Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

8SHL575 Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Generell lovgivning og metode

 • Lovoversikt for helse og omsorgstjenestene
 • Personvern
 • Grunnleggende forståelse i bruk av rettskilder
 • Forvaltning av tjenesteutøvelse som har sitt grunnlag i lovverket
 • Personalledelse og jus

Særskilt lovgivning for helse- og omsorgstjenestene

 • Helsepersonelloven
 • Helse- og omsorgstjenesteloven
 • Pasient- og brukerrettighetsloven
 • Andre lover og de mest sentrale forskriftene

 

Lederes ivaretakelse av pasientens- og brukernes rettigheter

 • Rettsregler, rettigheter og plikter
 • Forholdet mellom profesjonsetikk og lovverk
 • Forvaltningen av rettigheter og ressurser
 • Taushetsplikt, opplysningsrett, opplysningsplikt og meldeplikt (forvaltning av utfordringer knyttet til problemstillingene)

 

Kvalitetskrav i utøvelsen av helse- og omsorgstjenester

 • Profesjonsansvar
 • Forsvarlighetskravet og verdighetskravet
 • Dokumentasjon og journal
 • Brukerrettigheter og klagehåndtering (sanksjoner og overprøving)

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har tilegnet seg følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Studenten:

 • har teoretisk innsikt i og forståelse av rammeverket for de grunnleggende prinsippene for utøvelsen av den juridiske tilnærmingsmåten
 • har oversikt over og innsikt i de sentrale lovene innenfor helse- og omsorgstjenesten
 • har kunnskap om hvordan loven innvirker på ledelse innenfor helse- og omsorgstjenester og som kan bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling og kvalitetsforbedring
 • har kunnskap om betydningen av pasientens rettigheter

Ferdigheter

Studenten:

 • kan gjennom lovverket ivareta pasienters rettigheter
 • kan dokumentere og arkivere hendelser på en forsvarlig måte
 • kan utøve tjenesten på en forsvarlig måte
 • kan ivareta brukermedvirkning
 • kan stille og analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål på bakgrunn av etablert juridisk metode
 • kan finne fram til rettskilder og argumenter som kan tillegges betydning når spørsmål skal løses

Generell kompetanse

Studenten:

 • har forståelse for konsekvenser av lovverket i utøvelsen av tjenesten
 • har evne til faglig samhandling med andre, til rettspolitisk tenkning og til formidling av faglig innsikt
 • har bevissthet på hva det innebærer at pasienter har rettigheter og helsepersonellet har plikter

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Arbeidskrav

En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

Vurdering

Hjemmeeksamen individuelt eller i gruppe med 3-5 deltakere over 10 virkedager etter siste samling.

Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.
Ved gruppeeksamen står alle deltakere i gruppa til ansvar for alt innhold i oppgaven.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe/Individuell (1 - 5)
10 Dag(er)
 • Alle

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for rettsvitenskap, filosofi og internasjonale studier