REG3 Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning

  • Studiepoeng
   180
  • Heltid/deltid
   Heltid
  • Startsemester
   2023 Høst
  • Undervisningsspråk
   Norsk
  • Undervisningssted
   Rena
Introduksjon

Studiet er en grunnutdanning som består av 180 studiepoeng og er normert til tre år som heltids studium. Fullført studium gir rett til bachelorgrad med tittelen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Studiet er basert på ukentlig undervisning på studiested Rena. 

Forventet arbeidsinnsats for et heltidsstudium er 1500-1800 timer per år.

Studiets oppbygging og innhold

Studiet er organisert som et fulltidsstudium med ukentlig undervisning på studiested Rena. 

Studiets innhold bygger på Lov om regnskapsførere (regnskapsførerloven) av 01.01.2023 og Forskrift til lov om regnskapsførere (regnskapsførerforskriften) av 01.01.2023, samt Anbefalt plan for «Bachelor i økonomi og administrasjon – regnskapsfører» vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) 9.januar 2013, justert 16.desember 2013, oppdatert i henhold til ny plan for BØA, og vedtatt av UHR - Økonomi og administrasjons arbeidsutvalg 11.september 2019. 

Studiet er nært forbundet med Bachelor i økonomi og administrasjon, ved at 105 studiepoeng er felles. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har vedtatt veiledende læringsutbyttebeskrivelser for institusjonenes utforming av innholdet av de obligatoriske emnene i økonomisk-administrativ utdanning. Disse studiepoengene fordeles på følgende hovedfagområder:

Hovedfagområde Studiepoeng
Bedriftsøkonomiske fag 30-45 studiepoeng
Administrative fag 30-45 studiepoeng
Samfunnsøkonomiske fag 15-30 studiepoeng
Metodefag 20-30 studiepoeng
Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 7,5-15 studiepoeng

Bachelor i regnskap og økonomistyring tilfredsstiller også øvrige krav i Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører (NRØA). 

Studenter som tidligere har fullført Årsstudium i bedriftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet (Rena. studieplan fra 2012 eller senere), kan få innpasset emnene fra årsstudiet i Bachelor i regnskap og økonomirådgivning.

Bakgrunn for studiet

Bachelor i regnskap og økonomirådgivning er et treårig studium for personer som spesielt ønsker seg en høy kompetanse innen regnskapsfag, skatterett og rettslære, men som også ønsker en bred kompetanse innen økonomiske-/ administrative områder. Studiet består av 180 studiepoeng, og tilfredsstiller det nasjonale rammekravet for økonomisk-/administrative utdanning på bachelornivå, samt de utvalgte emner som Finanstilsynet krever for å gi autorisasjon som autorisert regnskapsfører. En autorisert regnskapsfører kan i næring påta seg å føre regnskap for andre.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap i bedriftsøkonomisk analyse.
 • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innen regnskap og regnskapsrelaterte områder.
 • har kunnskap i metodefag, administrasjonsfag og samfunnsøkonomiske fag.
 • har kunnskap om fagets egenart og historie, samt fagets og regnskapsførers rolle i samfunnet.
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget fagfelt, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor fagene.
 • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.
Ferdigheter

Kandidaten

 • kan, innen praktiske og teoretiske problemstillinger i regnskap, skatt- og avgiftsrett og rettslære,
  • anvende analysemetoder
  • anvende relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid
  • anvende annen relevant kunnskap
  • begrunne sine valg
 • behersker sentrale og aktuelle metoder, teknikker og uttrykksformer i regnskap.
 • kan, i tilknytning til regnskapsoppdrag, identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter og arbeidsoppgaver både selvstendig og i team.
 • kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
 • kan bidra til å produsere lovbestemt rapportering og å synliggjøre ulike regelverks betydning og konsekvenser gjennom rapportering.
Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i miljømessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av tjenester og løsninger innenfor sitt fagområde, og kan sette disse i et samfunnsnyttig, etisk og bærekraftig perspektiv
 • kan formidle relevant faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon
 • kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre
 • kjenner til hvordan faget bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap
Arbeids- og undervisningsformer

Læringsformene vil veksle mellom forelesninger, praktiske øvelser individuelt og i grupper, veiledning, plenumspresentasjoner og selvstudium.

Det kreves obligatorisk frammøte til enkelte emner og enkelte aktiviteter i emnene, for eksempel opplæring i bruk av programvare, muntlige presentasjoner og oppgaveseminarer. Slike krav fastsettes for det enkelte semester og kunngjøres i undervisningsplanen ved semesterstart. 

Målgruppe

Målgruppen er personer som ønsker seg en grunnutdanning innen økonomiske og administrative fag, med en fordypning innen regnskap, skatt og rettslære for å oppfylle kravet til å bli autorisert regnskapsfører og som ønsker kompetanse innen økonomirådgivning. Studiet er også velegnet for de som senere ønsker å studere videre til en mastergrad innenfor økonomiske fag.

Det anbefales at studentene har et godt grunnlag i matematikkfaget tilsvarende S1/R1 fra videregående skole. Studenter som har et svakere matematikkgrunnlag må forvente å legge ekstra arbeidsinnsats i emnet 3MET120 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse - Forskrift om opptak til høgere utdanning kapittel 2
Rangering
Søkere rangeres etter Forskrift om opptak til høgare utdanning kapittel 7
Relevans for arbeidsliv og videre studier

Uteksaminerte kandidater vil være kvalifiserte til å arbeide som regnskapsførere og økonomirådgivere, i særlig grad i privat sektor, men også i det offentlige. Fullført studium tilfredsstiller, sammen med godkjent praksis ihht. Finanstilsynets krav, kravet til å bli autorisert regnskapsfører. Uteksaminerte kandidater vil også være godt kvalifiserte for andre stillinger innen økonomi og administrasjon. Kandidatene vil ha en kompetanse som vil kunne kvalifisere til ledere for økonomi- og regnskapsavdelinger i både store og små bedrifter. 

Kandidatene vil kunne være kvalifiserte for å begynne på økonomisk-administrative masterutdanninger i Norge og i utlandet, blant annet Master i økonomi og ledelse ved Høgskolen i Innlandet. Kombinasjonen Bachelor i regnskap og økonomirådgivning og Master i økonomi og ledelse/Master i økonomi og administrasjon gir grunnlag for sidetittelen Siviløkonom. 

Internasjonalisering

Emnene i studiet er i stor grad rettet mot norske forhold. Kravene som stilles til studiet gjennom "Anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører" gjør at det er begrenset mulighet for utveksling i studiet.  Studentene kan dog integrere et utenlandsopphold av ett semesters varighet i løpet av studiet, nærmere bestemt i tredje semester med noe ekstra tilrettelegging.  En forutsetning for å kunne ta et slikt opphold er at studenten på forhånd har bestått eksamener tilsvarende minst 60 studiepoeng. Emner fra utvekslingsopphold må kunne innpasses for emner i studiet, slik at kravene i rammeplanen oppfylles.

Informasjons- og kildekompetanse

Studentene skal utvikle ferdigheter i å finne og utnytte faglige informasjonsressurser av høy kvalitet innen sine fagområder, både i utdanning og yrkesutøvelse. Informasjonskompetanse er evnen til å lokalisere, evaluere og bruke informasjon og fagstoff for egne behov. Dette er en faglig nøkkelkompetanse og basis for livslang læring. Høgskolebiblioteket tilbyr undervisning i informasjonskompetanse både på studiestedet og på nett. Undervisningen vektlegger referanseteknikk, kildekritikk, plagiat og fagspesifikk søking. Det forventes at alle studenter har en kritisk holdning til informasjonskilder og bruker disse kildene på korrekt måte i alt skriftlig arbeid gjennom hele studiet.  Brudd på reglene om kildebruk reguleres i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet. 

Utgifter

Semesteravgift

Vurderingsformer

Eksamensformer som benyttes i studiet er individuelle skriftlige skoleeksamener, semesteroppgave i gruppe, skriftlige individuelle hjemmeeksamener og mappeinnlevering med muntlig presentasjon.

I tillegg vil det være obligatoriske innleveringer i de ulike emnene. Besvarelsene på disse innleveringene må være godkjent av faglærer for å kunne gå opp til eksamen i emnet. I enkelte emner kan det være krav om obligatorisk frammøte til forelesning, og i forbindelse med muntlige presentasjoner/gruppearbeid/øvelser. Detaljer rundt vurderingsformene som benyttes, beskrives under hver enkelt emnebeskrivelse.

Dersom ikke annet er oppgitt i emnebeskrivelsen, benyttes bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der A er den beste karakteren og E er den laveste beståtte karakteren.

Fakultet
Handelshøgskolen i Innlandet - fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt
Institutt for økonomifag