BAIDR Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi

Bachelor i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Lillehammer
Introduksjon

Fullført studium gir tittelen Bachelor i idrettsvitenskap.

Studiet gjennomføres på heltid og undervisningen foregår på studiested Lillehammer.

Studiets oppbygging og innhold

I denne utdanningen vil du lære hvordan fysisk aktivitet og trening påvirker menneskekroppen. Du vil lære hvordan denne kunnskapen kan brukes til å oppnå topprestasjoner i idrett og bedre helse til personer med ulike sykdommer. Du vil lære hvordan du veileder andre og hvordan du tilpasser veiledningen til ulike behov. Utdanningen er naturvitenskaplig innrettet men berører også psykologi og idrettens rolle i samfunnet.

Vi setter teorien ut i praksis, både i form av idrettsaktiviteter, praktisk instruksjon, flere typer praksis i arbeidslivet og forskningsarbeid. Vårt testlaboratorium benyttes i undervisningen.

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

Fysisk trening og livsstil er viktig for store deler av befolkningen. Innen idretten stilles det stadig større krav til riktig trening for å oppnå topprestasjoner. Fysisk trening og livsstil er også avgjørende for å opprettholde en god helse, og god helse er viktig for de fleste mennesker.

Studiet er ment å gi den kompetansen som er nødvendig for å jobbe med ulike mennesker med behov for fysisk trening, toppidrettsutøvere så vel som vanlige personer eller pasienter med ulike sykdommer. Studiet skal gi stor grad av innsikt i hvilke treningsmetoder som er hensiktsmessige i ulike settinger. Studentene skal også bli kompetente til å veilede forskjellige mennesker under trening, og i motiverende samtaler.

Det første studieåret gis det en bred innføring i idrettsvitenskap gjennom både praktiske og teoretiske emner. Emnene strekker seg over et bredt faglig spekter fra naturvitenskaplige emner og treningslære til aktivitetsledelse og ulike samfunnsvitenskapelige perspektiver.

I andre studieår skal studentene tilegne seg mer kunnskap om menneskets fysiologi og sykdommer relatert til livsstil. De vil lære fysiologiske tester og forskningsmetode igjennom teori og laboratoriearbeid. Andre studieår vektlegger treningsveiledning. Man lærer å veilede andre og studentene skal ut i praksis tilsvarende 160 timer (4 uker). De kan velge mellom praksis på en helse-institusjon, i en toppidrettsklubb, i testlaboratorium, eller i skoleverket.  Studiemiljøet samarbeider også med treningssenterbransjen om utdanning av personlige trenere. (PT).  

I tredje studieår vil studentene få anledning til å gå mer i dybden på enkelte områder. Det forventes at studenten har nådd et kunnskapsnivå som setter dem i stand til å skape noe på egenhånd. Videre at de kan anvende og presentere sin kunnskap tilpasset bestemte målgrupper. Dette vil komme til syne gjennom mer dyptgående kunnskap, deltagelse i forskningsprosjekter og veiledning av mennesker med ulike kasustikker innen trening og helse.

Læringsutbytte

Kandidaten skal i løpet av bachelorprogrammet ha tilegnet seg følgende læringsutbytte, definert som kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten:

 • har en helhetlig forståelse av begrepet idrett
 • har kunnskaper om menneskets fysiologi fra individ og organnivå til molekylært nivå
 • forstår de fysiologiske effektene av aktivitet og inaktivitet og hvordan dette kan påvirke helse og prestasjonsevne
 • forstår hvordan ulike treningsmetoder og treningsopplegg påvirker prestasjonsevne og helse
 • forstår hvordan kunnskapen om trening kan tilpasses ulike mennesker og ulike sykdomsgrupper
 • har kunnkaper om hvordan man veileder under trening og hvordan man skaper et godt læringsklima
 • har kunnskap om veiledning og motivasjon av ulike mennesker innen trening og livsstil.
 • har innsikt i hvordan forskning gjennomføres
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan instruere ulike individer i styrke- og utholdenhetstrening
 • kan tilpasse og lede fysisk aktivitet for ulike grupper
 • kan skape et godt klima for læring og mestring
 • kan gjennomføre motiverende samtaler med ulike mennesker
 • kan gjennomføre fysiologiske tester/prestasjonstester
Generell kompetanse

