BAMBP Bachelor i Music Business and Production

Bachelor i Music Business and Production

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltidsstudium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i Music Business and Production. Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

Studiets oppbygging og innhold

Bachelor i Music Business and Production ivaretar et helhetlig fokus på musikk som kreativ virksomhet, kulturelt fenomen og kommersielt produkt. Studiet bygger på de to hovedtemaene Music Business og Music Production, samt generelle økonomiemner som markedsføring og organisasjonsforståelse. Disse emnene kompletterer hverandre gjennom programmet. Programmets emner bygger på hverandre samtidig som de virker sammen og utfyller hverandre. Den indre sammenhengen i studiet ivaretar god progresjon og det totale læringsutbyttet til kandidatene. Studiet er bygget opp slik at de fleste semester har noen felles emner med andre studieprogrammer og noen emner som er eksklusive og spesifikke for Music Business and Production.

Andre sentrale bransjespesifikke emner er live music management, opphavsrett, kontraktsrett og medierett, samt praksis. Innenfor programmet finnes også valgmuligheter i form av ulike valgemner med økonomi og/eller musikkbransjefokus. Det tas forbehold om at enkelte valgemner ikke vil bli igangsatt dersom det er for få påmeldte studenter. Videre kan enkelte valgemner ha egne musikkfaglige kriterier for opptak og i tillegg begrenset antall studieplasser.

Etter fullført Bachelor i Music Business and Production har studentene til sammen 180 studiepoeng (60 studiepoeng per studieår). Flere av emnene som kommer tidlig i studieløpet er forkunnskapskrav til emner som kommer senere i studiet. Det anbefales for øvrig at emnene tas i den rekkefølgen de er oppsatt i studieplanen.

I vårsemesteret andre studieår er det lagt opp til at studentene kan studere ved en av Høgskolens utenlandske samarbeidsinstitusjoner. Emnene under utenlandsoppholdet skal være en fordypning innen ledelse i musikkindustrien. Emnene skal også være likeverdige de obligatoriske emnene studenten ikke tar på programmet Music Business and Production. Emnene på utvekslingsuniversitetet godkjennes av studieprogramansvarlig.

I alle emner skal det gjennomføres evaluering av undervisningen i tråd med høgskolens kvalitetssystem. Høgskolens studenter deltar i tillegg både i nasjonale evalueringer og i høgskolens egne årlige evalueringer. Resultatene fra evalueringene brukes i arbeid med videre kvalitetsutvikling av utdanningen.

Bakgrunn for studiet

Bachelor i Music Business and Production, med profilering i organisasjon og ledelsesfag, er et treårig studium med fokus på musikkbransjen. En overordnet målsetting er forståelse av musikk som kreativt kulturskapende og produktutvikling i samvirke. Studenten skal kunne omsette dette kreative kulturskapende til kommersielle produkter. Programmet har en unik profil gjennom at det gir studentene grunnlag for å drive verdiskaping innenfor musikkbransjen, enten gjennom sysselsetting eller ved å drive egen virksomhet. Studentene skal gjennom studiet ha tilegnet seg bransjespesifikk kunnskap om musikkindustrien og bransjens samspill med andre bransjer, i tillegg til økonomiske og administrative kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Studiets læringsutbytter reflekterer det å kunne jobbe med det kreative, kulturskapende og forretningsmessige innenfor musikkbransjen. Studiets utgangspunkt er musikkbransjen som en kulturell økonomi der kjernen, musikken, er avhengig av både kulturell og kommersiell virksomhet.

Studiet er orientert mot musikkbransjens verdisystem og hovedinntektsstrømmer, henholdsvis; inntekter fra innspilt musikk, opphavsrettslige inntekter og inntekter fra livemusikk. Studiet forbereder studentene for forretningsmessig arbeid og utvikling innenfor musikkbransjen.

Som musikkskaper og artist har det blitt stadig viktigere å forstå økonomien i musikkbransjen. Gjør-det-selv-utviklingen de siste årene har gjort at mange kunstnere etablerer egne bedrifter helt fra starten, og dermed fungerer som både kreatører og bedriftsledere.

Studiet forbereder studentene for ledende og utviklende roller innenfor musikkbransjen, og gir forståelse for musikkbransjens arbeidsmåte, aktører og økonomiske system med særskilt fokus på den digitale streaming-økonomien.

Studenter som ønsker å jobbe med musikkskaping og musikkproduksjon vil få gode forutsetninger for å utvikle og tilegne seg kunnskap innenfor det kreative arbeidet, samtidig som det kobles til hvordan man kan utvikle og kommersialisere verdier fra musikken som skapes.

Studenter som ønsker å jobbe i plateselskaper som for eksempel Universal Music Group og Playground Music Scandinavia, hos musikkforlag som Sony Music Publishing og Warner Chappell Music, på strømmetjenester som Spotify og Tidal, eller i livesektoren som booker, konsert- eller festivalarrangør, vil få god forståelse for hvordan musikkbransjens økonomi fungerer.

Artistutviklingsprosessen, prosjektledelse, markedsføring, opphavsrett og kontraktsrett, samt bransjens produkter og tjenester, er sentrale elementer i studiet, likeså artistutvikling og nye teknologiområder som for eksempel kunstig intelligens.

Studieprogrammet kombinerer økonomiske og administrative fagområder som markedsføring, økonomi, organisasjon og ledelse, med mer bransjespesifikke emner. Denne kombinasjonen gir både teoretisk og praktisk innsikt og kunnskap som er relevant for musikkbransjen. Denne kunnskapen er også overførbar til andre typer virksomheter og kulturindustrielle sektorer.

Nært samarbeid med musikkbransjen, nasjonalt og internasjonalt, kjennetegner programmets innhold. Vi har forelesere fra bransjen og mulighet til praksis og bransjerelaterte aktiviteter som konferanser, workshops etc. Høgskolen har også samarbeid med universiteter blant annet i USA, Storbritannia og Sverige innenfor fagområdet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om bransjens historiske utvikling, oppbygging og virkemåte, aktører, funksjoner og prosesser i musikkbransjen
 • har kunnskap om musikkbransjens økonomiske system og inntektsstrømmer og hvordan inntekter fordeles
 • har kunnskap om markedet, kommersiell produktutvikling, markedsføring og statistisk analyse for musikkbransjen
 • har kunnskap om kreativ musikkskaping, produksjonsprosesser, musikk- og artistutvikling samt musikkskaping for andre medier, kalt synkronisering
 • har kunnskap om musikk som kulturelt og kommunikativt fenomen
 • har kunnskap om livemusikk som sektor innenfor musikkbransjen, samt planlegging og gjennomføring av livemusikk-eventer
 • har kunnskap om ledelse av komplekse, kreative prosesser og organisasjoner
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for musikkbransjen og kan oppdatere sin kunnskap på området
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan gjennomføre systematisk analyse av musikkbransjens utvikling, funksjonelle struktur og økonomiske system og kan ut fra en slik analyse foreta strategivalg for bedrifter og aktiviteter i musikkbransjen
 • kan anvende teorier og modeller innenfor markedsføring, organisasjon, ledelse og økonomistyring på problemstillinger i musikkbransjen
 • kan initiere, planlegge og gjennomføre produksjonsprosesser og markedsføring, administrativt, kontraktsmessig, økonomisk og forretningsmessig
 • kan analysere, produsere og utvikle musikk, sound og artist, samt delta aktivt i prosessen med å gjøre kreative uttrykk til kommersielle produkter og tjenester
 • kan planlegge, lede og gjennomføre livemusikk-eventer
 • kan utforme avtaler og forvalte rettigheter relatert til musikk
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser problemstillinger som er relevante for virksomheter i musikkbransjen
Generell kompetanse

Kandidaten

 • forstår bedriftsøkonomiske og samfunnsmessige virkninger av virksomhetens beslutninger, og kan handle innenfor juridiske, miljømessige og etiske rammer
 • kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter innenfor gitte tidsrammer, både selvstendig og i samarbeid med andre
 • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig
 • kan delta aktivt i prosessen med å gjøre kulturelle uttrykk til kommersielle produkter
 • kan bidra i innovative prosesser, samt utvikle forretningsplaner og gründervirksomhet i musikkbransjen
 • kan identifisere behov for ytterligere kunnskap, søke kunnskap og utvikle sine ferdigheter, reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning for å skape forutsetninger for økonomisk bærekraft
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen vil veksle mellom forelesninger, gruppearbeid, seminarer, oppgaveløsing, praktiske øvelser individuelt og i grupper, prosjektarbeid, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. Eventuelle obligatoriske arbeidskrav angis i hver emnebeskrivelse.

Praksis

I femte og sjette semester legges det opp til at studentene kan ha praksisplass i musikkindustrien som valgemne. Selv om praksisopphold ikke er en obligatorisk del av studiet, kan dette være en god anledning til å få praktisk erfaring fra musikkbransjen.

Målgruppe

Studiet retter seg mot personer med interesse for musikk og hvordan musikk skapes, formidles, markedsføres, distribueres, oppfattes og konsumeres. Det vil si personer som er interessert i musikk som kulturell og kommersiell virksomhet, og som ønsker en lederutdanning med sikte på videre arbeid enten som selvstendig næringsdrivende, frilanser eller som ansatt i virksomheter i musikkindustrien.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Bachelorstudiet skal utdanne ledere og entreprenører innen norsk og internasjonal musikkindustri. Uteksaminerte kandidater vil ha tilegnet seg ferdigheter i å kunne generere, implementere og lede komplekse musikkindustrielle prosjekter. De vil være kvalifiserte for et bredt utvalg jobber innen musikkbransjen, både for kommersielle aktører, institusjoner og organisasjoner. Kandidatene vil videre ha kompetanse for bedriftsetablering.

Typiske jobber for kandidater fra Music Business and Production kan være:

 •  A&R (artistutvikling)
 • Accounting
 • Arrangør
 • Artistbooker
 • Artistmanager
 • Concert Promoter
 • Digital markedsfører
 • Forretningsutvikler
 • Låtskriver
 • Music Supervisor
 • Musikkforlegger
 • Musikkprodusent
 • PR Manager
 • Prosjektleder
 • Sales Manager
 • Social Media Manager

Studiet vil kunne kvalifisere for videre studier på masternivå. Vær oppmerksom på at det ved de ulike utdanningsinstitusjonene kan stilles spesifikke krav til fagkombinasjoner og karakterer ved opptak til masterutdanning.

Studiet kvalifiserer for opptak til Master i økonomi og ledelse med spesialisering i markedsføringsledelse ved Høgskolen i Innlandet, gitt at visse fagkombinasjoner velges.

Internasjonalisering

Musikkbransjen er en internasjonal bransje og dette speiles særlig i de bransjespesifikke emnene, hvor det å forstå og kunne operere i det internasjonale musikkmarkedet er sentralt. I enkelte emner vil undervisningen gjennomføres på engelsk. I tillegg er pensumlitteraturen i de fleste musikkbransjeemnene i stor grad på engelsk.

Det legges opp til at studentene kan integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av vårsemesteret andre studieår (fjerde semester). Utvekslingsopphold er valgfritt, og studenten betaler selv eventuelle skolepenger.

Utvekslingsoppholdet gjennomføres ved en utenlandsk institusjon med tilrettelagt fordypning i bransjeemner og/eller andre relevante økonomi- og ledelsesfag. Høgskolen har utvekslingsavtaler med relevante studiesteder i flere land, se Utveksling.

Utenlandsopphold og utdanningsplan med konkrete emner må være godkjent av Høgskolen i Innlandet på forhånd, for å sikre innpassing i bachelorgraden.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Studentene skal bruke aktuelle kilder i sine faglige arbeider til å strukturere og formulere faglige resonnementer. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er hovedsakelig basert på økonomi og samfunnsvitenskap. Studentene vil derfor møte forskning innenfor disse fagområdene. De vil også i viss grad møte forskning innenfor musikk- og kulturvitenskaplige fagområder. Studentene vil også møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærernes vitenskapelige kompetanse og FoU-aktivitet hvilken understøtter undervisningen og studentenes læring og selvstendige faglige aktivitet. Dette gir studentene innblikk i aktuelle forskningsprosjekter innen studiets ulike emner. Studentene involveres også i forskningen som medforskere der det er mulig, og får i enkelte emner mulighet til å gjøre egne undersøkelser.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Det benyttes varierte vurderingsformer i studiet; semesteroppgaver, mappevurdering med innleveringer av både teoretiske og praktiske arbeider, skriftlige skoleeksamener, skriftlige hjemmeeksamener, bacheloroppgave og muntlige eksamener. De fleste emnene har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Hvilke vurderingsformer som gjelder og hvilke obligatoriske arbeidskrav som må være bestått før eksamen kan avlegges i et emne, beskrives i de respektive emneplanene. Det anvendes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Bestått/Ikke bestått anvendes der det faglig sett er mest hensiktsmessig.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring