3MET100 Informasjonskompetanse og metode

  • Studiepoeng
   7,5
  • Undervisningssemestre
   2024 Vår
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
  • Forkunnskapskrav

   Ingen

Emnets innhold
 • Sentrale vitenskapsteoretiske og vitenskapsfilosofiske emner og problemområder
 • Sammenhengen i forskningsmetode, herunder forholdet mellom problemstilling, teori, metodevalg og analyse
 • Prinsipper og rutiner for skriving av faglige tekster, herunder problemformulering, operasjonalisering, validitet og reliabilitet
 • Referanseteknikk
 • Prinsipper for søk og gjenfinning av faglitteratur og relevant forskning
 • Forskningsetikk og rutiner for god forskning

Læringsutbytte

Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • forstår forskjellige perspektiver på samfunnsvitenskapelig forskning og vitenskapsteoretiske problemstillinger
 • kan trinnene i den overordnede forskningsprosessen, herunder operasjonalisering av problemstillinger, valg av forskningsdesign
 • forstår begrepene validitet og reliabilitet
 • forstår hvordan vitenskapelige oppgaver/artikler er oppbygd, kan søke og gjenfinne faglige tekster og relevant forskning, samt kan bruke dette som utgangspunkt for egen faglig skriving
 • kjenner til og forstår forskningsetiske retningslinjer for datainnsamling og personvern
 • kjenner til forskningens vitenskapsteoretiske grunnlag og problemstillinger
Ferdigheter

Studenten

 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff, samt framstille og formidle dette slik at det belyser en problemstilling på en valid og reliabel måte
 • kan etablere gode referanserutiner for å unngå plagiering ved å oppgi kildene på korrekt måte, med referanselister, henvisninger og sitater
 • kan utvikle en etisk forsvarlig og god faglig arbeidsmåte
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor eget fagområde gjennom å finne fram til relevant litteratur og forskning innenfor feltet
Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i praktiske og etiske problemstillinger knyttet til bruken av forskningsmetode
 • kan formidle faget skriftlig
 • kan gjøre en kritisk vurdering av egen fremgangsmåte og forskningspraksis, samt kritisk tolke andres undersøkelser
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid. Studenten får tilgang til aktuell programvare.

Arbeidskrav

En skriftlig gruppeoppgave.

Vurdering

2 dagers skriftlig hjemmeeksamen i gruppe på inntil tre personer.

Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven. Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

Vurderinger
VurderingsordningKarakterskalaGruppe/individuellVarighetHjelpemidlerAndelKommentar
Hjemmeeksamen
ECTS - A-F
Gruppe (2 - 3)
2 Dag(er)
 • Alle
100
Ved gruppeeksamen står alle deltakerne i gruppa til ansvar for alt innholdet i oppgaven.
Emnet overlapper med
NavnStudiepoengDatoKommentar
SMET100 Informasjonskompetanse og metode
7,5
OLA1014 Samfunnsvitenskapelig metode, kunnskap og formidling
7,5
RMET100 Informasjonskompetanse og metode
7,5
HMET100 Informasjonskompetanse og metode
7,5
Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for organisasjon, ledelse og styring