BØK Årsstudium i bedriftsøkonomi

Årsstudium i bedriftsøkonomi

  • Studiepoeng
   60
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2024 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 60 studiepoeng og er normert til ett år heltid. Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Rena, med obligatorisk oppmøte i utvalgte emner. 

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på studiested Rena. 

Studiet består av 52,5 studiepoeng obligatoriske emner og et valgemne på 7,5 studiepoeng. 

Studenter som ønsker å søke seg videre til Bachelor i regnskap og økonomirådgivning anbefales å velge 3JUS200 Foretaksrett som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år av Bachelor i regnskap og økonomirådgivning (studieplan fra og med 2019). 

Studenter som ønsker å søke seg videre til Bachelor i økonomi og administrasjon anbefales å velge 3MET100 Informasjonskompetanse og metode som valgemne. Årsstudiet vil da tilsvare første år på Bachelor i økonomi og administrasjon (studieplan fra og med 2018). 

Alternativ kan man velge et annet valgemne som tilbys på studiestedet.  

 

Studiemodeller
Bakgrunn for studiet

I dagens næringsliv og i offentlige virksomheter er det stadig behov for personer med kompetanse i økonomi og administrasjon på høgskole- og universitetsnivå. Kompetansebehovet finnes i alle bransjer og på flere nivåer.

Et årsstudium i bedriftsøkonomi vil blant annet gi deg en innføring i grunnleggende regnskap, økonomistyring og organisasjonsforståelse. Årsstudiet kan være en aktuell videreutdanning for deg som mangler formell kompetanse innen bedriftsøkonomi, men er også et godt utgangspunkt for videre studier. 

Studieplanen er utformet slik at årsstudiet, avhengig av valg av valgemne, er sammenfallende med første år i Bachelor i økonomi og administrasjon eller Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan organisasjoner er bygd opp, hvordan de fungerer og hvordan man kan bidra til å videreutvikle en organisasjon
 • har kunnskap om markedsteori og økonomiske aktørers valg
 • har kunnskap om regnskap og økonomistyring
 • har kunnskap om teorier og modeller for hvordan produkter og tjenester kan utvikles og markedsføres
 • har kunnskap om matematikk og statistikk som metoder innenfor det økonomisk-administrative fagområdet
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan anvende faglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg, herunder 
  • definere, analysere og reflektere over organisasjonsmessige problemstillinger
  • lese, sette opp, forstå og analysere et finansregnskap 
  • analysere sammenhengen mellom inntekter, kostnader og resultat
  • anvende matematikk i økonomiske fag, samt gjennomføre enkle statistiske beregninger og tolke resultatene av disse
Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig
 • kan jobbe selvstendig og planlegge og gjennomføre varierte individuelle arbeidsoppgaver
 • kan reflektere over og nyttiggjøre seg av tilbakemeldinger fra andre på egne arbeider
Arbeids- og undervisningsformer

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte emner og enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart. Det er obligatoriske innleveringer i det enkelte emnet som må godkjennes for å få lov til å gå opp til eksamen. 

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år. Den enkelte student må regne med å arbeide 37,5-45 timer pr uke. Arbeidsbelastning er det kvantitative mål på all læringsaktivitet som kreves for å oppnå forventet læringsutbytte.

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium.

Høgskolen jobber kontinuerlig med utvikling av arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på studentmedvirkning i utvikling i dette arbeidet. Arbeids- og undervisningsformer vil derfor kunne endre seg i løpet av studieløpet.

Målgruppe

Førstegangsstuderende som ønsker et godt tilbud innen økonomi og administrasjon på innføringsnivå og personer med annen fag- eller profesjonsutdanning og som ønsker et faglig supplement innen økonomi og administrasjon.  

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikkfaget tilsvarende S1/R1 fra videregående skole. Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet 3MET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet kvalifiserer for ulike funksjoner i private bedrifter og offentlig virksomhet. Hvilke funksjoner og stillinger avhenger i stor grad av om kandidaten tar utdanningen alene eller i tillegg til annen utdanning. Studenter som tar studiet som første utdanning, vil kunne være kvalifisert til enkel saksbehandling i private og offentlige organisasjoner. Studenter som tar studiet i kombinasjon med annen relevant høyere utdanning, vil kunne arbeide med varierte og krevende arbeidsoppgaver i privat næringsliv og offentlig forvaltning.

Kandidatene vil også være kvalifiserte for å fortsette på en bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon. Studiet kan også inngå i en bachelorgrad i hht til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, § 3-2.

Internasjonalisering

Det legges ikke opp til utenlandsopphold. 

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. I samarbeid med fagmiljøene tilbyr derfor høgskolebiblioteket undervisning i fagspesifikk søking, referanseteknikk, kildekritikk og plagiatproblematikk. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt faglig arbeid gjennom hele studiet. Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Forskningsbasert undervisning

Studiet tilbys av et fagmiljø som forsker innenfor de ulike delene av det økonomisk-administrative fagområdet. Studentene vil møte forskning gjennom forskningsbasert pensum og lærersentrert undervisning der innholdet er forskningsbasert. Det vil være en progresjon i studiet med hensyn til drøfting av ulike teoretiske perspektiver, metoder og forskningsresultater. Studentene får opplæring i akademisk skriving og vil få øvelse i å bygge opp tekster i henhold til vitenskapelige standarder gjennom arbeidskrav og eksamener. I noen av emnene benyttes undervisningsmetoder basert på undersøkende prosesser. Gjennom metodeemnet og emnet «Praktisk regnskap, skatt og rådgivning» får studentene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som kreves for å gjennomføre et selvstendig arbeid under veiledning, etter vitenskapelige prinsipper og metoder.

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Arbeidskrav: 

Godkjente arbeidskrav er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen i samtlige emner. Arbeidskravene forplikter studentene til progresjon i arbeidet innenfor det enkelte emnet og gir grunnlag for tilbakemelding og vurdering for læring. I noen av emnene benyttes også arbeidskrav for å vurdere et læringsutbytte som ikke lar seg teste til eksamen. Omfang, antall og form på arbeidskrav varieres og tilpasses læringsutbyttet, undervisningsopplegg og øvrige forutsetninger i det enkelte emne. Arbeidskrav kan for eksempel være i form av skriftlige innleveringer (individuelle og i gruppe), prøveeksamener, presentasjoner, regnearkmodeller, flervalgsprøver, medstudentrespons med mer. I noen tilfeller kan arbeidskrav innebære obligatorisk tilstedeværelse og deltakelse.

Eksamen: 

Eksamensformene som benyttes i de obligatoriske emnene i studiet er skriftig skoleeksamen, skriftlig hjemmeeksamen og mappeinnlevering.. Det benyttes både individuell eksamen og gruppeeksamen, med hovedvekt på individuell eksamen. Eksamensformer i de enkelte emner er valgt ut ifra deres egenart og læringsutbytte, samt overordnede læringsutbytte i de studiene hvor emnet inngår. Variasjonen i eksamensformer i de obligatoriske emnene er noe begrenset fordi studiet er en del av en nasjonalt standardisert utdanning med felles eksamenstradisjon innenfor fagområdet, på tvers av institusjoner.

Eksamensformen framgår av den enkelte emnebeskrivelse. Der det er flere deleksamener i et emne må alle deleksamener være bestått for at et emne skal vurderes til bestått.

Dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen, benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der A er den beste karakteren og E er den laveste beståtte karakteren.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag