Statusmelding

Emnebeskrivelsen for valgt semester er ikke publisert enda. Her er den siste versjonen vi har tilgjengelig.

8SHL675 Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Innovasjonsarbeid – Organisasjon, kultur og ledelse

 • Perspektiver på innovasjon
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Innovasjonsledelse
 • Innovasjonskultur

Verdiskapende prosjektstyring – og ledelse

 • Formål med prosjekt
 • Deg som prosjektleder
 • Hvordan bygge gode prosjektteam
 • Sentrale aktører i prosjekt
 • Hva inngår i et prosjekt - styringsrammer
 • Prosjektgjennomføring – oppfølging og endring

Velferdsteknologi i praksis – perspektiver på teknologi i kommunal og helse og omsorgstjeneste

 • Lederes rolle og ansvar for velferdsteknologitjenester
 • Etiske perspektiver ved innføring av velferdsteknologi
 • Velferdsteknologi som tjenesteinnovasjon
 • Helhetlig tjenestemodell
 • Gevinstrealisering og drift

Samskaping - sosial innovasjon for helse og velferd

 • Medarbeiderdrevet innovasjon
 • Samhandlingsformer i helse- og omsorgstjenesten
 • Barrierer og motstand ved innføring av velferdsteknologi
 • Fra visjon til innovasjon – deg som innovasjonsleder

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har teoretisk kunnskap om perspektiver på innovasjon og leders rolle som kulturbygger og aktiv innovasjonsleder
 • har teoretisk kunnskap om innovasjonsarbeid som fenomen og prosess - fra idegenerering til implementering, gevinstrealisering og drift
 • har teoretisk kunnskap om samskaping som sosial innovasjon i helse og omsorgstjenesten
 • har teoretisk kunnskap om medarbeiderdrevet innovasjon
 • har kunnskaper om verdiskapende prosjekledelse i et innovasjonsperspektiv
 • har kunnskaper om perspektiver på velferdsteknologi og etiske utfordringer i arbeid med velferdsteknologi i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan lede prosesser for samskaping og innvolvering i og mellom nivåer
 • ta i bruk relevant verktøy for innovasjonsarbeid
 • har grunnleggende innsikt i praksisnær prosjektstyring- og ledelse
 • kan tilrettelegge for medarbeiderdrevet innovasjon på arbeidsplassen
 • har refleksjonskompetanse på etiske perspektiver knyttet til velferdsteknologi i kommunal helse og omsorgstjeneste
 • kan identifisere kulturelle fremmere og hemmere for innovasjonsarbeid og aktivt arbeide med egen lederadferd knyttet til rollen som innovasjonsleder
Generell kompetanse

Kandidaten:

 • har en helhetlig tilnærming til innovasjonsarbeid i helse og omsorgtjenesten
 • har grunnleggende kompetanse i prosjektledelse som verdiskapende og  situasjonsbestemt
 • har grunnleggende forståelse, kunnskap og ferdigheter til å styrke egen lederrolle og praktisere innovasjonsledelse i innovasjonsprosesser
 • har kunnskap om relevant innovasjonsverktøy knyttet til verdiskapende bruk av velferdsteknologi i helse og omsorgstjenesten
 • har grunnleggende forståelse for viktigheten av medarbeiderinvolvering og samhandling i innovasjonsarbeid
Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av to samlinger over to dager. På samlingene vektlegges teoretiske og praktiske undervisnings- og arbeidsformer som er kunnskapsbaserte og praksisnære. Denne «prakademiske» tilnærmingen bygges på en kollektiv erfaringslæring. Det vektlegges metodisk bruk av refleksjon, individuelt, gruppevis og i plenum. Oppgaveløsning med praktisk bruk av innovasjonsverktøy i grupper, diskusjoner, case og bruk av dialogisk metode i form av reflekterende team. Bruk av digitale virkemidler i undervisningen vil være supplerende og relevant fagstøttende læringsmateriell.

Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Arbeidskrav

En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

Vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe med inntil 3 deltakere over 10 virkedager etter siste samling.
Vurderes med graderte bokstavkarakterer A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe (2 - 3)
10 Dag(er)
 • Alle
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring