Statusmelding

The course description for the semester you wanted is not published yet. Showing you instead the latest version available.

3MET130 Statistikk for økonomer

  • Studiepoeng
   7,5
  • Startsemester
   2023 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena

Forkunnskapskrav

Anbefalte forkunnskaper: 3MET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Emnets innhold

 • Presentasjon og tolkning av statistiske data
 • Sannsynlighetsregning
 • Sannsynlighetsfordelinger
 • Sannsynlighetsmodeller
 • Estimering   av parametere
 • Hypotesetesting
 • Regresjonsanalyse
 • Kjikvadrattester

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan presentere og tolke statistiske data ved hjelp av sentral- og spredningsmål, frekvensfordelinger og grafiske metoder
 • kan anvende terminologien for og forklare sammenhengen mellom utfall, utfallsrom, begivenheter og sannsynligheter
 • kan gjøre rede for sannsynlighetsfordelinger, samt simultane sannsynlighetsfordelinger, herunder beregning av forventning, varians og kovarians
 • kan forklareskillet mellom deskriptiv statistikk og statistisk inferens, samt gi eksempler på fallgruver knyttet til det å generalisere på bakgrunn av data

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere sannsynlighetsfordelinger og beregne forventning og varians til en stokastisk variabel og videreføre dette til lineære kombinasjoner av stokastiske variable
 • kan velge sannsynlighetsmodell og regne med diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, inkludert Binomisk fordeling, Hypergeometrisk fordeling, Poissonfordeling, Normalfordeling og t-fordeling
 • kan estimere ukjente parametere, både punktestimering og intervallestimering
 • kan gjennomføre hypotesetesting i målemodell og binomisk modell og vurdere ulike testmetoder; tolke signifikansnivå, signifikanssannsynlighet og teststyrke
 • kan foreta kjikvadrattester, både til modelltesting og testing av uavhengighet
 • kan anvende og tolke regresjonsanalyse, både ved estimering og hypotesetest av regresjonskoeffisienten og kunne beregne og tolke korrelasjonskoeffisienten.

Generell kompetanse

Studenten

 • behersker grunnleggende sannsynlighetsregning, inkludert sannsynlighetsmodeller, kombinatorikk, utvalgsmodeller, betingede sannsynligheter, lov om total sannsynlighet, Bayes lov og uavhengighet
 • kan kjenner til bruk av statistiske metoder innen et bredt spekter av problemstillinger knyttet til det økonomisk-administrative fagområdet
 • har det nødvendige metodegrunnlaget i sannsynlighetsregning og statistikk for andre emner i studiet og for å kunne jobbe med problemorienterte oppgaver som krever statistikkforståelse

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, oppgaveløsing og selvstendig arbeid.

Emnet trenger en fremgangsmåte som bygges opp trinnvis fra første til siste kapittel. For å oppnå gode resultater i emnet er det nødvendig å tilegne seg korrekt metode og ha forstått i sin helhet hvert kapittel. Krav om oppmøte sikrer at faglærer kan bidra til å løse problematikk som enhver student skulle ha i løpet av emnets progresjon. Den enkelte student vil dermed få en bedre kontroll på sin forståelse av statistikk-emnet og i hvilken grad han/hun er forberedt til eksamen.

Arbeidskrav

Det er 50% obligatorisk oppmøte i emnet. Ved studiestart vil den emneansvarlige tydeliggjøre de obligatoriske kravene.

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av flervalgstester, regnearkøvelser, øvelser i statistikkprogram og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses i høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Vurdering

4 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger

VurderingsordningKarakterskalaGruppeVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell ( - )
4 Time(r)
 • Godkjent kalkulator
100

Emnet overlapper med

NavnStudiepoengDatoKommentar
SMET130 Statistikk for økonomer
7,5
HMET130 Statistikk for økonomer
7,5
KMET130 Statistikk for økonomer
7,5
NMET130 Statistikk for økonomer
7,5
ØKA1026 Statistikk
7,5

Fakultet

Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt

Institutt for økonomifag