HELSELED60 Årsstudium - lederutdanning inne helse- og omsorgstjenesten

Årsstudium - lederutdanning inne helse- og omsorgstjenesten

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Studiets oppbygging og innhold

Studiet har en praktisk fagprofil som innebærer en veksling mellom teoretiske og praktiske emner. Emnene skal gjøre kandidatene i stand til å være utviklingsorienterte, arbeide kunnskapsbasert, kunne samhandle og koordinere, samt arbeide systematisk med ledelse i kommunal helse- og omsorgstjenesten.

Et sentralt element i studiet er transformasjonen teori – praksis.  Dette oppnås først og fremst gjennom oppbygging av refleksjonskompetanse som et sentralt element i emnene.

Studiet er organisert i åtte emner, hvert på 7,5 studiepoeng. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og/eller enkeltvis, men det anbefales en progresjonen fra 1 til 8 hvor emnene tas i følgende rekkefølge:

1.       Ledelse av myndiggjorte medarbeidere og utvikling av personlige lederferdigheter

2.       Strategisk HRM kompetanseplanlegging, -ledelse og – utvikling

3.       Virksomhetens økonomistyring

4.       Samhandling, kommunikasjon og forhandlings kompetanse

5.       Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

6.      Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten

7.       Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

8.       Håndtering av konflikter og  kriser og i et ledelsesperspektiv for helse- og omsorgstjenesten

Oppdragsgiver bestemmer fritt når studiet skal starte og i hvilken rekkefølge emnene skal tas.

Studiemodeller
Årsstudium - lederutdanning innen helse- og omsorgstjenesten
Bakgrunn for studiet

En del av kompetanseløftet 2015 handlet om å møte kommunenes behov for styrket fokus på ledere som har kompetanse til å lede komplekse organisasjoner med myndiggjorte medarbeidere.

Etter at oppdraget fra Helsedirektoratet ble avsluttet, har samarbeidspartene videreutviklet det halvårige studiet til et årsstudium, som foruten de opprinnelige 4 emnene inneholder 4 nyutviklede emner, slik at studiet nå består av 8 emner á 7,5 studiepoeng.

 

Studiet består av emner innen organisasjonsteori, utvikling av egne lederferdigheter, juss og samhandling.  Emnene er bygd opp med løpende refleksjon over egen lederpraksis satt inn i en teoretisk sammenheng. Utdanningen gir relevant kunnskap om hvordan virksomheter i offentlig sektor, og spesielt i helse- og omsorgstjenestene, fungerer, hvordan ansatte i tjenestene samhandler med brukere og eksterne tjenester, samt hva som er effektiv ledelse innen sektoren.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om ledelsesteori og lederrollen i ulike kontekster og hvordan dette påvirker og utvikler egen lederpraksis
 • har kunnskap om rammeverket for de grunnleggende prinsippene for kommunal økonomi, økonomisk planlegging og budsjettering, økonomistyring og regnskap
 • har kunnskap om de mest sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten  
 • har kunnskap knyttet til lederkommunikasjon, krise- og konflikthåndtering 
 • har teoretiske og praktiske kunnskaper i å planlegge, gjennomføre og evaluere utviklings- og innovasjonsprosjekter i helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om kvalitetsbegrepet i offentlig tjenesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan videreutvikle eget lederskap og egne lederferdigheter ved bruk av refleksjon
 • kan ivareta økonomisk planlegging, styring og kvalitetsutvikling som en integrert og sentral funksjon ved lederrollen
 • kan reflektere over egen utøvelse av ledelse i ulike kontekster
 • kan samhandle både internt og med eksterne samhandlingspartnere
 • har ferdigheter i forhandlinger, konflikthåndtering og samarbeid
 • kan organisere prosjekter på en slik måte at man fremmer innovasjon

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har kjennskap til hvordan man legger til rette for kreativitet, nytenkning og innovasjon i organisasjoner
 • kan fatte beslutninger som gjelder rettigheter til brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester nedfelt i forvaltningslov og særlovgivningen
 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag i ulike kontekster
 • kan fatte beslutninger som gjelder rettigheter til brukere av kommunens helse- og omsorgstjenester nedfelt i forvaltningslov og særlovgivningen
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet gjennomføres som et oppdragsstudium i kommunene, enten i enkeltkommuner eller i kommuner som velger å samarbeide om gjennomføringen av studiet. Emnene kan tas uavhengig av hverandre og/eller enkeltvis, men det anbefales at progresjonen fra 1 til 8 følges der hvor ikke lokale forhold gjør at oppdragsgiver ønsker en annen progresjon. Hvert emne gjennomføres med to fellessamlinger over to dager med en obligatorisk gruppeoppgave som skal besvares og innleveres før oppmøte på andre samling.

Studiet er samlingsbasert og vil foregå på dagtid med en varighet av 7 timer per dag. Det knyttes en kursleder til hvert emne, i tillegg til foreleser. Kursleder spiller også en viktig rolle mht til å bygge en bro mellom teori og praksis i studiet. Studentene deles inn i basisgrupper som skal samarbeide mellom samlingene. Disse følges opp av kursleder.

Undervisningen vil være en veksling mellom forelesinger, individuelt arbeid og arbeid i grupper. Studiet vil være nært tilknyttet til studentenes praksis. Studiets oppgaver og refleksjoner vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer som ledere. Studentene vil gjennom gruppediskusjoner, arbeid med case og muntlige framlegg dele kunnskap og lære av hverandre, samt trene på leder kommunikasjon, dialog og formidling. Som en del av læringsprosessen er det i hvert emne en obligatoriske oppgave som skal løses mellom samlingene.  Det variere mellom individuelle oppgaver og oppgaver som skal løses i basisgruppene.

Praksis

Det er ikke lagt opp til praksis i studiet.

Målgruppe

Målgruppen er nåværende og potensielle ledere for virksomheter innen pleie- og omsorgssektoren.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Generell studiekompetanse eller realkompetanse på tilsvarende nivå.

Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studenten vil tilegne seg nødvendig kompetanse til å kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid, samspill mellom eget arbeidssted i kommunen og spesialisthelsetjenesten. Dernest vil kandidatene tilegne seg kompetanse som bidrar til å sikre rekruttering, godt arbeidsmiljø og rett ressursutnyttelse i virksomheten.

 

Utdanningen gir kompetanse til å arbeide med sentrale utfordringer innenfor ledelse i helse- og omsorgstjenesten. Studiet øker kandidatens forutsetninger for å delta i kvalitetsutvikling på eget arbeidssted. Sammen med annen relevant utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for lederstillinger og stillinger innenfor ulike deler av helse- og omsorgstjenestene i norske kommuner. Studiet kan, etter nærmere regler, inngå i frie bachelorgrader fra Høgskolen i Innlandet. 

I de tilfeller der studiet inngår i en bachelorgrad, vil det etter nærmere regler, kunne inngå som del av  opptaksgrunnlaget for videre studier på mastergradsnivå ved høgskoler og universiteter, inkludert Master i offentlig ledelse og styring (MPA) ved Høgskolen i Innlandet.

Internasjonalisering

Student- og lærerutveksling med utenlandske læreinstitusjoner er ikke relevant for dette studiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se   høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et fagmiljø med forskere, og undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Det å arbeide kunnskapsbasert vil være tema gjennom studiet.

Utgifter

Studiet gjennomføres som oppdragsstudium. 

Vurderingsformer

Det benyttes hjemmeeksamen både individuelt og i gruppe på 3 -5 personer. Vurderingsformene for det enkelte emnet fremgår av emnebeskrivelsene.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring