BØK1003 Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Kongsvinger
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalt: KORG100 Organisasjonsforståelse eller tilsvarende

Emnets innhold
 • Miljøpsykologi og organisasjoner
 • Organisasjonspsykologi
 • Ledelse
 • Grønne organisasjonsendringer
 • Miljøledelse
 • Samarbeid for bærekraftig utvikling
 • Miljøvennlig atferd på arbeidsplassen

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om prosesser som påvirker til en bærekraftig utvikling av bedrifter og organisasjoner
 • har kunnskap om relevante aspekter ved organisasjonspsykologi knyttet til klima og miljø
 • har kunnskap om ledelse av grønne organisasjonsendringer, samt kjennskap til fagfeltet miljøledelse
 • har kjennskap til hvordan man kan legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner for å fremme en bærekraftig utvikling
Ferdigheter

Studenten

 • kan foreslå og gjennomføre tiltak som legger til rette for mer miljøvennlige valg og bærekraftig atferd på arbeidsplassen
 • kan gjennomføre en kartlegging av ulike bestanddeler i en bærekraftig organisasjonskultur
Generell kompetanse

Studenten

 • kan delta i muntlige diskusjoner om aktuelle problemer knyttet til bærekraftige organisasjoner og ledelse av grønne organisasjonsendringer, samt samarbeide med andre om problemløsning
 • kan framstille relevant fagstoff både muntlig og skriftlig
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisniningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. På undervisningssamlingene vil det være både forelesninger og gruppearbeid/gruppediskusjone/gruppepresentasjoner, hvor det forventes aktiv deltakelse fra studentene. Oppmøte på undervisningssamlinger og samarbeid med andre studenter er en forutsetning for å oppnå emnets læringsutbytter. 

Arbeidskrav
 • Obligatorisk frammøte i 75% av emnet underviste timer (samlinger). 
 • Gjennomføring av og skriftlig rapportering på prosjekt/kasusarbeid i gruppe på inntil tre studenter. 
Vurdering

7 dagers skriftlig, individuell hjemmeeksamen (essay). 

Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Individuell
7 Dag(er)
 • Alle
100%
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
ENK1001 Miljøpsykologi - ledelse av grønne organisasjonsendringer
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for psykologi