B2ADK Bachelor i animasjon og digital kunst

Bachelor i animasjon og digital kunst

  • Number of credits
   180
  • Part-time/full-time
   Full-time
  • Start semester
   2023 Autumn
  • Language of instruction
   Norwegian
  • Campus
   Hamar
Introduction

Denne utdanningen passer for deg som vil gjøre virkelighet ut av dine ideer gjennom å skape bevegelse og spesialeffekter ved animerte historier, filmer, dataspill og reklame. Studiet gir en omfattende innføring i mekanikken og anvendelser av modellering, animasjon og digital kunst.

Det første studieåret har fokus på å utvikle breddekunnskap. Du vil få mulighet til å utvikle kunstneriske visjoner med grunnkurs i design, tegning, animasjon og produksjon. I løpet av 2. semester velger du mellom to fordypninger innenfor spesialiseringene:

 • 3D-kunst & generalisering
 • 3D-animasjon
 • Digital kunst & motion design

Dette er et fremtidsrettet studium der du som student vil få utfordret din kreativitet i grenseland mellom kunst og teknikk. Animasjon og digital kunst spiller en stadig større rolle i vår samtid og blir stadig viktigere innenfor utdanning, underholdning, kunst, industri og forskning. Animasjon og digital kunst er viktige elementer i alt fra dataspill, animasjonsfilmer, smarttelefoner, spesialeffekter i filmer og spill, digitale installasjoner, internettapplikasjoner, kunst, arkitektoniske og interaktive simuleringer, TV-reklamer og reklame på internett.

Programme structure and content

Første studieår gir grunnleggende kunnskaper i animasjon, spilldesign, pre-produksjon, systemtenkning i visuell kunstproduksjon, 3D-generalisering og digital kunst. De grunnleggende kunnskapene erverves gjennom utvikling av visuelle uttrykk, illustrasjon, tegning, fagteori, 3D-modellering, 3D-animasjon, utvikling og previsualisering (storyboarding, animatic) og produksjon.

Det første studieåret har fokus på å utvikle breddekunnskap innenfor de gitte fagfeltene.

Andre studieår fokuserer på å gi studentene anledning til fordypning innenfor to av tre forskjellige spesialiseringsområder.

I løpet av 2. semester velger studentene 2 fordypninger innenfor spesialiseringene:

 • 3D-kunst & generalisering
 • 3D-animasjon
 • Digital kunst & motion design

De tre spesialiseringsområdene fokuserer på følgende fordypningsområder:

3D-kunst & Generalisering 

 • 3D-Modellering  
 • 3D-Skulpturering 
 • Karakter- og objektrigging 
 • UV-mapping og teksturering 
 • Rendre bilder i 3D 

 

3D-Animasjon

 • Animasjonsteknikker 
 • Kroppsmekanikk 
 • Ansiktsanimasjon 
 • Menneskelig og dyreliknende animasjon
 • Karakteranimasjon 
 • Dramaturgi 
 • Historiefortelling 

 

Digital kunst & Motion Design

 • Digital tegning 
 • Konseptkunst utvikling 
 • Motion design 
 • Brukergrensesnitt- (UI) og brukeropplevelsesdesign (UX) 

 

Spesialiseringen 3D-kunst & generalisering fokuserer på modellering av 3D-objekter, både organiske og harde former, digital skulpturering, anatomi, modellering av 3D-miljøer, simuleringer, teksturering, rigging av skjelett til 3D-figurer og objekter for animasjon, lyssetting av 3D-rom/scener og rendering av bilder i høy kvalitet.

Spesialiseringen 3D-animasjon fokuserer på karakteranimasjon i 3D-rom, med ekstra vekt på karakter- og historieutvikling, ansikts- og stemmesynkronisert animasjon av høy kvalitet, animasjonsteori, tekniske ferdigheter i en 3D-animasjonsprogramvare og prosjektplanlegging.

Spesialiseringen Digital kunst & motion design fokuserer på utvikling av visuelt design i bevegelse (motion design), bruk av spillmotor til visualiseringsverktøy og konseptkunst med vekt på idéutvikling, karakterdesign i samspill med personprofil og historie, designtema, arkitektur, miljø, oppfattelse, overflatebehandling og representasjon i forhold til artefakter, organismer, skikkelser ol.

På 5. semester starter alle, uavhengig av spesialisering, på den avsluttende bacheloroppgaven som teller totalt 30 studiepoeng, og hvor grupper av studenter med ulik kompetanse fra utdanningene ved spillskolen, samarbeider og gjennomfører et felles prosjekt. Bacheloroppgaven går over to semestre, med 10 studiepoeng på 5. semester med fokus på «pre-produksjonsfasen» og 20 studiepoeng på 6. semester med fokus på «produksjonsfasen». Emnet avsluttes med innlevering av bacheloroppgave, muntlig eksamen og presentasjon av oppgaven på Spillskolens årlige utstilling Exhibition week.

I 6. semester vil også alle studenter ha et 10 studiepoengs-emne i entreprenørskap, personlig merkevarebygging og forberedelse til Spillskolens utstilling og Exhibition week.

Samtlige studenter får en breddekunnskap innen sin valgte fordypning, erfaring med produksjon og tverrfaglig gruppearbeid.

Studiets emnesammensetning og progresjon framgår under emneoversikten.

Studiet krever en stor innsats av studentene. For å være rustet for arbeidslivet innenfor dette fagområdet er det viktig at det settes av mye tid til eget studiearbeid. Det vil også være krav om ukentlige innleveringer i enkelte emner for at studentene skal ha den nødvendige progresjonen og komme på et høyt faglig nivå.

About the study

Bachelorstudiet i animasjon og digital kunst er en profesjonsutdanning med spesialisering i enten animasjon, 3D-modellering eller digital kunst. Studiet gir innføring i å kommunisere visuelt gjennom bilder og tegn i ulike medier. Det fokuseres på medienes visuelle, digitale og interaktive muligheter til utvikling av animerte kunstproduksjoner av både narrativ-, konseptuell- og informativ art.

Bachelor i animasjon og digital kunst bringer tradisjonelle teknikker innen blant annet historiefortelling, storyboarding, tegning og karakterdesign sammen med ny teknologi innenfor interaktive medier og digital visualisering. Gjennom bruk av digital teknologi kan man skape animasjon, 3D- og 2D-visualisering som kommuniserer og iscenesetter ideer, frembringer nye opplevelser og erfaringer, og på den måten formidler interaktivitet som ikke er mulig i andre tradisjonelle medier.

Animasjon og digital kunst spiller en stor rolle i samtiden og vil videre i framtiden spille en enda større rolle innenfor læring og utdanning, underholdning, kunst, industri og vitenskap. Animasjon og digital kunst er viktige elementer i alt fra dataspill, tegnefilm, mobiltelefoni, spesialeffekter til film og spill, digitale installasjoner, internettapplikasjoner, kunst, arkitekturisk- og interaktive simuleringer, reklame på tv og internett.

Digital kunst og animasjon er kunstneriske praksiser som benytter digital teknologi som en essensiell del av de kreative prosesser. Animasjon har hovedfokus på å skape uttrykk og bevegelser i 3D, 3D-generalisering i å framstille karakterer, objekter og verdener realistisk og stilisert. Digital kunst har fokus på å produsere data-genererte billedspråk gjennom blant annet "motion design", illustrasjoner og konseptkunst, ved å framstille to- eller tredimensjonale uttrykk.

Studiets intensjon er å utvikle studentene sine evner til helhetstenkning, og til å gi dem en sammensatt forståelse av animasjon og digital kunst som verktøy og metode for problemløsning tilknyttet et bredt felt av arbeidsoppgaver.

Studiet samarbeider med det offentlige, lokalt og nasjonalt næringsliv, samt Hamarregionen Utvikling som bistår studentene i å skape egne arbeidsplasser. Gjennom hele studiet er det også fokus på egen varemerkebygging for å styrke studentens muligheter når de skal ut i arbeidslivet, enten som arbeidstaker eller som entreprenør med egen bedrift.

Mot slutten av hvert skoleår, arrangerer Spillskolen en egen utstilling av studentarbeider, "Exhibition week", som går over flere dager.  Alle studenter skal vise et utvalg av sine arbeider. Exhibition week er en fremvisning av studentenes eget arbeid og er åpent for alle som ønsker å få et innblikk i hva som produseres på Spillskolen. Det er en gylden mulighet for studentene til å vise frem sine ferdigheter til industrien. På arrangementet vil det også være en egen fremvisning av studentarbeid fra 1. og 2. klasse, og i alle emner hvor studentene produserer visuelt arbeid, er det fokus på å ferdigstille arbeid for fremvisning.

Learning Outcome

En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Learning outcome - Knowledge

Kandidaten

 • har kjennskap til den historiske utvikling bak dagens animasjonsformer, digitale kunstuttrykk og medie- og kommunikasjonssamfunn
 • har kunnskap om og 3D-animasjon knyttet opp mot spill, film og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om 3D-modellering og rigging for produksjon av innholdskomponenter til spill, film og interaktive produksjoner
 • har kunnskap om produksjon knyttet til kunstrelaterte digitale og interaktive medieprodukter
 • har kunnskap om kritisk tenkning, kommunikasjon og problemløsning knyttet til estetiske kunst- og interaktive produkter
 • kjenner til nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid og kunstnerisk utviklingsarbeid med relevans for animasjon og digital kunst, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
Learning outcome - Skills

Kandidaten

 • kan beherske og anvende relevante faglige verktøy, metoder og teori innenfor design, tegning, modellering, komposisjon, dramaturgi, enkel lydsetting og videoredigering, motion design, 3D-modellering og 3D-animasjon
 • kan beherske designprosesser fra ide til ferdig produkt
 • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid som ligger til grunn for animasjonsproduksjon og interaktive estetiske produksjoner
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til relevant forsknings- og utviklingsarbeid, kunstnerisk utviklingsarbeid og annet profesjonelt aktuelt fagstoff
 • kan beherske kritisk tenkning, fagspesifikk logikk, kommunikasjon og problemløsning kan arbeide skapende med kunstfag/animasjon i problemløsning
Learning outcome - General competence

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, og kan bidra i et profesjonelt fellesskap
 • kan inspirere til og legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres
 • kan formidle sentralt fagstoff muntlig og skriftlig, delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
Teaching and working methods

Undervisningen er basert på forelesninger, skapende øvelser i praksisfeltet, kollokvier / gruppearbeid, presentasjoner og selvstudium. Det gjøres bruk av e-læringssystemet Canvas gjennom hele studiet.

De fleste emner er praktisk anlagt med betydelig vekt på oppgaveløsning og problembasert læring og inneholder obligatoriske arbeidskrav både individuelt og i gruppe. 

Obligatorisk frammøte er knyttet til laboratoriearbeid og forelesninger, nærmere presisert i undervisningsplanene til det enkelte emnet. Alle obligatoriske oppgaver av praktisk og teoretisk art skal være fullført innen fastsatte datoer ifølge oppgavesettet. På generelt grunnlag er beståtte obligatoriske oppmøte- og arbeidskrav i et emne, gyldig i 12 måneder fra avlagt eksamen. Studenter som ønsker å ta opp eksamener utover 12 måneder etter avsluttet eksamen i samme emne, må normalt gjøre de obligatoriske oppmøte- og arbeidskravene igjen. Vurdering og veiledning er en viktig del av læringsprosessen. Ved planlegging og utførelse av arbeid skal det være kontinuerlig kontakt mellom student og faglærer.

I tillegg til organisert undervisning og veiledning, skal studentene tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt gjennom selvstudium. Studentene har selv ansvar for å følge opp eget studium.

Studentene må kjøpe inn noe privat tegneutstyr og liknende der dette er aktuelt. Utgifter i forbindelse med eventuelle ekskursjoner må betales av studenten selv.

Studiets egenart er basert på bærbart datautstyr. Bærbar pc og programvare er en forutsetning for å kunne følge alle emner på studiet. Det forventes at studentene har egen bærbar pc i henhold til en gitt kravspesifikasjon, samt oppdatert programvare. Høgskolen er behjelpelig med råd vedrørende anskaffelse av pc og programvare på forespørsel.

Target group

Målgruppen for studiet er primært søkere med interesse for animasjon, 3D-visualisering, storytelling, digital kunst, visuell innholdsproduksjon for spill, interaktive opplevelser og utvikling av digitale medier. Studiet vil passe for kreative studenter som ønsker å fokusere på bruk av ulike teknologier, og de som har ønske om å utvikle sine ferdigheter innen produksjon av digital animasjon, 3D-grafikk, kunst og design, samt de som vil utvikle sin forståelse for produksjonssystemer innen digital innholdsproduksjon.

Admission requirements

Higher education entrance qualification - Regulations for Admission to Higher Education §2

Opptakskrav til bachelor i animasjon og digital kunst består av tre deler som alle må være bestått:

 1. Generell studiekompetanse / godkjent realkompetanse
 2. Bestått opptaksprøve. Informasjon om opptaksprøven publiseres på https://www.inn.no/studier/vare-studier/bachelor-i-animasjon-og-digital-kunst/opptaksprove/
 3. Intervju (i tilfeller hvor komiteen trenger mer informasjon for å vurdere opptaksprøven kan søkere kalles inn til intervju)
Admission ranking
Applicants to the program are ranked in accordance with the Regulations for Admission to Higher Education §7
Career prospects and further studies

Studiet Bachelor i animasjon og digital kunst, er først og fremst innrettet mot opplevelsesindustriens ulike virksomhetsområder. Dette vil i første rekke være arbeid knyttet til utvikling av innholdskomponenter til animasjoner, spill, film og multimedia-applikasjoner. Det vil også bli lagt til rette for at kunnskapen skal kunne brukes i andre sammenhenger, blant annet i industrien og offentlig sektor gjennom spillifiseringsprosjekter og mer teknisk 3D-modellering og visualisering. Utdanningen gir også kunnskaper som kan danne basis for fortsatt arbeid innenfor utdanningssektoren og i forsknings- og utviklingsarbeid.

Studiet gir kompetanse i å kombinere relevante digitale verktøy, teknikker, metoder, uttrykksformer og konsepter i relasjon til skapende prosesser i kunst- og designproduksjonen. Studiet gir en god fordypning innenfor et fagområde, men samtidig en breddekunnskap for å gjøre studentene mer attraktive for arbeidslivet og rustet til den teknologiske fremtiden.

Bachelor-utdannelsen kan videreføres med en Mastergrad i Spillutvikling og interaktiv simulering, samt et toårig teoretisk masterstudium i digital kommunikasjon og kultur på Høgskolen i Innlandet. Det er også mulig å ta relevant videreutdanning i utlandet og ved nettstudier innenfor animasjon, 3D-modellering og det digitale kunstfeltet.

Internationalisation

I studiet er det lagt til rette for opphold ved en utdanningsinstitusjon i utlandet i 6. semester. Studieoppholdet må være forhåndsgodkjent av høgskolen, slik at emnene kan innpasses i studiet.

Studenter som skal reise på utveksling 6. semester tar emnet ADK2000 Forprosjekt utveksling i stedet for ADK2900 Bacheloroppgave. ADK2000 Forprosjekt utveksling avsluttes på høsten 5. semester, slik at studenter som skal reise på utveksling har mulighet til å fullføre 150 studiepoeng før de reiser ut.

Studenter anbefales å reise på utveksling i 6. semester. Det er imidlertid også mulig å reise på utveksling i 3., 4. eller 5. semester. Forutsetningen er at partneropplegget er forenelig med studieprogrammet ved Hinn, slik at studenten ikke får faglige hull ved å utveksle.

Studiets 2. og 3. studieår er tilrettelagt for internasjonale studenter. Undervisningen i alle emner på disse semestrene kan holdes på engelsk.

Research based teaching

Studiet holdes oppdatert ved å bruke ny forskningslitteratur og metoder.

Studentene har mulighet til å jobbe med interne og eksterne aktører med forskning og utviklingsprosjekter tilknyttet bacheloroppgaven og i enkelte emner.

Expenses

Semesteravgift

Assessment methods

Det benyttes graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter. Det benyttes varierte vurderingsformer, både skriftlige individuelle skoleeksamener og individuelle og gruppebaserte mappevurderinger.

For praksisrettede emner er beståtte obligatoriske arbeidskrav kun gyldig opp til 12 måneder etter avsluttet semester. Studenter som ønsker å ta opp en eksamen i et emne, 12 måneder etter at de har bestått de obligatoriske arbeidskravene, er nødt til å bestå disse på nytt. Se hver emnebeskrivelse for hvor dette kravet er gjeldende.

Faculty
Faculty of Audiovisual Media and Creative Technologies
Department
Department of Game Development - The Game School