BAFYS Bachelor i fysioterapi

Bachelor i fysioterapi

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Elverum
Introduksjon

Bachelor i fysioterapi er en profesjonsutdanning som gir rett til autorisasjon som fysioterapeut etter fullført utdanning og turnustjeneste. Utdanningen består av totalt 180 studiepoeng, hvorav praksis utgjør 45 studiepoeng. Utdanningen tilbys som et heltidsstudium over tre år og retter seg mot personer som er interessert i kropp, bevegelse og funksjon - og som ønsker å jobbe med mennesker. Fysioterapi er en del av det medisinske fagfeltet, og er et yrke som krever både akademisk og praktisk kompetanse.

Kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon er grunnleggende i fysioterapiutdanningen. Gjennom øving, praksis og praksisrelevant veiledning utvikles ferdigheter til å bruke denne kunnskapen på en trygg og tillitsfull måte i møte med pasienter. Kommunikasjon og samhandling er også viktig kompetanse i jobben som fysioterapeut.

Bakgrunn for studiet

Studieplanen for bachelorstudiet i fysioterapi bygger på forskrift om nasjonal retningslinje for fysioterapiutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 01.04.19 med hjemmel i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-2, andre ledd.

Fysioterapeuter har en viktig funksjon i dagens og fremtidens samfunn, og bidrar til å fremme god helse og livsmestring i befolkningen. Fysioterapeuter jobber både undersøkende, forebyggende og behandlende, og vil på denne måten bidra til at mennesker kan være i arbeid, delta i samfunnet og ha best mulig funksjonsevne ut ifra sine muligheter. Det overordnede målet er å fremme god helse hos mennesker i ulike livssituasjoner, livsfaser og med ulike funksjonsnivå og sykdomstilstander. Høgskolen i Innlandet har som mål å utdanne profesjonelle, trygge, kompetente og engasjerte fysioterapeuter som kan fremme deltagelse og mestring i et mangfoldig samfunn.

En fjerdedel av utdanningen er praksis og vil foregå i tett samarbeid med praksisfeltet, hvor hovedvekten foregår i spesialist- og kommunehelsetjeneste.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har bred kunnskap om kroppens struktur og funksjon, og innehar ulike perspektiver på kropp, bevegelse, funksjon og utvikling som forutsetning for fysisk og mental helse, aktivitet, deltagelse og mestring
 • har kunnskap om og kan reflektere over ulike perspektiver på kropp, helse, plager og sykdom og hvordan dette påvirker individet gjennom livsløpet
 • har bred kunnskap om faktorer som kan fremme og hemme menneskers bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll, og hvilken betydning dette har for funksjon og funksjonsendring
 • har innsikt i hvordan menneskets helse og funksjon påvirkes av samspillet mellom individuelle, sosiale, miljømessige og kulturelle faktorer gjennom livsløpet
 • har kunnskap om helsetjenestens organisering, oppgaver og lover og regler som styrer fysioterapeuters virksomhet, samt politiske prioriteringer og beslutningsprosesser på ulike nivåer
 • har kunnskap om fysioterapifagets historie og utvikling, profesjonens samfunnsoppdrag, samt gjeldende lovverk og politiske føringer som styrer helsetjenesten og fysioterapeuters virksomhet
 • har kunnskap om forskningsetikk, vitenskapsteori og metoder for innsamling, bearbeiding og analyse av forskningsdata
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undersøke kroppen med vekt på bevegelse og funksjon, tolke, analysere og forholde seg kritisk til funn fra undersøkelsen
 • kan stille kliniske diagnoser, vurdere indikasjon for tiltak, gjennomføre og evaluere disse, samt vurdere behov for å henvise videre
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og habiliterende tiltak i samhandling med brukere på individ-, gruppe- og/eller systemnivå
 • kan reflektere kritisk over kunnskapsgrunnlaget for egen fagutøvelse og justere denne under veiledning
 • kan anvende metoder for å kartlegge miljøfaktorer og innhente informasjon om helsetilstanden både på individ- og befolkningsnivå
 • kan anvende pedagogisk kompetanse i veiledning av pasienter og pårørende, og andre tjenestebrukere som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan dokumentere og kommunisere resultater fra kartlegging og tiltak i journalform
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide selvstendig for å utvikle, vedlikeholde og gjenopprette bevegelsesutfoldelse og funksjon for å fremme mestring, livskvalitet og deltakelse hos pasienter og brukere
 • kan anvende relevante teoretiske perspektiver og kritisk tenking i arbeid med faglige og etiske problemstillinger og kan reflektere over maktforhold, profesjonalitet og egen rolle som fysioterapeut
 • kan anvende kommunikasjons-, relasjons- og kulturkompetanse og vise respekt, omsorg og empati i møte med pasienter/brukere og pårørende, samt legge til rette for brukermedvirkning på individ- og tjenestenivå
 • kan arbeide selvstendig, samhandle tverrprofesjonelt og lede samarbeid for å skape helhetlige og sammenhengende tiltak og tjenester
 • kan identifisere, reflektere over og håndtere etiske problemstillinger i sin tjenesteutøvelse, arbeide faglig forsvarlig, samt vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenne til metoder for å følge opp disse systematisk
 • kan planlegge og gjennomføre og dokumentere fagutviklingsprosjekter alene og som deltager i gruppe i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kan bidra til tjenesteinnovasjon, kontinuerlig kvalitetsforbedring, og i utvikling og anvendelse av brukerrettet teknologi på individ- og tjenestenivå
Arbeids- og undervisningsformer

Det vil bli benyttet ulike typer arbeids- og undervisningsformer i samsvar med innhold og læringsutbytter i de ulike emnene. Øving av praktiske ferdigheter og teoretisk kunnskap vil ses i sammenheng og relateres til en profesjonskontekst. Eksempler på arbeids- og undervisningsformer som benyttes er forelesninger, gruppearbeid, seminar, veiledning, selvstudier, muntlig og skriftlig framstilling av fagstoff, digitale undervisnings- og arbeidsformer, ferdighetstrening og kliniske studier. Studentene kan i tillegg ta del i fagutviklings- og forskningsprosjekter i samarbeid med høgskolen og/eller praksisfelt.

Det stilles krav om betydelig grad av egenarbeid og at studentene er aktivt deltagende i læringsprosessen igjennom forberedelser, gruppearbeid og selvstendig arbeid. Undervisningen i emnet legger i så måte opp til aktiv faglig utforsking og refleksjon. Forventet studieinnsats for en heltidsstudent er minimum 40 timer per uke.

 

Praksis

Praksis er en obligatorisk og viktig del av fysioterapiutdanningen og en virkelighetsnær arena hvor akademisk kunnskap omsettes til relevant handlingskompetanse. Praksisperiodene dekker minst 30 uker og tilrettelegges i Innlandet i tett samarbeid med høgskolen og praksisfelt.

Hovedvekten av praksisstudiene skal gjennomføres i primær- og spesialisthelsetjenesten. Det tilrettelegges for at noe praksis gjennomføres på andre relevante arenaer, som for eksempel barnehage, skole og arbeidslivssektoren.

Praksis omfatter 45 studiepoeng fordelt på tre år og det er krav om minimum 90% deltagelse i hver enkelt praksisperiode for å få godkjent.

Første studieår: 1 + 1 + 2 uker erfaringspraksis

Andre studieår: 6 + 6 uker veiledet og vurdert praksis

Tredje studieår: 7 + 7 uker veiledet og vurdert praksis

 

Gyldig fravær som overstiger 10% må tas igjen. Det er studentens ansvar å gjøre seg kjent med og overholde fraværsreglementet. Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Lov om helsepersonell  regulerer virksomheten til fysioterapeuter, og gjelder også for studenter i praksis, jfr. § 3. Før første praksisperiode starter, må alle studenter undertegne taushetsløfte, Jfr. lov om helsepersonell kap. 5, §§ 21-29.
 

Erklæringer
 • Helseopplysningsskjema
 • Taushetserklæring
Målgruppe

Studiet retter seg mot personer som ønsker å arbeide med mennesker i alle aldre og livssituasjoner. Fysioterapifaget har lange tradisjoner, og denne grunnutdanningen gir mulighet for et bredt spekter av arbeidsoppgaver i og på tvers av eget fagfelt. Som fysioterapeut kan du for eksempel jobbe helsefremmende, forebyggende, habiliterende og rehabiliterende på individ-, gruppe- og samfunnsnivå.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse
 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Krav om politiattest
Kommunal helse- og omsorgstjeneste (PKHT)
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Fullført studium gir graden Bachelor i fysioterapi og påfølgende 1 års turnus  gir grunnlag for å søke om autorisasjon som fysioterapeut i henhold til lov om helsepersonell. 

Bachelor i fysioterapi gir grunnlag for å søke opptak til ulike videreutdanninger og mastergrader. Høgskolen i Innlandet har flere aktuelle utdanninger for kandidater med Bachelor i fysioterapi.

 

Internasjonalisering

I studiet vektlegges det at studentene utvikler kompetanse i å handle og kommunisere i interkulturelle situasjoner med holdninger som fremmer dialog og respekt. Et mål er at studentene får internasjonal kunnskap og erfaringer.

Høgskolen samarbeider med utdanningsinstitusjoner i ulike deler av verden.

Studentene har mulighet for å velge delstudier i utlandet i 2. studieår, 4. semester, ved en av våre samarbeidsinstitusjoner, med en varighet fra tre måneder til ett helt semester. Delstudier i utlandet må søkes om og forhåndsgodkjennes av høgskolen.

Studentene som har hatt studieopphold i utlandet presenterer sine erfaringer for medstudenter når de kommer tilbake.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og praksis. Informasjonskompetanse og kildebruk er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til kildebruk på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet

 

Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. Informasjonskompetanse blir introdusert for studentene ved oppstart av studiet og videreføres i alle emner.

Informasjonskompetanse inngår fra første emnet, og følges opp i senere skriftlige arbeider i andre emner.

Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på studiested og på nett.

 

Forskningsbasert undervisning

Undervisningen i utdanningen baserer seg på det fremste innen forskning, faglig utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Gjennom studiet skal studenten tilegne seg handlingskompetanse til å søke, kritisk vurdere og anvende relevante forskningsresultater. Handlingskompetansen oppnås ved å finne frem til og knytte relevant forskning til arbeidskrav i flere av emnene, samt at det stilles krav om anvendelse av forskning og utviklingsarbeider i vurderingsformen ved enkelte emner. Ansattes forsknings- og utviklingsarbeider inngår i studiets pensumlitteratur, samt at det legges til rette for at studenter kan delta i dette arbeidet under utdanningen.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Det benyttes både prosessorienterte, ferdighetsretta og kunnskapsprøvende vurderingsordninger i studiet for å stimulere og sikre kvalitet på læringsprosessen. Det er et variert utvalg av vurderingsordninger tilpasset læringsutbyttene i det enkelte emne med innslag av både gruppeeksamen og individuelle eksamensformer.

Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter foregår gjennom hele studiet, og inngår i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne arbeide som fysioterapeut (Lov om universiteter og høgskoler og forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning).

 

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap