BAPEDD Bachelor i pedagogikk, fleksibel

Bachelor i pedagogikk, fleksibel

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid, Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Pedagogikk er læren om oppdragelse og undervisning. Pedagogikken henter kunnskap og synspunkter fra en rekke ulike vitenskaper som for eksempel filosofi, psykologi, sosiologi og historie. Faget har både en teoretisk og en praktisk side, og handler om hvordan de store samfunnsoppgavene som oppdragelse, opplæring, undervisning og utdanning påvirkes av politiske, sosiale, økonomiske og verdimessige betingelser. Sentrale spørsmål i pedagogikk handler om hva som påvirker mennesker og samfunn gjennom læring, utvikling, sosialisering, oppdragelse, undervisning, opplæring og danning. Bachelor i pedagogikk tar opp pedagogiske grunnlagsproblem og knytter dette til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring. Pedagogikk er et danningsfag som skal bidra til studentenes faglige og personlige utvikling og refleksjon.

Studiets oppbygging og innhold

Fleksibel bachelor i pedagogikk er et 3- (heltid) eller 6-årig (deltid) samlingsbasert studium som skal gi en generell og bred innføring i pedagogikk faglig og metodisk. Gjennom bachelorløpet vil studentene møte på ulike problemstillinger knyttet til pedagogiske kjerneområder. Studentene får med det en innføring i sentrale temaer og problemstillinger knyttet til oppdragelse, sosialisering, læring og utvikling, motivasjon og dannelse, så vel som historiske, spesialpedagogiske og utdanningspolitiske problemområder. Studiet skal fremme studentenes kritiske og kreative tenkning, og deres evne til å bidra til endrings- og utviklingsprosesser.

Innledningsvis får studentene en generell innføring i pedagogiske grunnbegreper og menneskelig utvikling og læring, samt en grunnleggende forståelse av pedagogikken historisk og i samtiden. I påfølgende semestre videreutvikler studentene sin forståelse av pedagogikkens rolle for individ og samfunn. De siste semestrene vil studentene få en grunnleggende forståelse av ulike mediepedagogiske, utviklingspedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger, samt en innføring i grunnleggende forsknings- og metodekompetanse.

Det tas forbehold om at revidering av emneplaner kan forekomme underveis i studieløpet.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Bacheloren i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet - Lillehammer skal sette deg i stand til å analysere, forstå, vurdere og utvikle prosesser knyttet til læring, oppdragelse og formidlingsarbeid rettet mot individ-, gruppe-, organisasjons- og samfunnsnivå på ulike arenaer for pedagogisk praksis. Aktuelle temaer gjennom bachelorløpet handler om pedagogisk filosofi, sosialisering, danning, utdanningshistorie, utdanningspolitikk, spesialpedagogikk, utviklings- og endringsarbeid og mediepedagogikk. 

Gjennom bachelor i pedagogikk får studenten en bred innføring i ulike deler av pedagogikkfaget, som emner i spesialpedagogikk, pedagogisk utviklingsarbeid, mediepedagogikk, og rådgiving og veiledning. Med bachelor i pedagogikk oppnås ikke undervisningskompetanse.
 

Læringsutbytte

Kunnskap

Kunnskaper

 • Studentene har kunnskap om pedagogiske grunnbegreper og kjenner sentrale teorier i de aktuelle pedagogiske fagområdene, og kan arbeide med fagkunnskapen på en selvstendig måte.
 • Studentene kan drøfte og vurdere hvordan det legges til rette for læring og utvikling både i institusjoner og andre arenaer der menneskelig samhandling er sentralt. 
 • Studentene kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet.
   
Ferdigheter
 • Studentene kan anvende relevant teori for å vurdere konsekvensene av endrede samfunnsbetingelsers innvirkning på barn og unges oppvekst, danning og utdanning.
 • Studentene kan oppdatere seg om sentral kunnskap og ny forskning innenfor pedagogikkfaget.
 • Studentene kan gjøre rede for sentrale pedagogiske problemstillinger i eget arbeid og formidle faget internt og eksternt.
 • Studentene kan søke etter, analysere og vurdere kjerneinnhold i faglitteraturen, og forsknings og utviklingsarbeid.
 • Studentene er i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere et pedagogisk utviklings- og endringsarbeid.
 • Studentene kan utarbeide og vurdere undervisningsopplegg, herunder lage instruktive undervisningsinstrukser, utvikle didaktiske læremidler og vurdere studentarbeid.
 • Studentene kan vurdere implikasjonene av informasjonsteknologiens framskritt og påvirkning på barn og unges oppvekst og læringsmiljø.
Generell kompetanse
 • Studentene har utviklet en selvstendig og kritisk holdning til pedagogikkfaget og til den rolle pedagogikkens områder spiller i samfunnet.
 • Studentene er bevisste egne normer og holdninger knyttet til læring og oppdragelse, og evner å begrunne egne verdivalg og vurdere eget arbeid i forhold til intensjoner, planer og forskrifter som er gjeldende i undervisnings- og oppdragelsesarbeid.
 • Studentene kan anvende pedagogiske kunnskaper og ferdigheter på selvstendig vis i ulike yrkessammenhenger. 
 • Studentene evner å arbeide dialogbasert om konstruktive løsninger i utdanning- og yrkessammenhenger.
   
Arbeids- og undervisningsformer

Bachelor i pedagogikk- fleksibel, er et samlingsbasert bachelorstudium som i tillegg benytter ulike nettbaserte undervisningsressurser. Studiet er normert til 3 år på heltid og 6 år på deltid.

Studiet vektlegger varierte arbeidsformer med fokus på samarbeid og med stor grad av egenaktivitet. Det forutsettes at studentene viser initiativ og tar ansvar for eget studiearbeid og felles arbeidsoppgaver og læringsmiljø. Utgangspunktet for valg av innhold og arbeidsformer er at pedagogisk forståelse utvikles gjennom handling, opplevelse, observasjon og refleksjon.

Følgende prinsipper legges til grunn for valg av undervisningsformer, arbeidskrav og eksamensformer:

 • Erfaringslæring: gjennom å gjøre seg bevisst tidligere erfaringer og gjøre nye erfaringer med ulike former for pedagogisk arbeid. Studentene skal settes i stand til å kunne beskrive handlinger og resultater, samt og analysere disse ut fra ulike pedagogiske perspektiver
 • Praksisorientering: Utgangspunktet for arbeidet i studiet skal være å kunne forstå teorigrunnlaget i en praktisk sammenheng. Studentenes arbeid med og refleksjoner i forhold til praktiske arbeidskrav skal derfor også ha en sentral plass i studiet. Praksisorienteringen vil også komme til syne gjennom planlegging, gjennomføring og vurdering av praktiske øvelser i arbeidskrav 
 • Problembasert tilnærming: Studentene skal lære å arbeide med selvstendig formulering av problemstillinger, forskningsspørsmål og informasjonssøkning. Dette innebærer at studentene eksempelvis får erfaring i å arbeide med problembasert læring og case.
 • Prosjektorientering: Studiet vil legge opp undervisning og arbeidskrav på en slik måte at studentene arbeider ut fra problemområder. Her er det fokus på at studentene skal være aktive deltakere i å analysere og vurdere kjernespørsmål innenfor de ulike pedagogiske fagområdene.
 • Verdiperspektiv: Studentene skal gjennom arbeidet med studiet bli bevisste på egne verdivalg og vurdere eget arbeid i forhold til de lover, intensjoner, planer og forskrifter som er gjeldene i undervisnings- og oppdragelsesarbeid.

I de fleste emner arrangeres det samlinger på campus - Lillehammer med 50% oppmøteplikt på all undervisningsaktivitet.  

Bachelorstudiet tilsvarer 180 studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer en arbeidsbelastning på 1500 til 1800 timer. 

Målgruppe

Studiet er egnet for studenter som søker et mer fleksibelt utdanningsløp. Studiet tar opp pedagogiske utfordringer og knytter disse til endring og utvikling av vilkårene for oppvekst og opplæring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Søkere som har gjennomført årsstudium i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet  kan søke opptak direkte til andre studieår via Lokalt opptak.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelor i pedagogikk kan kvalifisere for opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved Høgskolen i Innlandet gir studiet grunnlag for å søke opptak til blant annet master i pedagogikk eller master i spesialpedagogikk. Du oppnår en kompetanse om lærings- og utviklingsprosesser som er relevant for flere yrker både i offentlige og private virksomheter.

Eksempler på arbeidsområder:

 • Jobber innen oppvekst- og utdanningssektoren (for eksempel i samarbeid med lærere og barnehagelærere, administrasjon, ledelse, rådgiving og veiledning, SFO)
 • Offentlig forvaltning (NAV, utdanningsforvaltning, saksbehandling)
 • Organisasjons- og kompetanseutvikling
 • Rådgiving og veiledning
 • Medier, kommunikasjon og formidling
Internasjonalisering

Alle uteksaminerte kandidater har tilegnet seg internasjonale perspektiver som er relevant innenfor det pedagogiske og spesialpedagogiske fagområdet. Flere av emnene ved programmet legger opp til interkulturell forståelse og kommunikasjon gjennom pedagogisk praksis. Studiets undervisning og pensum formidles på skandinaviske språk og engelsk. Videre gjør studentene rede for, og diskuterer engelske akademiske fagtekster som ledd i å forberede og gjennomføre bacheloroppgaven. Fjerde semester tilbys studentene ved programmet internasjonal utveksling med inntil 6 måneders varighet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

I løpet av studiet første år må det gjennomføres obligatorisk kurs i kilder og kildebruk i regi av biblioteket. 

Forskningsbasert undervisning

Studentene vil gjennom programmets studieløp lære å søke opp informasjon, samt forme, analysere og drøfte relevante pedagogiske problemstillinger i tråd med vitenskapelig praksis og programmets nivå, omfang og egenart. Videre forholder studentene seg til forskningsbasert litteratur både gjennom undervisning og egen praksis.

Vurderingsformer

Vurderingsarbeid skal være en integrert del av studiet, og har som formål 

 • at studentene skal få tilbakemelding på egen utvikling sett i sammenheng med beskrivelser av læringsutbytte 
 • at studentene skal få erfaring i å vurdere og gi tilbakemelding på eget og andres faglige arbeider

Gjennom studieløpet er det lagt opp til varierte vurderingsformer i skriftlig og muntlig format. Det tas forbehold om at vurderingsformer kan bli revidert i løpet av studieløpet.

I de fleste emner er det krav om 50% deltakelse på undervisningsaktivitetene for å kunne nå læringsutbyttene. 

For detaljer om vurderingsformer og oppmøtekrav se den enkelte emnebeskrivelse.
 

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk