Statusmelding

Emnebeskrivelsen for semesteret du ønsket å se, er ikke publisert. Du ser nå den sist tilgjengelige versjonen.

2222 Innkjøp - digitalisering og bærekraft

2222 Innkjøp - digitalisering og bærekraft

 • Emnebeskrivelse
  • Fagområde
   Logistikk
  • Emnekode
   2222
  • Studieprogram
   Grønn logistikk i verdi og forsyningskjeden
  • Studiepoeng
   5
  • Studiested
   Kongsvinger, Raufoss
  • Startsemester
   2022 Høst
Introduksjon

Ved å ha god kunnskap om innkjøp lærer studentene om hvordan både bærekraft og sirkulærøkonomi påvirkes av forhold i bedriften.  Gjennom innkjøp velger bedriften hvilke leverandører de skal samarbeide med på alle områder, både internt og eksternt. Innkjøp påvirker alt fra hvilke energikilder som skal benyttes, hvilke innsatsfaktorer og råvarer som blir valgt for å redusere avfall samt øke gjenvinningsgraden til hvilke lager – og transportløsninger som er mest kostnadseffektive og bærekraftige.  Innkjøp setter også krav til leverandørene når det gjelder krav til sluttbehandling, hva som er økonomisk gunstig i et livsløpsperspektiv samt hvilke stoffer som er gunstig for miljøet.

Tema

Innkjøpets betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft 

Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot effekten av digitalisering 

Innkjøpsprosessen 

Emnets innhold
 • Innkjøpets betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft
  • Grunnleggende innkjøp og organisering av innkjøpet i verdi og forsyningskjeden
  • Hvordan innkjøpstrategien påvirker bedriftens bærekraft i verdi og forsyningskjeden
  • Innkjøpsrollen i verdi og – forsyningskjeden inn mot bærekraft
  • Hvilke miljø og etiske krav settes til innkjøpet 
  • Standarden ISO 20400:2017 bærekraftige innkjøp
  • Netthandel
 • Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot effekten av digitalisering 
  • Totalprisen for innkjøpet
  • Hvordan kan digitalisering i innkjøpsprosessen påvirke bærekraften i bedriften
  • Digitale innkjøpsanalyser metoder og modeller/ software for å optimalisere innkjøpsprosessen 
  • Kategorisering/ Kraljic og ABC analyser
  • KPI’er - målinger i innkjøp
  •  
 • Innkjøpsprosessen 
  • De ulike trinnene i innkjøpsprosessen
  • Innkjøpsdefinisjoner og omfang av innkjøp og ulike typer innkjøp
  • Innkjøpsstrategi/strategiske innkjøp opp mot leverandører - leverandørsamarbeid
   • Leverandører samarbeid
   • Segmentering av leverandører
   • Kundesamarbeid/alliansepartnere​
Arbeids- og læringsaktiviteter

Studiet er organisert og lagt opp til at 

 • Studenten skal vise til aktiv deltakelse i undervisning 

 • Studenten skal bidra til læring i gruppe/klasse/individuelt 

 • Studenten skal gjennomføre og bestå prosjektarbeid innenfor kursets målsetting 

Læringsutbytte
Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om innkjøpsstrategien, innkjøpets rolle og organisering, og hvordan det påvirker bedriftens bærekraft i verdi-og forsyningskjeden
 • har innsikt i innkjøpsprosessens betydning for arbeidet med å skape bærekraftig konkurransefortrinn i verdi- og forsyningskjeden
 • har kjennskap om hvordan man kan bruke digitale verktøy for å planlegge, styre og kontrollere og effektivisere innkjøp og leverandørhåndtering på en bærekraftig måte
 • har kjennskap til ulike offentlig krav og sertifiseringer inn mot bærekraftig innkjøp
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan gjøre rede for ulike innkjøps- og leverandørverktøy, og modeller, som kan effektivisere verdi- og forsyningskjeden i et bærekraftperspektiv
 • kan bruke bærekraftig innkjøp til å påvirke verdi- og forsyningskjeden
 • kan gjøre rede for faglige valg i hvordan man kan lede og forbedre innkjøpsarbeidet i verdi- og forsyningskjeden og hvordan utvikle virksomheten på en bærekraftig måte  
Generell kompetanse

Kandidaten  

 • kan planlegge og gjennomføre tverrfaglig innkjøpsarbeid med bærekraft som en konkurransefaktor etter kunders behov, virksomhetens muligheter og myndigheters krav, alene eller i team  
 • kan bygge relasjoner med fagfeller innen forsyningsledelse, logistikk og bærekraft, med andre lag i organisasjonen, samt med eksterne målgrupper 
Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav gjelder:

· aktiv deltakelse i opplæringen

· bidra til læring i gruppen/klassen

· aktiv deltakelse på veilednings- og evalueringsmøter

· alle obligatoriske innleveringer, prøver, fremføringer og eventuelle lab-øvelser i emnet skal være

gjennomført og godkjent

Lærer i emnet fastsetter vurderingskriterier og vurderer om arbeidskravet er godkjent eller ikke.

Emnet avsluttes med avsluttende emnevurdering med vurderingskriterier A-F, og vil være sluttvurderingen. 

 • Gruppeinnlevering  

 • Individuell prøve 

Vurdering

Modulen avsluttes med avsluttende emnevurdering med vurderingskriterier A-F, og vil være sluttvurderingen.  

 • Skriftlig gruppeinnlevering:

  • skriftlig gruppeinnlevering, rapport  

  • presentasjon, hele gruppa skal delta aktivt på presentasjonen 

 • Prøve, individuell 
Litteratur
 • Restart - 7 veier til bærekraftig buisness. Jørgensen/Pedersen. 2017
 • Fosyningskjeder og logistikk (Bø, Grønland og Jahre)
 • Prinsipper for bedre innkjøp (Bynhildsvoll, Ivar, 2018)
 • Litteraturliste oppdateres ved studiestart. Andre artikler og fagstoff vil kunne bli brukt underveis.