MAINN Master i bærekraftig innovasjon og ledelse

Master i bærekraftig innovasjon og ledelse

  • Studiepoeng
   120
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk/Engelsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Master i bærekraftig innovasjon og ledelse er en dybdemaster med 2 års normert studietid på heltid og leder fram til graden Master i bærekraftig innovasjon og ledelse. Utdanningen består av 120 studiepoeng i hht § 3 i ”Forskrift om krav til Mastergrad”, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 01.12.05. Studiet tilbys som heltidsstudium på studiested Lillehammer. 

Studiets oppbygging og innhold

Krav og forventninger om bærekraftig og ansvarlig fornyelse og forbedring, gjør at organisasjoner i dag må forholde seg i økende grad til innovasjonsprosesser. For å kunne forstå og være aktivt handlende i forhold til disse omstillingene kreves inngående kunnskap om både innovasjon som fenomen og om hvordan organisasjoner fungerer og ledes.

Innovasjon som forskningsfelt har forankringer i fagdisiplinene samfunnsgeografi, økonomisk geografi, økonomi og organisasjonsfag, og emnet Perspektiver på innovasjon og innovasjonsprosesser omhandler disse disiplinene. Hovedfokus ligger på to fenomener, hvor det ene handler om å forstå relasjoner mellom organisasjoner og deres omgivelser, og relasjonenes betydning for innovasjon. Det andre fokuset retter seg mot hvordan organisasjoner arbeider med innovasjonsprosesser – fra idé, utvikling og til implementering, hvor organisatorisk læring og myndiggjorte medarbeidere og deres bidrag inn i ulike innovasjonsprosesser står sentralt.

Emnet Ansvarlig innovasjon bygger videre på Perspektiver på innovasjon og innovasjonsprosesser og problematiserer innovasjon som et utelukkende positivt fenomen gjennom “the dark side of innovation”. Emnet vektlegger hvordan en skal forstå de tre bærekraftsdimensjonene økonomi, miljø og det sosiale i en innovasjonskontekst. Emnet belyser også ansvarlig innovasjon fra ulike nivåer som policy og sosiale entreprenører.  Disse to emnene vil gi kunnskap og ferdigheter i organisatoriske innovasjonsprosesser og sammen med de to ledelses- og organisasjonsteoretiske emnene vil man ha gode forutsetninger for å undersøke, forstå, analysere, og gjennomføre konkrete innovasjoner.  I emnet Responsible management formidles og utdypes begreper, teorier og modeller om ansvarlig ledelse, for derigjennom bedre å forstå styrker og svakheter ved ulike modeller og deres mulighet for og forutsetninger for innovasjon.  Det andre emnet – Organisasjoner i endring – bygger videre på Responsible management og går nærmere inn på kompleksiteten som preger dagens organisasjoner, der behovet for samhandling, kunnskapsoverføring og læring blir stadig mer nødvendig for å få til bærekraftige og ansvarlige endringer.  Hvordan en kan overkomme motstand mot endring vil stå sentralt i dette emnet.

Valgemnene i andre semester gir mulighet for ytterligere bredde eller fordypning innen bærekraftig innovasjon og ledelse. Valgemnetilbudene vil variere over tid, men består i dag av Sustainable Business Model Innovation, Social Network Analysis and Green Regional Development og Project Management in innovation processes.

For studenter som ikke reiser på utveksling settes det opp tre faste emner på til sammen 30 studiepoeng som gir en fordypning innen ledelse, prosjekt og innovasjonsarbeid. I Sustainable innovation through digitalization legges det vekt på å analysere og reflektere over hvordan bærekraftig innovasjon kan oppnås i organisasjoner ved bruk av digitale strategier og digital transformasjon. En vil også sette søkelys på digitaliseringens innvirkning på organisasjoner og deres økosystemer. I emnet Internship - oppdragsprosjekt i praksis, omsettes teorier i praksis ved å gjennomføre et praksisprosjekt for en oppdragsgiver. Mye av arbeidet skjer ute hos oppdragsgiver, noe som vil gi kunnskaper om kontekstuelle forhold og hvordan en må ta hensyn til disse forholdene når en skal arbeide med det gitte prosjektet. I emnet Samskaping av innovasjon vil søkelyset være på perspektiver relatert til samskaping for å løse komplekse samfunnsutfordringer. Her vektlegges viktigheten av interaksjonen mellom kunder/brukere og organisasjonen som kilde til innovasjon, og anvende praktiske verktøy og metoder for innovasjonsprosesser. I det tredje semesteret forberedes også arbeidet med masteroppgaven ved deltakelse på seminarer, som er obligatoriske både for studenter på campus og på utvekslingsopphold.

Det er en faglig progresjon i studiet gjennom at nivået på kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i emnene øker ut over i studiet innenfor innovasjon, ledelse og bærekraft. I emnene Perspektiver på innovasjon og innovasjonsprosesser, Ansvarlig innovasjon, Responsible management, og Organisasjoner i endring får man inngående kunnskap om de respektive fagområdene, mens de videregående emnene Sustainable innovation by digitalization, Samskaping av innovasjon og valgemnene kombinerer denne kunnskapen slik at man oppnår avansert og spesialisert kunnskap innenfor innovasjon, ledelse og bærekraft. Det er videre en progresjon i de analytiske ferdighetene som kreves gjennom studiet. I Internship - oppdragsprosjekt i praksis stilles det særlig høye krav til analytiske ferdigheter, der studentene skal anvende sine teoretiske kunnskaper i et praktisk arbeid og i en kontekst som er ny. Dette arbeidet krever også ofte samarbeid med andre fra andre fagområder, og stiller økte krav til selvstendighet og vurderingsevne. 

Gjennom masteroppgaven oppnår man spesialisert teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap knyttet til en selvvalgt problemstilling innenfor studiets faglige kjerne. De to obligatoriske metodeemnene gir sammen med øvrige emner i studiet kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som skal gi grunnlag for å skrive masteroppgaven. Studentene oppfordres til, allerede fra starten, å tenke målbevisst på masteroppgaven.

For å oppnå faglig progresjon gjennom studieløpet, er enkelte emner som kommer tidlig i studiet forkunnskapskrav til emner som kommer senere i studiet, dvs. at undervisningen tar utgangspunkt i at studentene har tilegnet seg disse forkunnskapene.

Studiemodeller
Master i bærekraftig innovasjon og ledelse
 • U - Undervisningsfag
 • V - Valgfrie
 • O - Obligatorisk
 • P - Praksis
EmneType2024 H2025 V2025 H2026 V
O
15
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
O
7.5
Valgfritt emne 2. semester
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
 
V
7.5
Valgfrie emner 3. semester
30
 
V
15
 
V
7.5
 
V
7.5
 
Utvekslingsopphold Master i innovasjon: Til sammen 30 studiepoeng på masternivå som er relevante for studiet (godkjennes av høgskolen)
V
30
O
2.527.5
Bakgrunn for studiet

Samfunnet, næringslivet og alle virksomheter står i dag overfor store utfordringer, som klimaendringer, digitalisering og automatisering, globalisering og økt konkurranse nasjonalt og internasjonalt.  Disse endringene påvirker samfunnet og virksomhetene på ulike måter. For å bistå organisasjoner i sitt innovasjonsarbeid trenger man en solid faglig kunnskap og erfaring med både å forstå, håndtere og lede kompleksitet og endring i organisasjoner og arbeidsliv, samt forutsetninger og utfordringer knyttet til disse prosessene.

Innovasjon er nødvendig for at virksomheter skal være konkurransedyktige og for at offentlig sektor skal kunne levere de tjenester borgerne trenger, med høy kvalitet. Studieprogrammet er tverrfaglig og studentene vil ved hjelp av ulike fagdisipliner få trening i å analysere og forstå hvordan organisasjoner skal arbeide med innovasjonsprosesser som vektlegger bærekraft og ansvarlighet. Uavhengig av sektor, bransje eller type virksomhet vil studiet ha fokus på å forstå hvordan organisasjoner fungerer. Med dette som utgangspunkt vil en øke kunnskapen om hvordan organisasjoner kan tilrettelegge og lede innovasjonsprosesser som skal gi varige verdiløft. 

En bærebjelke i studiet er broen mellom en akademisk forståelse og den praktiske konteksten innovasjons- og ledelsesarbeidet skal skje innenfor.  Dette gjenspeiles i arbeidsformer som brukes i de ulike emnene, som for eksempel case, studiebesøk og Internship. I emnet Internship - oppdragsprosjekt i praksis, skal studentene gjennomføre en praktisk prosjektoppgave på oppdrag for en konkret virksomhet, noe som forutsetter tett kontakt mellom studentene og virksomheten.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om forutsetninger for, tilrettelegging, utvikling og ledelse av innovasjonsprosesser for økt bærekraft og ansvarlighet i organisasjoner
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige teorier, forskningsprosesser og -metoder tilpasset problemstillinger knyttet til innovasjonsprosesser
 • har inngående kunnskap om ulike perspektiver, metoder og verktøy som kan anvendes i praktisk innovasjonsarbeid
 • kan analysere organisasjoners evne og forutsetninger for ansvarlig ledelse og innovasjon
 • kan analysere innovasjonsprosesser i ulike type organisasjoner med utgangspunkt i ulike innovasjonsfaglige perspektiver og tradisjoner
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere, drøfte og forholde seg kritisk til eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen innovasjon, ledelse og bærekraft
 • kan anvende ulike innovasjonsteoretiske perspektiver i endrings- og fornyelsesarbeid i organisasjoner
 • kan anvende relevante metoder og verktøy i praktisk idéutviklingsarbeid
 • kan gjennomføre innovasjonsprosesser og ansvarlig ledelse i organisasjoner
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og empiri for å strukturere og formulere faglige resonnementer knyttet til innovasjon, ledelse og bærekraft
 • kan anvende relevante forskningsmetoder i gjennomføringen av et selvstendig, avgrenset  forskningsarbeid knyttet til innovasjon, ledelse og bærekraft i organisasjoner, under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere relevante fagetiske- og forskningsetiske problemstillinger i arbeidet med innovasjon, ledelse og bærekraft og forholde seg profesjonelt til etiske problemstillinger som kan oppstå i forbindelse med dette
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i utøvelse av problemstillinger innenfor innovasjon, ledelse og bærekraft, samt  i utredninger og analyser av ulike typer virksomheters arbeid med dette
 • kan formidle et større selvstendig forsknings- og utredningsarbeid både muntlig og skriftlig
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner med ulike interessenter knyttet til virksomheters arbeid med innovasjon, ledelse og bærekraft
 • har forutsetninger for å arbeide med innovasjon, ledelse og bærekraft i virksomheter som opererer i en internasjonal kontekst
Arbeids- og undervisningsformer

Studiets arbeidsformer legger til rette for aktivt og prosessorientert arbeid med problemstillinger som er relevante for praksisfeltet. Gjennom dette får studentene et eierforhold til egen læreprosess og studerer på en måte som har overføringsverdi til arbeidslivet. Det forutsettes at studentene møter og deltar aktivt i den organiserte undervisningen i alle emner, herunder gruppearbeid utenom undervisningstimene.   

Undervisningen vil være basert på en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning, case, bedriftsbesøk, workshop og diskusjoner. Samarbeidskompetanse er særlig relevant for praktisk arbeid innenfor innovasjon, ledelse og bærekraft etter fullført studie. Undervisningen vil derfor ha et sterkt innslag av gruppeaktiviteter og bruk av metoder som fremmer utvikling av ferdigheter i presentasjon, kunnskapsdeling og samarbeid.  Studentene oppfordres til å etablere egne kollokviegrupper som arbeider selvstendig parallelt med annet organisert arbeid.  Ulike former for IKT-støttet undervisning vil inngå i den pedagogiske verktøykassen. 

Noen av emnene undervises utelukkende på engelsk og tilbys også til internasjonale studenter. Studentene må derfor beherske, og være forberedt på å kommunisere på engelsk, både skriftlig og muntlig. 

Samlet forventet arbeidsinnsats i studiet er 1500-1800 timer per år (i henhold til ECTS-standard). 

Praksis

Studentene kan velge emnet Internship - oppdragsprosjekt i praksis (15 studiepoeng) i 3. semester. Emnet blir gjennomført i nært samarbeid med eksterne oppdragsgivere. Antallet oppdrag og derved studenter som kan gjennomføre praksisemnet vil derfor kunne være begrenset. Oppdragsprosjekter krever en forpliktelse mellom oppdragsgiver, utdanningsinstitusjon og studenter, noe som gjør at egnethet og antall studenter er en faglig vurdering som foretas av emneansvarlig. 

Målgruppe

Arbeidet med innovasjon, ledelse og bærekraft skjer ofte i møtet mellom ulike fagbakgrunner, og en heterogen studentgruppe kan skape konstruktive spenninger. Målgruppene for studiet er personer som har en bachelorgrad eller tilsvarende innen organisasjons- og ledelsesfag, økonomisk-administrative fag eller fra andre samfunnsvitenskapelige studieretninger. Master i bærekraftig innovasjon og ledelse kan gi interessante jobbmuligheter i kombinasjon med andre fagområder. Studiet er derfor også relevant for personer med grunnutdanninger innen andre fagområder, hvor samfunnsvitenskapelige fag inngår som en del av utdanningen. 

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende avsluttet utdanning med en fordypning på minst 80 studiepoeng

innen samfunnsvitenskap.

Gjennomsnittskarakteren må være C eller bedre.

Fordypningen i samfunnsvitenskap må være innenfor

enten 

 • samfunnsvitenskapelige disipliner slik de er definert av Universitets- og høgskolerådet: Økonomi, sosiologi, urbanisme og fysisk planlegging, statsvitenskap og organisasjonsteori, sosialantropologi, psykologi, pedagogikk, samfunnsgeografi, demografi, medievitenskap og journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskap, samfunnsvitenskapelige idrettsfag, rettsvitenskap, kriminologi, sosialt arbeid og kvinne- og kjønnsstudier.

eller 

 • flerfaglige/tverrfaglige samfunnsvitenskapelige utdanninger, som for eksempel økonomi og administrasjon, organisasjon og ledelse, reiseliv, internasjonale studier, markedsføring og kommunikasjon.
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet gir spesialkompetanse i hvordan bærekraftige innovasjonsprosesser ledes, iverksettes og drives i organisasjoner. Studiet gir en sektoruavhengig organisasjons- og innovasjonskompetanse og ferdige kandidater kan derfor søke seg til et bredt spekter av utfordrende stillinger i privat og offentlig sektor, som leder, mellomleder, spesialist eller rådgiver. 

Ferdige kandidater kan bekle stillinger hvor det kreves stor forståelse for organisasjoners kompleksitet og hvor en bruker teoriene til å analysere og strukturere innovasjons-, ledelses- og bærekraftsarbeidet innenfor denne konteksten.  I tillegg vil forståelse for emnenes terminologi og praktiske anvendbarhet, kombinert med metodefagene, gi kandidaten kompetanse til å kommunisere om innovasjons-, ledelses- og bærekraftsrelaterte problemstillinger både innad i virksomheten og mot eksterne samarbeidspartnere.

Med en høy endrings- og innovasjonskompetanse vil kandidater bidra i virksomheter med en analytisk og handlingsorientert tilnærming til bærekraft og ansvarlighet. Uteksaminerte kandidater vil være kvalifisert for en rekke stillinger i ulike sektorer, bransjer og virksomheter. Konkrete eksempler på stillinger og funksjoner som kandidatene kan bekle er: prosjektleder, bærekraftsrådgiver, HR-rådgiver, forretningsutvikler, organisasjonsrådgiver, og entreprenør.

Studiet gir opptaksgrunnlag til ph.d. i innovasjon i tjenesteyting – offentlig og privat (INTOP) ved Høgskolen i Innlandet. Studiet vil også kunne gi opptaksgrunnlag til andre ph.d.-utdanninger ved andre norske og utenlandske universiteter og høgskoler. 

Internasjonalisering

I studieplanen er tredje semester tilrettelagt spesielt for utveksling. Høgskolen har utvekslingsavtaler med en rekke utenlandske institusjoner.

Mye av pensumlitteraturen er engelskspråklig og hentet fra internasjonale tidsskrifter. Det tilbys minimum fire engelskspråklige emner i masterprogrammet. Studentene kan velge å skrive masteroppgaven på engelsk. I de engelskspråklige emnene vil studentene også møte innkommende studenter fra andre land og verdensdeler.  Undervisningen i studiet vil for øvrig primært skje på norsk eller andre skandinaviske språk. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på campus og på nett, se høgskolens nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet har flere innfallsvinkler til forskningsbasert undervisning.

Lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert: Pensumet i studiet er basert på en kombinasjon av konseptuelle og empiriske vitenskapelige artikler og annen forskningsbasert litteratur som brukes aktivt i undervisningen. De vitenskapelig ansattes egne forskningspublikasjoner inngår i pensum der det er relevant og tydeliggjør koblingen mellom fagmiljøets forskningsaktivitet og studiet.

Lærersentrert undervisning som fokuserer på forskningsprosess og vitenskapelig tenkemåte:  De vitenskapelige ansatte gir studentene innblikk i sitt eget forskningsarbeid gjennom å presentere forskning i prosess. Forståelsen for forskningsprosessen og metoder blir utviklet videre gjennom metodeemnene og hele prosessen med masteroppgaven, hvor de obligatoriske arbeidskravene også gir erfaring med muntlig presentasjon av foreløpig arbeid, samt å gi og ta i mot tilbakemelding gjennom opponentordning. Stipendiater fra ph.d.-programmet INTOP bidrar også i undervisningen og deler erfaringer fra sitt arbeid.

Undervisning der studentene aktivt deltar i en diskusjon av et forskningsbasert innhold: Drøfting av ulike teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater inngår i de ulike emnene og blir vektlagt i forelesning og i oppgaver. Gjennom arbeid med obligatoriske arbeidskrav med påfølgende diskusjoner i undervisningen, hjemmeeksamen, og semesteroppgave vil studenten drøfte både konseptuelle og praktiske problemstillinger ved hjelp av resultater fra både konseptuell og empirisk forskning. I forbindelse med masteroppgaven er det obligatoriske seminarer hvor studentene får øvelse i å granske et vitenskapelig arbeid og delta i diskusjon i et vitenskapelig forum. 

Undervisning der studenten inngår i «undersøkende» læreprosesser: Noen av emnene har mer omfattende semesteroppgaver som er strukturert som en FoU-prosess. Studenter som velger emnet Internship - oppdragsprosjekt i praksis får erfaring med å jobbe selvstendig med et brukerstyrt utredningsprosjekt. I arbeidet med masteroppgaven gjennomfører studentene et selvstendig forskningsprosjekt under veiledning. Studiet er godt forankret innenfor fakultetets ph.d.-program (INTOP), noe som gir mulighet for studentinvolvering i fagmiljøets forskningsaktivitet, blant annet gjennom masteroppgaven eller engasjement som vitenskapelig assistent. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Obligatoriske arbeidskrav 

Det er obligatoriske arbeidskrav i alle emner, knyttet til temaer i undervisningen. Arbeidskravene skal bidra til å gi studenten jevn faglig progresjon gjennom semesteret og grunnlag for refleksjon, dialog og diskusjon rundt problemstillinger i undervisningen. I arbeidskravene inngår skriftlige innleveringer og muntlige presentasjoner, både individuelt og i gruppe. Arbeidskravene bygger på denne måten opp under ferdigheter til selvstendig arbeid, ferdigheter til å samarbeide med andre og gir øvelse i muntlig og skriftlig refleksjon og kommunikasjon innenfor alle studiets fagområder. I noen av emnene omfatter arbeidskravene obligatorisk frammøte til deler av undervisningen, og mange av de skriftlige arbeidskravene skal løses i gruppe. Dette er særlig begrunnet ut i fra den viktige rollen som gruppeprosesser spiller i studiet. 

Eksamen

Studiet har varierte eksamensformer hvor studenten testes både individuelt og i gruppe, samt gjennom større oppgaver som strekker seg over tid.

Følgende eksamensformer vil benyttes i studiet:

 • Individuell hjemmeeksamen
 • Gruppebasert hjemmeeksamen
 • Semesteroppgave i gruppe
 • Skoleeksamen
 • Mappeeksamen
 • Masteroppgave

Eksamensformene er valgt ut i fra emnenes egenart og mål om å samlet sett sikre at overordnet læringsutbytte for studiet blir vurdert. På grunn av den viktige rollen som gruppeprosesser spiller i studiet, er det gruppeeksamen i enkelte emner. 

Obligatoriske krav og eksamensform for det enkelte emnet er angitt i de enkelte emnebeskrivelsene og utdypes nærmere i undervisningsplanen ved oppstart av emnet. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring