SERMAN Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Bachelor i serviceledelse og markedsføring

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre års heltids studium.

Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Rena. Alle skoleeksamener avlegges også på studiested Rena. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp slik det framgår av tabellen nedenfor.

 

Valgemner:

4.semester: Studenten må velge enten 3LED120 Human Resource Management eller 3MAR200 Salg og salgsledelse.

I 4 og 5.semester: Studenten må velge to frie valgemner i hvert av semesterne. Mulige valgemner opplyses i forkant av hvert semester. 

3MET300 – Kvalitativ og kvantitativ analyse – anbefalt valgemne for de som ønsker å spesialisere seg i markedsføring. Kan også være nyttig dersom studenten vil kvalifisere for opptak til noen eksterne masterprogrammer.

3SER350 Informasjonsøkonomi og digitale markeder – obligatorisk valgemne for de som ønsker å kvalifisere for opptak på vår Master i økonomi og ledelse.

Bakgrunn for studiet

Tjenesteyting er utgangspunktet for all økonomisk aktivitet og er nødvendig for at økonomien og samfunnet skal fungere godt. Tjenesteytende sektor utgjør i dag over 80 % av antall arbeidsplasser i Norge og hoveddelen av økonomien. Tjenesteytende virksomheter – for eksempel detaljhandelen, finanssektoren, opplevelsessektoren, hotell- og restaurantnæringen og offentligsektor – skiller seg fra produksjonsorienterte virksomheter på mange viktige punkter. Det er derfor viktig å erkjenne at tjenester er ikke perifere aktiviteter, men snarere en viktig og integrert del av samfunnet. Tjenester er den sentrale funksjon i velferdssamfunnet og muliggjør en bærekraftig økonomi. I tillegg vil ikke bare tjenester lette, men også gjøre det mulig for vareproduserende virksomhet å utvikle seg videre.

Praksisen og forståelsen av tjenesteytende sektor er i rask utvikling, og vi ser også at tjenesteytende virksomheter i stadig større grad opererer på det globale markedet. Ledere i servicenæringen rapporterer at produksjonsbaserte modeller ikke alltid er like nyttige og relevante. Grunntanken i dette studiet er at tjenesteytende virksomheter skiller seg fra produksjonsbedrifter på mange viktige punkter, og at de krever en egen tilnærming, planlegging og implementering av strategier. Vi mener derfor det er viktig å forstå denne sektoren på deres egne forutsetninger, samt å utforme mål og -strategier deretter.

Service kan forstås som kompetanse gjort om til handlinger til fordel for de involverte parter. Dette innebærer at kunden alltid er en aktiv del av tjenesteprosessen. Dette vises tydelig når vi ser på tjenester som, transport, utdanning, helse, juridisk rådgivning, hårklipp og et mylder av andre tilbud som tilbys i markedet.

Dette studiet utvikler en forståelse for hvordan markedslogikken og markedsføring av tjenester fungerer, og omhandler servicerelaterte problemstillinger som utforming av tjeneste- og opplevelsesprosesser, relasjoner til kunder og andre aktører, samt ledelse og utvikling av kundeforhold. Målet er å øke virksomhetens evne til innovasjon og implementere markedsstrategier i tjenesteytende omgivelser.

Grunnlaget for studiet har vært utviklet gjennom et samarbeid med Virke (tidligere Handelens- og Servicenæringens Hovedorganisasjon) som er hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge. Virke organiserer virksomheter innen varehandel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, utdanning, kultur og frivillighet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fagområdets vitenskapelige grunnlag og innsikt i aktuell forskning og utvikling innenfor studieområdet
 • har grunnleggende kunnskaper innen økonomi og metode og en dypere kunnskap innen service, markedsføring og ledelse
 • har kunnskap om næringens markedslogikk, organisasjonens forretningsstrategier og økonomiske beregninger
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente og kritisk tolke informasjon og kritisk diskutere innen fagområdets fenomener, problemer og situasjoner
 • kan identifisere, formulere og løse problemstillinger innen fagområdet samt, med passende metoder, planlegge og utføre oppgaver innenfor gitte tidsrammer
 • kan redegjøre for og diskutere nærings- og bedriftsspesifikke situasjoner muntlig og skriftlig i dialog med ulike grupper
 • kan oppdage, tolke og bruke forskningsresultater innen fagområdet, samt forstå hvordan disse forholder seg til eksisterende teorier og praktisk erfaring
 • kan yte god kundebehandling og veilede kunder og medarbeidere innen kundebehandling
 • forstår hvordan virksomheten kan møte, tilrettelegge for og dekke kundens behov
 • kan møte kunder, kollegaer og partnere med respekt og ivaretakelse
 • kan arbeide selvstendig innenfor fagområdet
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan foreta vurderinger med hensyn til relevante vitenskapelige og sosiale problemstillinger, herunder etiske aspekter
 • viser forståelse for fagområdets vitenskapelige muligheter og begrensninger, samt fagets rolle i samfunnet
 • har utviklet egen læring for raskt å kunne sette seg inn i og forstå nye problemer
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • viser forståelse for betydningen av lederskap og dets praksis
 • viser evne til å identifisere behov for ytterligere kunnskap og utvikle sine ferdigheter
 • kan være selvstendig og ansvarsbevisst leder som viser evne og vilje til en reflektert holdning til medarbeidere og kunder, samt tjenesteytende næring i sin helhet
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser
Arbeids- og undervisningsformer

Arbeids- og undervisningsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner, praksis og selvstudium. Det forventes at studentene jobber selvstendig med pensum og tilleggsstoff, samt selv organiserer seg i grupper og kollokvier for oppgaveløsning og innleveringer. Studentene oppfordres også til å benytte seg av tilbudet om gjesteforelesninger, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk i løpet av studietiden.  

Det benyttes studentaktive undervisningsformer hvor studentene blir utfordret til å presentere, diskutere og reflektere over praktiske og teoretiske utfordringer innen serviceledelse og markedsføring og forelslå løsning på disse. Disse arbeidsformene skal sikre at studentene oppnår læringsutbyttene både for det enkelte emne og de overordende læringsutbyttene for studiet. Noen av læringsutbyttene kan ikke oppnås uten at studentene er tilstede og samhandler i undervisningen. Det er også læringsutbytter som ikke lar seg teste til eksamen eller innleveringsoppgaver. I spesialiseringsemnene innen serviceledelse og markedsføring er det derfor krav om obligatorisk frammøte på opp til 75 % av undervisningstimene. Kravet i det enkelte emne er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsene.

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

Forventet arbeidsinnsats i studiet er 1500-1800 timer per studieår. Det tilsvarer 187,5-250 timer per emne på 7,5 studiepoeng. 

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å bidra til utviklingen av kundeorienterte organisasjoner innen handel, reiseliv, hotell, kultur og opplevelser og andre typer tjenesteyting. Målgruppen til Bachelor i serviceledelse og markedsføring kan deler i tre hovedgrupper:

 • Søkere som har gjennomført 3-årig videregående skole og som ønsker en utdanning innen servicerelaterte fagområder.
 • Søkere som har fagbrev (y-veien) innen service og samferdsel. Målsettingen er å kunne gi et bidrag til livslang læring ved å etablere relevante overganger fra fagbrev til høyere utdanning.
 • Søkere med yrkeserfaring, som ønsker faglig påfyll og en utdanning innen fagområdet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

For søkere som har fullført og bestått vitnemål samt fagbrev innen service og samferdsel med fordypning innen reiselivsfag, resepsjonsfag, salgsledelse eller kontor- og administrasjonsfag kvalifiserer for opptak via Y-veien. Slike søknader registreres direkte i høgskolens lokale opptak.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium gir vitnemål med tittelen ”Bachelor i serviceledelse og markedsføring”.

Det overordnete målet med studiet er å utdanne gode medarbeidere og potensielle ledere til handels- og tjenestenæringen. Kandidatene fra studiet vil ha kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som kreves for kvalifisert og selvstendig arbeid innen service-, markedsføring- og ledelsesområdet. Utdanningen gir en bred og helhetlig tilnærming i nevnte fagområder, samt kompetanse som kreves for ytterligere spesialisering og videre læring. 

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifisert for ulike funksjoner i forskjellige typer virksomheter. De vil være kvalifiserte som mellomledere. Studiet kvalifiserer spesielt for oppgaver innenfor servicemarkedsføring, forretningsutvikling og markedsorientert organisasjonsutvikling.

Studentene vil kunne være kvalifiserte for opptak på masterutdanninger i Norge og i utlandet innenfor fagområdene markedsføring og service. 

Internasjonalisering

Studenten kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i 4. semester. Aktuelle lærersteder for utenlandsopphold er de skoler Høgskolen i Innlandet til enhver tid har utvekslingsavtaler eller andre former for faglig samarbeid med. Emnevalg ved utenlandsk institusjon må oppfylle kravene i studieplanen. Det planlagte studieoppholdet skal godkjennes på forhånd av Høgskolen i Innlandet.

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet.

Noen av de obligatoriske emnene, samt noen av valgemnene, vil undervises på engelsk. Disse emnene tilbys også til utvekslingsstudenter fra høgskolens samarbeidsinstitusjoner og studentene vil dermed ha mulighet til å ta del i et internasjonalt læringsmiljø på studiestedet.

Engelskspråklig pensum i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler benyttes i flere av emnene hvor undervisningsspråket ellers er norsk.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging.

Forskningsbasert undervisning

Undervisere på studiet tilhører et forskningsaktivt miljø, og undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Det leggs stor vekt på at studentene skal lære å bygge opp akademiske tekster og studentene gis gradvis en opplæring i akademisk skriving. Både norske og internasjonale forskningsartikler inngår i litteraturen for mange av emnene. Det gis opplæring i forskningsmetode og studentene vil møte forskningsmetodiske utfordringer koblet til emner igjennom studiet, samt bacheloroppgaven. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

I alle emner er det obligatoriske arbeidskrav i form av obligatoriske skriftlige arbeider og oppgavetyper som skal løses digitalt, samt muntlige presentasjoner. Det benyttes ulike eksamensformer i studiet: mappevurdering, semesteroppgaver, hjemmeeksamener og skriftlige skoleeksamener, samt bacheloroppgave med muntlig forsvar. 

Det legges vekt på arbeidsformer hvor studentene må samarbeide og dermed stå til ansvar for felles resultat. Dette speiles også i arbeidskrav og eksamensformer. Det er obligatorisk frammøte til undervisning i flere av emnene i studiet. Flere av arbeidskravene skal skrives i gruppe, samt at det er gruppeeksamen i noen av emnene. 

Obligatoriske arbeidskrav og eksamensform er nærmere beskrevet i emnebeskrivelsen for det enkelte emne. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag