VUBØK Påbygging i bærekraftsøkonomi

Påbygging i bærekraftsøkonomi

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
Introduksjon

Studiet er  en grunnutdanning på 60 studiepoeng, organisert som et samlingsbasert deltidsstudium over to år.

Det vil normalt være fire-fem samlinger over to dager per semester. Det er obligatorisk frammøte til undervisningssamlingene, som gjennomføres på Høgskolesenteret på Kongsvinger. Det er obligatorisk frammøte på undervisningssamlingene i de fleste emnene i studiet. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er bygd opp med sju obligatoriske emner av 7,5 studiepoeng. Det siste emnet på 7,5 studiepoeng er valgfritt. Emnet skal være innenfor det økonomisk-administrative fagområdet. Timeplanmessig legges det kun til rette for ett valgemne: Prosjektledelse. Studenter som ønsker å ta et annet valgemne kan velge mellom andre emner som gjennomføres på Bachelor i bærekraftøkonomi eller eventuelle andre grunnutdanninger som tilbys på Kongsvinger i det aktuelle semesteret. Eksempelvis kan det være aktuelt å bruke valgemnet som en mulighet til å oppnå anbefalte forkunnskaper til emner som kommer senere i Påbygging i bærekraftøkonomi. Det vil også være mulig å søke om innpassing for valgemnet på grunnlag av relevant emne fra tidligere utdanning. 

Bakgrunn for studiet

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stor ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Forbrukere stiller i stadig større grad krav til virksomheters samfunnsansvar.

Virksomheter ønsker som skal bidra til en bærekraftig utvikling er også avhengige av bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Det er dermed behov for å innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordingene heller enn en del av problemet. Samtidig rapporterer virksomhetene om et økende og udekket behov for ansatte med en utdanningsbakgrunn som gir en kombinert kompetanse innen økonomi og bærekraft. Studiet retter seg mot personer som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialiert kompetanse innenfor bærekraft. Ferdige kandidater skal kunne være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftutfordringenen på alvor. 

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om hvordan virksomheter kan utøve sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftmål
 • har kunnskap om hvordan virksomheter organiseres og ledes slik at de understøtter innovasjons- og endringsprosesser for bærekraft
 • har kunnskap om hvordan forbrukere kan påvirkes til å ta bærekraftige valg
 • har kunnskap om hvordan virksomheter utvikler bærekraftige strategier og forretningsmodeller 
 • har kunnskap om bærekraftregnskap og samfunnsansvarsrapportering, samt rammebetingelser som kan påvirke virksomheters muligheter og insentiver til å finne bærekraftige løsninger
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid som gir ulike perspektiver på bærekraftutfordringer innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan innhente, sortere og vurdere relevant informasjon som grunnlag for analyser av virksomheters bærekraftproblemer
 • kan anvende relevante teorier og modeller for å analysere virksomheters bærekraftproblemer, samt foreslå løsninger på disse
 • kan integrere ansvarlighet og bærekrafthensyn i virksomheters forretningsmodeller og praksis
 • kan bidra i virksomheters arbeid med bærekraftregnskap og samfunnsansvarsrapportering
 • kan framstille fagstoff, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både muntlig og skriftlig
Generell kompetanse

Kandidaten

 • er bevisst egne verdier og hvordan dette påvirker egen adferd og beslutninger
 • viser evne til ansvarlighet, kritisk tenkning og etisk refleksjon
 • har grunnlag for å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for virksomheten og samfunnet
 • kan samarbeide i ulike kontekster og på tvers av fagområder for å fremme virksomhetens innovasjons- og endringprosesser for bærekraft 
 • kan kommunisere med virksomhetens interessenter om bærekraftutfordringer- og løsninger, både muntlig og skriftlig
Arbeids- og undervisningsformer

Studiet starter med en felles obligatorisk oppstartsamling hvor studentene får en innføring i sentrale bærekraftsutfordringer og det vitenskapelige faktagrunnlaget rundt de miljømessige og sosiale utfordringene verden står overfor. Oppstartsamlingen gir også en innføring i lærings- og kommunikasjonsteknologien som benyttes i studiet, samt en oversikt over de ulike fagområdene/emneområdene som inngår i studiet og sammenhenger mellom disse. Det legges også vekt på at studentene skal bli kjent med hverandre og lære å samhandle i en faglig sammenheng gjennom praktiske samarbeidsoppgaver. 

Undervisningen i emnene omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor digitale læringsressurser (herunder streamede forelesninger), oppgaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. Undervisningsmetodene vil variere mellom emnene, med utgangspunkt i emnenes egenart.  I hvert emne vil det normalt gjennomføres 20-24 timer undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger per emne på 7,5 studiepoeng. Undervisningen vil normalt organiseres i 2-dagers samlinger, hvor det vanligvis undervises i to emner per samling (ett emne på 15 studiepoeng i første semester). Unntaksvis vil det kunne være samling på 1 dag eller 3 dager. I de fleste av emnene er det obligatorisk å møte på undervisningssamlingene. 

Undervisningen som foregår på samlingene vil kun gjennomføres i sanntid på Høgskolesenteret i Kongsvinger, dvs. at de ikke vil streames eller overføres via videokonferanse. Også i emner hvor det ikke er obligatorisk undervising oppfordres studentene til å møte på samlingene. 

Forventet arbeidsinnsats i studiet per uke er 19-22,5 timer per uke i studieåret. Det tilsvarer 750-900 timer per studieår for en en deltidsstudent.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er personer som har økonomisk-administrativ utdanning fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Studiet tilbys på deltid og er på denne måten tilrettelagt for personer som er i jobb. Det gjøres oppmerksom på at undervisningsamlingene i stor grad er obligatoriske. Man vil derfor ha behov for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at man kan delta i undervisningen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

I tillegg minimum 60 studiepoeng i økonomisk-administrative fag. 

Det stilles ikke formelle krav til emnesammensetningen i den tidligere økonomisk-administrative utdanningen, men det anbefales at den tidligere økonomisk-administrative utdanningen inneholder grunnleggende emner i regnskap, bedriftsøkonomi/økonomistyring, markedsføring, organisasjonsfag og strategi. Dette fordi emnene i Påbygging i bærekraftøkonomi bygger på at man har forkunnskaper på disse områdene, enten gjennom tidligere studier eller gjennom at man har opparbeidet seg en realkompetanse. Søkere som mangler forkunnskapene på ett eller flere av disse områdene bør vurdere å ta disse emnene først eller lese seg opp på det aktuelle området på forhånd. 

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Utdanningen tar sikte på å gi deg som allerede har kompetanse innen økonomisk-administrative fag en påbygning innen bærekraftsfag, og på den måten gi deg et ekstra kunnskapsmessig bein å stå på. Kombinasjonen av din nåværende ekspertise innen økonomisk-administrative fag og den nye kompetansen du tilegner deg i studiet vil sette deg i stand til å kombinere de to fagområdene i arbeidet med å drive organisasjoner, slik at du kan hjelpe organisasjonene du arbeider i eller med til å kombinere fokus på lønnsomhet (økonomisk bærekraft) med fokus på miljømessig og sosial bærekraft.

Internasjonalisering

Alle fagdisiplinene som inngår i studiene er internasjonale forskningsfelt. Internasjonale forhold inngår som en del av virksomheters rammebetingelser og belyses fra ulike perspektiver gjennom emnene i studiet.  Det benyttes engelskspråklig pensum  i flere av emnene selv om undervisningsspråket ellers er norsk, både i form av internasjonale lærebøker og vitenskapelige artikler. Deler av undervisningen vil legges om til engelsk i forbindelse med gjesteforelesninger og
utveksling av vitenskapelig ansatte.

Det er ikke aktuelt med utvekslingsopphold som del av studiet. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikke avanserte søk, kildekritikk, referanseteknikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet tilbys av et fagmiljø som forsker innenfor de ulike delene av det økonomisk-administrative fagområdet, samt de spesialiserte emnene innenfor bærekraft. Studentene vil møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Dette gjelder særlig i de spesialiserte bærekraftsemnene, hvor forskningsområdene er i rask utvikling både ved Høgskolen i Innlandet, nasjonalt og internasjonalt. Studentene får opplæring i akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. I noen av emnene benyttes undervisningsmetoder basert på undersøkende prosesser. 

Vurderingsformer

Arbeidskrav:

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere læringsutbytter som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varierer og tilpasses læringsutbytter, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), øvelser på skolen, prøveeksamener, presentasjoner, flervalgsprøver, medstudentrespons, med mer.  I de fleste emnene vil det være krav om frammøte på undervisningssamlingene på Høgskolesenteret i Kongsvinger (se emnebeskrivelsene for det enkelte emnet). Grunnen til obligatorisk frammøte er at læringsutbyttene i emnet ikke kan oppnås uten at man er tilstede i undervisningen. Disse læringsutbyttene på emnenivå er også nødvendige for å oppå studiets overordnede læringsutbytter. Det gjelder særlig en del ferdighetsutbytter, samt generell kompetanse knyttet til samarbeid, prosessorientert arbeid og muntlig presentasjon.  

Eksamen;

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er hjemmeeksamen og semesteroppgave. Det er gruppeeksamen i Innovasjonsprosesser for bærekraft. Øvrige eksamener er individuelle. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut i fra deres egenart og læringsutbytter, samt overordnede læringsutbytter i studiet. For valgemne vil eksamensformen variere med valg av emne. 

Eksamensformen og karakterskalaen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Alle skoleeksamener avlegges på Høgskolesenteret på Kongsvinger. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag