3BED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Anbefalte forkunnskaper: 3REV100 Grunnleggende regnskap og 3MET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende, samt kunnskap og ferdigheter i bruk av regneark.

Emnets innhold
 •  Målet med virksomheten og virksomheten sin plass i det økonomiske system
 •   Ulike markedsformer og bedriftens tilpasning i markedet – om pris og etterspørsel
 •   Kostnadsteori og kostnadsstruktur
 •   Dekningsbidragsmodellen og kostnads-, resultat- og volumanalyser
 •   Kalkulasjon og produktprising
 •   Lønnsomhetsanalyser og risikovurderinger
 •   Produktvalg og produktprioritering under knappe ressurser

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • kan beskrive økonomifunksjonene i virksomheten, samt de grunnleggende trekkene og elementene i et økonomistyringssystem
 • kan forklare kostnadsteorien
 • kan forklare bedriftens tilpasning i markedet under ulike markedsformer
 • kan forklare selvkost- og dekningsbidragsprinsippet, herunder hvordan kostnads-, volum- og resultatanalyser kan anvendes i analyser
 • kan forklare ulike prinsipper og metoder for produktkalkulasjon, herunder grunnleggende forutsetninger for og svakheter med de tradisjonelle kalkulasjonsmetodene
 • kan forklare hensikten med og utforming av enkle driftsregnskap
Ferdigheter

Studenten

 • kan med basis i kostnads- og markedsteorien;
  • analysere og diskutere foretakets tilpasning under ulike markedsformer
  • analysere konsekvenser av prisendring og prisdifferensiering
  • beregne og fortolke ulike elastisiteter
 • kan utarbeide kalkyler etter selvkost- og bidragsprinsippet
  • gjennomføre kostnads-, resultat- og volumanalyser
  • gjennomføre analyser av optimale produktvalg i situasjoner med begrenset ressurstilgang
  • gjennomføre følsomhetsanalyse, samt vurdere virksomhetens markedsrisiko ut fra bidragskalkyler og kostnadsstruktur
  • kan utarbeide enkle driftsregnskap, herunder hensynta resultatkonsekvenser av beholdningsendringer og ulike beholdningsvurderinger
Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende det bedriftsøkonomiske begrepsapparatet for å kommunisere med andre innenfor fagområdet 
 • kan bidra til god økonomistyring i bedriften gjennom modellbasert innsikt i kortsiktige driftsbeslutninger, kalkulasjon, prising og driftsregnskap
 • kan formidle og rapportere bedriftsøkonomiske analyser og vurderinger 
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger og oppgaveløsing. Regneark benyttes i oppgaveløsing.

Arbeidskrav

Det er 1-3 arbeidskrav i emnet. Arbeidskravene vil kunne bestå av multiple choice, regnearkøvelser og/eller skriftlig innlevering. Antall arbeidskrav og formen på disse opplyses i høgskolens læringsplattform ved emnet start.

Vurdering

4 timers individuell, skriftlig skoleeksamen. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Skriftlig eksamen med tilsyn
ECTS - A-F
Individuell
4 Time(r)
 • Alle
 • Godkjent kalkulator
100
Tillatt bruk av kalkulator i tråd med retningslinjer for kalkulatorbruk på de økonomisk/administrative studiene ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. Oppdaterte retningslinjer foreligger og formidles til studentene ved oppstart av hvert studieår.
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
SBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi
7,5
RBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi
7,5
NBED100 Virksomhetens økonomi
7,5
ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomi
7,5
KBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi
7,5
HBED100 Grunnleggende bedriftsøkonomi
7,5
8BED100 Virksomhetens økonomi
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag