Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

8SHL775 Kvalitetsledelse i helse- og omsorgstjenesten

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle.

Emnets innhold

Rammeverket for kvalitet

 • Lean 
 • Coso 
 • ISO 
 • Forskrift om leiing og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten 

Kvalitetsledelse

 • Risiko- og sårbarhetsanalyser  
 • Metoder for kvalitetsmåling  

Prosessforbedring

 • Forebygging  
 • Avviksregistering og – håndtering 
 • Kvalitetssirkelen/ Deming sirkel (PDCA)  

Løpende forbedring og oppfølging

 • Internkontroll i helse- og omsorgstjenesten  
 • Medvirkning til kvalitetsforbedring  
 • Løpende forbedring /Demings sirkel  
 • Ledelsens gjennomgang/resultatvurdering  

Statistisk prosesskontroll

 • Variasjon i prosesser 
 • Serie- og kontrolldiagrammer 

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført emne ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om kvalitetsbegrepet i offentlig tjenesteyting generelt og i helse- og omsorgstjenesten spesielt  
 • har kunnskap om de viktigste prinsippene og begrepene i kvalitetsledelse. 
 • Har kunnskap om modeller og tilnærminger til kvalitetsarbeidet, som Lean, ISO og Coso. 
 • Har kunnskap om Forskrift om leiing og kvalitetsutvikling i helse- og omsorgstjenesten. 
 • Har kunnskap om metoder for registering og måling av kvalitet. 
 • Har grunnleggende kunnskap om statistisk prosesskontroll  

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan gjennomføre risiko og sårbarhetsanalyse 
 • kan utvikle relevante og vesentlige indikatorer for måling av kvalitet og metoder for måling av kvalitet 
 • kan anvende verktøy for praktisk kvalitetsarbeid i helse og omsorgssektoren 
 • har faglige forutsetninger for å delta i og lede kvalitetsarbeidet innenfor helse og omsorgssektoren  
 • kan utarbeide og tolke serie- og kontrolldiagrammer i statistisk prosesskontroll 

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har innsikt og metodekunnskap til å tilnærme seg kvalitetsbegrepet i egen organisasjon 
 • har utviklet kompetanse i kontinuerlig kvalitetsforbedring 

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Arbeidskrav

En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

Vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 10 virkedager etter siste samling.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell ( - )
10 Dag(er)
 • Alle

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
8SHL37151

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring