V2SPP Videreutdanning i spesialpedagogikk

Videreutdanning i spesialpedagogikk

  • Studiepoeng
   30
  • Heltid/deltid
   Deltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Hamar
Introduksjon

Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng. Studiet går over to semester.  

Studiets oppbygging og innhold

Studiet i spesialpedagogikk er inndelt i 2 emner som skal gi studentene en grunnleggende innføring i fagområdet. Studiet går på deltid over to semestre.   

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Studiet i spesialpedagogikk er et skole- og barnehagerelatert studium og bygger på den spesialpedagogiske fagkunnskapen i grunnskolelærerutdanningen, barnehagelærerutdanningen, og/eller faglærerutdanningen. Studiet er begrunnet i Opplæringsloven 2024, som gir barn, elever og voksne rett til spesialundervisning, dersom de ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære undervisningstilbudet. Samt retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagelovens § 31, 2020. Retten til spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning bygger slik på et likeverdighetsprinsipp, slik at det enkelte barn, den individuelle elev og lærling mottar et opplæringstilbud i samsvar med evner og forutsetninger for å lære, med hjemmel i henholdsvis opplæringslovens § § 5-7, 5-1.

Studiet har en klar profesjonsorientert profil, som ivaretar de etiske forpliktelsene til en lærers yrkesutførelse, og gir studentene forståelse for ideologiske og politiske perspektiver, samt kunnskap om faget knyttet til spesialpedagogiske arbeidsmetoder for å imøtekomme kravet til et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud.

Læringsutbytte

Etter fullført studium skal kandidaten ha tilegnet seg følgende læringsutbytte:

Kunnskap
 • Kunnskap om lovverk, retningslinjer og prinsipper for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning i en inkluderende kontekst
 • Kunnskap om individuelle lærevansker og lærevansker i et kontekstuelt perspektiv
 • Kunnskap om hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges ut fra barnets/ elevenes individuelle forutsetninger for læring og deltakelse i et fellesskap   
 • Kunnskap om arbeidsmetoder og tiltak for å forebygge lærevansker, samt  arbeidsmetoder og tiltak for å fremme læring.
 • Kunnskap om kartlegging av individuelle kunnskaper og ferdigheter, samt kunnskap i vurdering av barnehagen/skolen som organisasjon for å fremme barnets eller elevens læringsmuligheter 
 • Kunnskap om veiledning og foreldresamarbeid, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Ferdigheter
 • Ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og vurdere spesialpedagogisk hjelp for barn og spesialundervisning for elever i grunnskole og videregående utdanning ut fra deres individuelle behov  for tilpasset opplæring i en inkluderende kontekst
 • Ferdigheter i å kunne anvende og vurdere ulike kartleggingsverktøy, samt analysere læringsmiljøet i forhold til hva som hemmer og fremmer et barns eller en elevs læringsmuligheter
 • Ferdigheter i å vurdere arbeidsmetoder, tilrettelegge læringsmiljøet og gjennomføre tiltak i et forebyggende og utviklende perspektiv, for å fremme et barns eller en elevs læring 
 • Ferdigheter i å planlegge og å gjennomføre veiledning, foreldresamarbeid, tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
Generell kompetanse
 • Kompetanse i kartlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av opplæring og undervisning for et barn eller en elev med særskilte opplæringsbehov, ut fra etiske og pedagogiske retningslinjer for læring og deltakelse i et inkluderende fellesskap der mangfold blir verdsatt
 • Kompetanse i å reflektere over egen yrkesutøvelse i forhold til etiske, faglige og organisatoriske differensierte tiltak og arbeidsmetoder både på individ, gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kompetanse i å involvere, veilede og samarbeide med foresatte og ulike hjelpeinstanser for å fremme et barns eller en elevs rettigheter til et likeverdig og inkluderende opplæringstilbud
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisnings- og læringsformene i studiet har sitt fundament i de overordnede læringsutbytteformuleringene for studiet. Studiet i spesialpedagogikk er praksisorientert, dvs. at forholdet mellom fagkunnskap og praksis er et gjennomgående tema. Det vil bli lagt opp til ulike undervisnings- og læringsformer: Forelesninger, litteraturstudier, individuelt arbeid, gruppearbeid, seminarer med framlegg, bruk av høgskolens e-læringsplattform.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er lærere i barnehage og skole som ønsker mer spesialpedagogisk kompetanse.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng

Opptakskravet er bestått lærerutdanning, barnevernspedagogutdanning eller bachelorgrad på minst 180 studiepoeng med faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innen pedagogikk.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studentene skal gjennom studiet kvalifisere seg for spesialpedagogiske oppgaver knyttet til tilpasset opplæring for barn, unge og voksne i barnehage, skole eller institusjoner.

Internasjonalisering

Studiet har et internasjonalt perspektiv i kraft av faglig innhold.

Informasjons- og kildekompetanse

Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Plagiering er å fremstille andres arbeid som sitt eget og det anses som fusk når korrekt kildehenvisning ikke angis.

Høgskolebiblioteket tilbyr kurset "Kilder og kildebruk" til alle nye studenter. Kurset gir følgende læringsutbytte: man kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

man kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse

En deloppgave i informasjonskompetanse vil være en del av et obligatorisk arbeidskrav.

Vurderingsformer

Skriftlig og muntlig vurderingsform vil bli benyttet.

Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk