ÅRBRA Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv

Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et heltidsstudium med ukentlig undervisning på studiested Lillehammer.

Studiets oppbygging og innhold

Årsstudiet gir studentene grunnleggende innføring i reiseliv og arrangement som fenomen og næring, samt opplevelsesproduksjon.  Studentene får innsikt i sentrale begreper knyttet til bærekraft. Årsstudiet gir også innføring i basisemner som organisasjonsforståelse med fokus på små og mellomstore bedrifter, markedsføring, grunnleggende økonomiforståelse og prosjektledelse. Studentene vil også få kunnskap om hvordan vitenskapelige tekster er bygd opp, hvordan søke, finne og vurdere informasjon, referanseteknikk og hvordan skrive akademiske tekster.

Årstudiet i reiseliv og arrangement tilsvarer første studieår ved bachelorstudiet i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse. Studenter som etter avsluttet årsstudium ønsker å fortsette på bachelorutdanningen søker opptak via Samordna opptak, og vil få godkjent årsstudiet som første studieår i bachelorprogrammet dersom de kommer inn.

Studiemodeller
Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv
Bakgrunn for studiet

Reiseliv og arrangement er satsningsområder for Innlandet, Norge og internasjonalt. Mennesker søker meningsfulle opplevelser hvor reiseliv og arrangement er viktig. Årsstudium i reiseliv og arrangement i et bærekraftsperspektiv bygger på kompetanse utviklet de siste tiårene ved høgskolen og i regionen. Å utvikle og legge til rette for bærekraftige opplevelser gir økte verdier for besøkende, næringer og samfunnet. De aktørene som utvikler bærekraftige reiselivs- og arrangementstilbud, vil være de som lykkes i fremtiden. Dette studiet vil sette studentene i stand til å bidra i denne utviklingen.

Alle virksomheter, også innen reiseliv og arrangement, har et stort ansvar for å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Besøkende legger i større grad vekt på bærekraft når de velger reisemål eller opplevelser. Reiseliv og arrangement kan ses som et paradoks til bærekraft, i årsstudiet vil studentene få grunnleggende forståelse for noen av mulighetene og utfordringene dette medfører.

Gjennom årsstudiet vil studentene få grunnleggende kunnskap om reiseliv og arrangement som fenomen og næring. Studentene får innsikt i sentrale begreper knyttet til bærekraft i en reiselivs- og arrangementskontekst og basiskompetanse innen markedsføring, organisasjonsforståelse, økonomi og prosjektledelse. Studentene får også faglig kunnskap, praktisk erfaring og mulighet til å jobbe med praksisnære problemstillinger gjennom blant annet ekskursjon og case.

 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om bærekraftig reiseliv og arrangement som fenomen og næring, samt egenart og plass i samfunnet
 • har kunnskap om attraksjons- og opplevelsesproduksjon og hvordan virksomhetene kommuniserer og leverer sine produkter til markedet
 • har kunnskap om bærekraftsbegrepet i en reiselivs- og arrangementskontekst og hvordan vi kan legge til rette for bærekraftige opplevelser
 • har organisasjonskunnskap og økonomiforståelse
 • har kunnskap om hvordan man organiserer, arbeider i og leder prosjekter
 • kan oppdatere sin kunnskap innen fagområdet
 • har kunnskap om hvordan vitenskapelige tekster er bygd opp, kan søke og gjenfinne faglige tekster og relevant forskning og kan bruke dette som utgangspunkt for egen faglig skriving
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende kunnskap om organisasjonsmessige fenomener for å forstå det som skjer i organisasjoner
 • kan identifisere faktorer som har betydning for kundenes oppfatning av en meningsfull opplevelse og kan utvikle og planlegge for levering av reiselivs- og arrangementsprodukter
 • kan gjennomføre enkle økonomiske analyser som del av god økonomistyring
 • kan finne frem til kunnskapskilder og vurdere hva som er pålitelig informasjon samt anvende dette og enkle faglige verktøy i ulike arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan tilegne seg sentralt fagstoff og formidle dette skriftlig og muntlig
 • kan kommunisere med fagpersoner og representanter fra reiseliv og arrangement og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • kan planlegge og gjennomføre relevante arbeidsoppgaver og prosjekter individuelt og i grupper i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • kjenner til nytenkning og innovasjonsprosesser innen relevante fagområder
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet kombinerer teoretisk kunnskap fra ulike fagdisipliner med praksisnære undervisningsopplegg for at studentene skal være forberedt på arbeidslivet eller videre studier.