Kandidaten

 • Har innsikt i etiske og moralske problemstillinger knyttet til det å veilede andre
 • Har respekt for at alle mennesker selv skal bestemme sine valg
 • Kan veilede andre under trening
 • Kan veilede og motivere andre til å ta nye valg i livet
 • kan analysere og anvende resultater fra gjennomførte fysiske tester
 • kan utarbeide individuelle treningsprogram for ulike personer
 • kan gjennomføre mindre forskningsprosjekter under veiledning
 • kan formidle/presentere forskningsbasert viten
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformene vil variere fra emne til emne, men det benyttes både teoretisk og praktisk undervisning. Studentene vil gjennom studiet oppleve at teorien vil bli knyttet opp mot den praktiske aktiviteten, spesielt i siste halvdel av studieløpet. Det legges opp til en lengre praksisperiode samt utveksling med treningssentre og andre institusjoner i nærområdet. 

Praksis

I løpet av studiet legges det opp til en lengre praksisperiode (4 uker) og flere kortere praksisperioder eller oppgaver knyttet til arbeidslivet. Praksisen og praksisrettet undervisning har fokus på fysisk aktivitet og gjennomføres hos ulike institusjoner, innen toppidretten, i testlaboratorium, i treningssenter, frisklivssentral eller i skoleverket.

Målgruppe

Studiet passer for alle med interesse for idrett, trening, helse eller treningsfysiologi. Bachelor i idrett er lagt til rette for toppidrettsstudenter, slik at det vil være mulig å kombinere en idrettssatsing ved siden av studiet. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2

Innpass av høyere utdanning/opptak til 2.studieår

Søkere med fullført og bestått Årsstudium i idrett kan søke opptak til 2.studieår på bakgrunn av årsstudiet. Søking skjer via lokalt opptak ved Høgskolen i Innlandet.

Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Krav om politiattest
Annet studie der studenten kan komme i kontakt med mindreårige i klinisk undervisning eller praksisstudier (PBOA)
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Som helse og treningsfysiolog kan du jobbe med trening innen helsesektoren, trene idrettsutøvere, gjøre karriere som personlig trener, jobbe i skoleverket, treningssenterbransjen, idrettsorganisasjoner og mye mer. Hvis du er interessert i å finne morgendagens kunnskap, kan studiet være starten på en forskerutdanning.

Fullført bachelorgrad gir mulighet til å søke opptak til  Master i treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet, Lillehammer og andre masterstudier i inn- og utland.

Internasjonalisering

For idrettstudenter er det tilrettelagt for studieopphold i utlandet i 5. semester. Forutsetning for utenlandsopphold er at emnet Idrettsfysiologi (15 sp) erstattes av tilsvarende emne.

Høgskolen i Innlandet har avtaler med universiteter over hele verden, blant annet i Europa, Canada, USA, Mexico, Australia, New Zealand, Korea, Japan, Peru, Chile og Sør-Afrika.     

Det er tilrettelagt for at du kan reise på utveksling i fjerde semester. Se hvilke universiteter som har avtaler som inkludere ditt studieområde ved å klikke på denne lenken:     Hvor kan jeg reise? 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne fram til kunnskapskilder av høg kvalitet innen sine fagområder. Ved studiestart gis et innføringskurs i bruk av biblioteket og kilder i ulike formater - trykte og digitale. Faglærer og bibliotek samarbeider videre om opplegg som gir studentene nødvendig trening i å søke, vurdere hva som er god og pålitelig informasjon og å bruke informasjon på en effektiv måte. Målet er at studentene gjennom dette gis et godt grunnlag for egenlæring og livslang læring.

Vurderingsformer

Se under det enkelte emne.

Fakultet
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt
Institutt for folkehelse- og idrettsvitenskap