Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

8SHL475 Samhandling, kommunikasjon og forhandlingskompetanse

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Pasientforløp og samskaping

 • Kommunenes “sørge for” ansvar
 • Integrert og sammenhengende behandlingskjede
 • Koordinatorfunksjonen
 • Brukermedvirkning

Tverrfaglig samarbeid

 • Forebygging og folkehelse
 • Tverrprofesjonell samhandling
 • Ansvarsfordeling og organisering
 • Samarbeid med frivillige og pårørende

Kommunikasjon og forhandling

 • Dialog som grunnlag for utvikling
 • Kommunikasjon i saksbehandling og klageprosessene
 • Endring – og utviklingsarbeid
 • Forhandlingsteknikk

Ekstern samhandling

 • Tverrprofesjonelle team
 • Likeverdighet mellom samarbeidspartnere
 • Profesjonelle kulturforskjeller
 • Interkommunalt samarbeid

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om de til enhver tid gjeldende planer og myndighetskrav til samhandling mellom nivåene så vel som til samhandling mellom profesjonene og faggrupper innad, i helse og omsorgstjenestene.
 • har innsikt i kravene til god forvaltning
 • har kunnskap om hvordan pasienter og brukere skal involveres til å samhandle om tildeling og utførelse av helse- og omsorgstjenester.
 • har kunnskap om sentrale teorier innen kommunikasjon og forhandling

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan møte brukerne i dialog om tjenester og vedtak
 • kan initiere samhandling både tverrfaglig, tverrprofesjonelt, tverrsektorielt og på tvers av virskomheter
 • har ferdigheter i samhandling, kommunikasjon og forhandlinger

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • forstår konsekvenser av eget og andres verdigrunnlag
 • kan bidra til nytenking og i endringsarbeid

Arbeids- og undervisningsformer

Emnet består av to samlinger over to dager. I tillegg til forelesninger vil det på samlingene vektlegges refleksjon, diskusjoner, case, erfaringsutveksling og gruppearbeid. Mellom samlingene skal studentene jobbe med hjemmeoppgave i basisgruppe (se obligatoriske krav).

Arbeidskrav

En oppgave i basisgruppa mellom første og andre samling i emnet.

Vurdering

Hjemmeeksamen i gruppe med max 5 deltakere som bygger videre på besvarelsen fra oppgaven mellom første og andre samling. Innlevering av oppgaven vil være 10 virkedager etter siste samling. Vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
Bestått - Ikke bestått
Gruppe (2 - 5)
10 Dag(er)
 • Alle

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
8SHL48151

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for organisasjon, ledelse og styring