Studiet har varierte arbeids- og undervisningsformer. Ved siden av forelesninger bruker vi veiledning, case, ekskursjoner, seminarer og workshops i undervisningsopplegget.

Fagområdets internasjonale tilnærming fordrer at studentene kan tilegne seg fagstoff på norsk og engelsk og reflektere over internasjonale perspektiver. Undervisningsmetodene tar sikte på å fremme en helhetlig forståelse for ulike problemstillinger og utfordringer som gjør seg gjeldende på fagområdet. I tillegg til høgskolens faste undervisere vil det også bli benyttet forelesere fra næringslivet, offentlig sektor og andre forskningsmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

Praksis

Det legges opp til obligatorisk praksis i forbindelse med gjennomføring av et arrangement i emnet Attraksjons- og opplevelsesutvikling i første semester.

Målgruppe

Årsstudiet er en fin mulighet for de som ønsker å få en introduksjon til bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse. Studiet egner seg også for studenter som søker basiskunnskap i markedsføring, prosjektledelse, økonomiforståelse og organisasjonsfag i en dagsaktuell kontekst. Årsstudiet er også et godt tilbud til deg som har jobbet i næringen noen år og som ønsker mer formell kompetanse.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Årsstudiet gir grunnleggende kunnskap som etterspørres i næringslivet og offentlig sektor, også utenfor reiselivs- og arrangementssektoren.

Studenter som har tatt årsstudiet kan søke seg videre inn på Bachelor i bærekraftig reiselivs- og arrangementsledelse ved Høgskolen i Innlandet. Det gis da fritak for førsteåret i bachelorstudiet, slik at bachelorgraden kan oppnås på normert tid (tre år). Studenten kan også søke om å få innpasset årsstudiet, eller enkelte emner fra dette, i andre bachelorutdanninger.

Internasjonalisering

Fagdisiplinene som inngår i studiet er internasjonale forskningsfelt. Studentene vil bli kjent med internasjonale perspektiver gjennom forelesning, engelskspråklig pensum, internasjonale case og arbeidskrav med refleksjon over globale perspektiver. Undervisningen vil foregå på norsk, men deler av undervisningen kan legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og utveksling av vitenskapelig ansatte.

Det er ikke mulig å reise på utveksling som en del av årsstudiet.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider og bruke disse kildene inn i sine arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Faglærerne er aktive forskere som tar med seg forskningen sin inn i undervisningen og gir studentene innblikk i aktuelle forskningsprosjekter innen studiets ulike emner.

 

 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

I alle emner i studiet er det obligatoriske arbeidskrav. Det kan være i form av skriftlige innleveringer, muntlige presentasjoner, obligatorisk deltakelse på enkelte seminarer og/eller forelesninger. Dette vil variere fra emne til emne, og godkjenning av arbeidskrav er en forutsetning for å gå opp til eksamen.

Det brukes ulike eksamensformer, dvs. en blanding av skole- og hjemmeeksamen, og skriftlig og muntlig eksamen. Skoleeksamen er valgt på de emner som har et innføringspreg, og der målet er at studentene skal vise at de behersker grunnleggende begreper, perspektiver og resonnementer i faget. I enkelte innføringsemner der det legges vekt på kunnskap om utviklingsprosesser, gjennomføres evaluering som hjemmeeksamen eller lengre skriftlige arbeider.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring