GRESAF1000 Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

  • Studiepoeng
   15
  • Undervisningssemestre
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
  • Forkunnskapskrav

   Ingen spesielle krav.

Emnets innhold

Etikk:

 • Etikkens univers - autonomi og ansvar
 • Individuelt ansvar og samfunnsansvar
 • Etikkens grunnbegreper - Jus, etikk og moral
 • Etikk og begrunnelser - røde flagg og etisk blindhet
 • Etiske prinsipper - det formale likhetsprinsippet, offentlighetsprinsippet
 • Etiske teorier - utilitarisme, pliktetikk og dydsetikk

 Samfunnsansvar og bærekraft:

 • Organisasjoner som aktører

           - I hvilken grad kan organisasjoner betraktes som moralske aktører
           - Hva det vil si at virksomheter har samfunnsansvar

 • FNs bærekraftsmål  
 • Perspektiver på samfunnsansvar og bærekraft
 • Interessentteorien - fra shareholder til stakeholder
 • Sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • Bærekraft - den triple bunnlinjen
 • Indikatorer for bærekraft
 • Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon (inkl. trender for bærekraft)
 • Saksinnsalg av bærekraftige forretningsmodeller
 • Verktøy for samfunnsansvar - rapportering og sertifisering
 • Implementering av samfunnsansvarstiltak

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan gjøre rede for etiske grunnbegreper, -prinsipper og -teorier 
 • kan gjøre rede for FNs bærekraftsmål og ulike perspektiver på bærekraft
 • kan gjøre rede for perspektiver på samfunnsansvar, samt sentrale teorier og verktøy for samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for bestemte moralske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til ulike aspekter ved privat, frivillig og offentlig virksomhet
 • kan gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet
 • kan gjøre rede for konsepter, teorier og rammeverk for bærekraftige forretningsmodeller og kan relatere disse til virksomheters samfunnsansvar
 • kan gjøre rede for hvordan man kan jobbe for å fremme bærekraftig innovasjon i forretningsmodeller
Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende sine kunnskaper innen etikk og samfunnsansvar til å 
  • identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner
  • foreslå begrunnede løsninger på etiske og miljømessige problemstillinger
 • kan analysere og formulere utfordringer på en måte som gjør det klart hva som moralsk sett er på spill i dem
 • kan bruke relevante rammeverk for å belyse sentrale mekanismer og praksiser som fremmer eller hindrer økonomisk, sosial og miljømessig måloppnåelse
 • kan drøfte og bedømme virksomheters arbeid innen samfunnsansvar/bærekraft ut i fra et sett av begreper, teorier og rammeverk om forretningsmodeller og samfunnsansvar
 • kan drøfte sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet i konkrete situasjoner og vurdere i hvilke situasjoner man kan oppnå begge målsetting
 • kan drøfte og vurdere forretningsmodeller fra et bærekraftsperspektiv, samt anvende verktøy for bærekaftig innovasjon i forretningsmodeller
Generell kompetanse

Studenten

 •   kan analysere og kritiske reflektere over relevante faglige og praktiske problemer knyttet til ansvar og lønnsomhet
 •   kan anvende sine kunnskaper om forholdet mellom ansvar og lønnsomhet til å gjennomføre organisasjonsendringer
 •   kan håndtere etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller («profesjonsetikk»)
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor læringsressurser på høgskolens læringsplattform, oppgaveløsing og samlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. Emnet bygger på en prosesslæringstankegang der studentene arbeider med caseoppgaver og anvender nye teorier og modeller på samlingene. Praktiske øvelser er viktige for å oppnå emnets læringsutbytter. Deltakelse på samlingene er derfor obligatorisk. 

Arbeidskrav
 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnets underviste timer (på samlinger).  
 • Et skriftlig arbeidskrav i gruppe på inntil fire personer. 
 • En muntlig presentasjon i gruppe på inntil fire personer. 
 • Innlevering av semesteroppgave til veiledning (individuell). 
Vurdering

Skriftlig, individuell semesteroppgave. 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Oppgave
ECTS - A-F
Individuell
 • Alle
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
OLA1008 Etikk og samfunnsansvar
7,5
3REG370 Etikk og samfunnsansvar
7,5
SREG370 Etikk og samfunnsansvar
7,5
3REV330 Etikk og kommunikasjon
7,5
SREV330 Etikk og kommunikasjon
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag