeid og veiledning.

Arbeidskrav

Ett arbeidskrav i gruppe. Nærmere informasjon vil bli gitt av emneansvarlig ved emnets oppstart.  

Vurdering

48 timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
48 Time(r)
 • Alle
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring