BØK Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium i bedriftsøkonomi

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng. Studiet tilbys som et heltidsstudium, med undervisning og eksamener på studiested Rena. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet består av 60 studiepoeng, 52,5 obligatoriske og et valgemne på 7,5 studiepoeng. 

Studenter som ønsker å søke seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning anbefales å velge 3JUS200 Jus I - Rettslære som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i regnskap og økonomirådgivning (studieplan fra og med 2019). 

Studenter som ønsker å søke seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon (studiested Rena) anbefales å velge 3MET100 Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon (studieplan fra og med 2018). 

Alternativ kan man velge ett annet emne som tilbys på studiestedet.  

 

Studiemodeller
Årsstudium i bedriftsøkonomi (heltid)
Bakgrunn for studiet

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon på høgskole- og universitetsnivå. Kompetansebehovet finnes i alle bransjer og på flere nivåer.

Et heltidsstudium i bedriftsøkonomi vil blant annet gi deg en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse. Årsstudiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi, men er også et godt utgangspunkt for videre studier. 

Studieplanen er utformet slik at årsstudiet, avhengig av valg av valgemne, er sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider
Arbeids- og undervisningsformer

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium. 

Målgruppe

Førstegangsstuderende som ønsker et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.  

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikk (S1+S2 eller tilsvarende). Studenter som har et svakere grunnlag i matematikk må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet Matematikk for økonomer. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i private bedrifter og offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner og stillinger avhenger i stor grad av om kandidaten tar utdanningen alene eller i tillegg til annen utdanning. Studenter som tar studiet som første utdanning, vil kunne være kvalifisert til enkel saksbehandling i private og offentlige organisasjoner. Studenter som tar studiet i kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, vil kunne arbeide med varierte og krevende arbeidsoppgaver i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Kandidatene vil også være kvalifiserte for å fortsette på en bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon. Studiet kan også inngå i en bachelorgrad i hht til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse, se høgskolebibliotekets  nettsider. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet; kapittel 8. Fusk, annullering og utestenging. 

Forskningsbasert undervisning

Studiet er tilknyttet et forskningsmiljø og studentene blir introdusert for forskningsbasert kunnskap gjennom teorier og modeller i de ulike fagdisiplinene som inngår i studiet.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Vurderingsformen i studiet er primært fire timers skriftlig eksamen.

De ulike vurderingsformene som benyttes i studiet fremgår av den enkelte emnebeskrivelse. Det forutsettes at alle deleksamener må våre bestått for at et emne skal vurderes til bestått. 

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag